The link from shame proneness and narcissism to aggression : the mediating effect of externalization of blame

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109223748
Title: The link from shame proneness and narcissism to aggression : the mediating effect of externalization of blame
Alternative title: Häpeäherkkyyden ja narsismin yhteys aggressiivisuuteen : syyn ulkoistamisen välittävä vaikutus
Author: Paukku, Kirsi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109223748
http://hdl.handle.net/10138/334536
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Häpeäherkkien ihmisten on havaittu olevan taipuvaisia sekä kognitiiviseen syyn ulkoistamiseen että aggressiiviseen käyttäytymiseen. Aggressiivisuus ja syynulkoistamistaipumus on useissa tutkimuksissa liitetty myös narsistiseen persoonallisuuteen. Tässä tutkimuksessa pyrittiin saamaan lisätietoa siitä, kuinka syyn ulkoistaminen välittää häpeäherkkyyden ja narsismin yhteyttä verbaalisen ja fyysisen aggressiivisuuteen. Menetelmät. Tähän tutkimukseen osallistui 564 iältään 18-57-vuotiasta vapaaehtoista opiskelijaa. Osallistujat olivat vastanneet sähköiseen lomakkeeseen, joka sisälsi taustatietoja selvittävän osuuden, NPI-narsismimittarin, TOSCA-3-mittarin häpeäherkkyyden ja syynulkoistamistaipumuksen mittaamiseksi sekä ARI-aggressiivisuusmittarin. Analysointiin käytettiin eksploratiivisia faktorianalyysimenetelmiä. Häpeäherkkyyden, narsismin, syyn ulkoistamisen sekä verbaalisen ja fyysisen aggressiivisuuden välisiä suhteita tutkittiin edelleen bootstrap-mediaatioanalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa toistuivat aikaisemmat havainnot siitä, että häpeäherkkyydellä ja narsismilla on sekä suora että syyn ulkoistamistaipumuksen välittämä epäsuora yhteys verbaaliseen aggressiivisuuteen. Tutkimuksessa saatiin näyttöä myös häpeäherkkyyden ja fyysisen aggressiivisuuden välisen suoran yhteyden olemassaolosta aikaisemmin osoitetun syyn ulkoistamisen välittämän epäsuoran yhteyden lisäksi. Tutkimuksesta saatiin lisäksi viitteitä narsismin ja fyysisen aggressiivisuuden välillä olevasta sekä suoran että syyn ulkoistamistaipumuksen välittämän epäsuoran yhteyden olemassaolosta. Tulokset osoittavat siis, että syyn ulkoistaminen välittää osittain sekä häpeäherkkyyden että narsismin yhteyttä sekä verbaaliseen että fyysiseen aggressiivisuuteen. Kaiken kaikkiaan tutkimus antaa panoksensa häpeäherkkyyden ja narsismin tutkimukseen ja antaa osittaisen vastauksen siihen, miksi aggressiivisuutta esiintyy.Aims. Shame-prone people have been found to be prone to both cognitive externalization of blame and aggressive behavior. Aggression and externalization of blame have also been linked to narcissistic personality in several studies. The present study sought further evidence on the mediating role of externalization of blame with regards the relationship between shame proneness and aggression and narcissism and aggression. Methods. Total of 564 volunteer students, aged from 18 to 57 years of age, participated in this study. The participants had answered an e-form, including background information, the Narcissistic Personality Inventory (NPI), TOSCA-3 meter for measuring shame proneness and tendency to externalize blame, and the Anger Response Inventory (ARI). Explorative factor analyzes were used for analyzing the data. The relationships between shame proneness, narcissism, externalization of blame and verbal and physical aggression were further studied using mediation analysis with bootstrapping. Results and Conclusions. In the present study, the earlier results regarding the presence of both direct and indirect links of shame proneness and narcissism to verbal aggression were repeated. In contrast to earlier studies, where externalization of blame was shown to mediate the connection between shame proneness and physical aggression entirely, also a direct link between these constructs was found in this study. In addition, the study provided also indications of the presence of both direct and indirect links between narcissism and physical aggression. The results thus show that externalization of blame mediates the relationship of both shame proneness and narcissism to both verbal and physical aggression. Overall, the study has its contributions to the research of shame proneness and narcissism and provides a partial answer to the question why aggression occurs.
Subject: shame
shame proneness
narcissism
blame externalization
aggression


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Paukku_Kirsi_progradu_2021.pdf 611.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record