Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksen ammattilaisten psykologisten perustarpeiden toteutumisen mahdollistajana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133723
Title: Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksen ammattilaisten psykologisten perustarpeiden toteutumisen mahdollistajana
Alternative title: Early childhood education professional´s psychological basic needs fulfillment with the support of pedagogical leadership
Author: Stenberg, Saara
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109133723
http://hdl.handle.net/10138/334298
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Varhaiskasvatus
Early Education
Förskolepedagogik
Abstract: Tiivistelmä - Referat – Abstract Tavoitteet. Hyvinvoivat ja pätevät varhaiskasvatuksen ammattilaiset turvaavat laadukkaan varhaiskasvatuksen. Henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi psykologisten perustarpeiden täyttymisen huomioivalla pedagogisella johtajuudella on keskeinen rooli varhaiskasvatuksessa. Viime aikoina varhaiskasvatuksen johtajuus on kuitenkin moninaistunut voimakkaasti. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus mahdollistaa varhaiskasvatuksen ammattilaisten psykologisten perustarpeiden täyttymisen heidän työssään. Tutkielman tavoitteena oli tutkia varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemuksia psykologisten perustarpeiden täyttymisen ilmenemisestä heidän työssään. Lisäksi tutkielman tavoitteena oli selvittää perustarpeiden täyttymiseen liittyviä edistäviä ja ehkäiseviä tekijöitä. Menetelmät. Tutkielma toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Aineiston keruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Haastattelurunko pohjautui psykologisten perustarpeiden työssä toteutumista mittaavaan haastattelukaavaan. Haastatteluihin osallistui viisi varhaiskasvatuksen ammattilaista. Aineiston analyysimenetelmänä hyödynnettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset osoittivat, että varhaiskasvatuksen ammattilaiset kokivat psykologisten perustarpeiden täyttyvän työssään jokseenkin hyvin. Tarpeiden täyttyminen oli yhteydessä hyvään pedagogiseen johtajuuteen. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemusten perusteella pedagogisen johtajuuden onnistuminen ja tämän myötä varhaiskasvattajien psykologisten perustarpeiden täyttymisen tukeminen vaativat resursseja sekä johtamistaitoja. Tulosten mukaan huomiota tulisi kiinnittää vuorovaikutuksen laatuun, vuorovaikutukseen varattuun aikaan sekä tasapainoon työtehtävien ja työhön käytettävissä olevan ajan välillä. Riittävä resurssointi ja johtajien pedagogisen johtamisen taitojen kehittäminen ovat avainasemassa varhaiskasvatuksen ammattilaisten psykologisten perustarpeiden täyttymisen tukemisessa.Aims. Well-be and qualified early childhood education professionals ensure the quality of early childhood education. Pedagogical leadership that notes the fulfillment of psychological basic needs has the crucial role. Recently, however, leadership in early childhood education has greatly diversified. The purpose of this study was to clarify how the pedagogical leadership in early childhood education enables the fulfillment of the psychological basic needs of early childhood education professionals in their work. The aim of this thesis was to study the experiences of early childhood education professionals, how the fulfillment of psychological basic needs manifests in their work. In addition, the aim of this study was to find out the promotional and preventive factors related to the fulfillment of basic needs. Methods. This thesis is a qualitative case study. A theme interview was used as the data collection method. The framework of the interview was based on an interview formula measuring the fulfillment of psychological basic needs at work. Five early childhood education professionals were interviewed for this study. Theory–based content analysis was used as a method of analysis. Results and conclusions. The results showed that early childhood education professionals felt that psychological basic needs were filled quite well in their work. Fulfillment of psychological basic needs was associated with good pedagogical leadership. Based on the experiences of early childhood education professionals, the success of pedagogical leadership and thus supporting the fulfillment of the psychological basic needs of early childhood educators requires resources and leadership skills. According to the results, it is important to pay attention to the quality of the interaction, time available for the interaction, and the balance between work tasks and working hours. To support the fulfillment of the psychological basic needs of early childhood education professionals is essential to draw attention to adequate resourcing and the development of pedagogical leadership skills.
Subject: varhaiskasvatus
psykologiset perustarpeet
pedagoginen johtajuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record