Integration Success and the Role of Social Support : Experiences by Youth with Refugee and Asylum Seeker Background

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109293780
Title: Integration Success and the Role of Social Support : Experiences by Youth with Refugee and Asylum Seeker Background
Alternative title: Onnistunut kotoutuminen ja sosiaalisen tuen rooli : pakolais- ja turvapaikanhakijataustaisten nuorten kokemuksia
Author: Wiker, Anna-Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Arts
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202109293780
http://hdl.handle.net/10138/334711
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma
Master's Programme in Intercultural Encounters
Magisterprogrammet i interkulturell växelverkan
Specialisation: Uskontotiede
Study of Religions
Religionsvetenskap
Abstract: Tässä maisterintutkielmassa tarkastellaan kotoutumisen ja sosiaalisen tuen teemoja ja yhteyksiä pakolais- tai turvapaikanhakijataustaisten nuorten aikuisten kokemusten kautta. Tämän tutkielman lähtökohtana oli halu selvittää, mikä tekee kotoutumisprosessista onnistuneen ja mitkä ovat kotoutumisprosessien ensikäden kokemukset. Tutkielmaa ohjasi niin ikään halu selvittää johtaako sosiaalinen tuki onnistuneempaan kotoutumiseen, kokivatko haastateltavat saaneensa tukea kotoutumiseen sekä millaisia arvoja tukitoimille annettiin. Tämän tutkielman aineisto on kerätty viidestä henkilökohtaisesta haastattelusta 19–28-vuotiaiden nuorten aikuisten kanssa, jotka ovat muuttaneet Suomeen vuosina 2015–2016. Tämän tutkielman tarkoituksena ei ole yleistää haastateltujen nuorten kokemuksia edustamaan laajempaa ryhmää, vaan haastattelut esittävät näiden henkilöiden henkilökohtaisia kokemuksia. Aineisto analysoitiin temaattisen sisällönanalyysin avulla. Temaattisen sisällönanalyysin keinoin aineistosta erotettiin neljä teemaa ja yksi alateema. Teemat ovat: Tuki – kaikissa sen muodoissa – on arvostettua, (alateema) Turvallinen kotoutumiskokemus hävisi aikuisuuteen siirryttäessä, Oleskeluluvan ja Suomalaisuuden välissä, Tuntemuksia ulkopuolisuudesta ja viimeisenä Uskonvapaus uutena vakiona. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että sosiaalisen tuen ja onnistuneen kotoutumisen välillä ei voida vetää välitöntä syy-seuraus yhteyttä. Kotoutumisprosessit, aivan kuten niitä läpikäyvät ihmiset ovat ainutlaatuisia ja täten jokainen prosessi ja tuen tarpeet näyttävät erilaisilta. Kuitenkin kaikki he, joilla oli pääsy sosiaalisen tuen piiriin kotoutumisensa aikana, tunsivat hyötyneensä siitä ja osoittivat paljon kiitollisuutta saamastaan tuesta.This master’s thesis examines the themes of integration and social support and their interconnectedness, through the experiences of young adults with refugee or asylum seeker background. This thesis was driven by a desire to discover what makes integration processes successful and what are the first-hand experiences of these processes. The thesis was driven by research questions asking whether social support equaled to a more successful integration, what kind of values were given to support practices and whether interviewees perceived support being available to them. The data for this study was produced through five personal interviews with young adults aged between 19-28 who have all migrated to Finland in the years 2015-2016. The data produced by these interviews is not meant to be used as a generalization of a larger group, rather to depict the personal experiences of those interviewed. The data was analyzed using thematic content analysis. Through the means of thematic content analysis four themes and one sub-theme was recognized: Support – in all its forms – is valued, (sub-theme) Safe integration experience vanished in adulthood, In between feelings of Finnishness and residence permit, Feelings of the other and finally, Freedom of belief as a new constant. The findings of this study indicate that no causal connection can be drawn between social support and successful integration, integration processes just like the people going through these experiences are unique and every process and the needs for support looks different. However, all those who had access to social support during their integration felt to have benefitted from it and put great deal of weight and gratitude towards received support.
Subject: Integration
social support
refugees
asylum seekers / Kotoutuminen
sosiaalinen tuki
pakolaiset
turvapaikanhakijat


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record