Romanikieliset elementit romanien suomenkielisellä verkkokeskustelupalstalla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7560-1 http://hdl.handle.net/10138/334805
Title: Romanikieliset elementit romanien suomenkielisellä verkkokeskustelupalstalla
Author: Salo, Mirkka
Other contributor: Nuolijärvi, Pirkko
Granqvist, Kimmo
Sorjonen, Marja-Leena
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in Language Studies
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Kielentutkimuksen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Doktorandprogrammet i språkforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-10-30
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7560-1
http://hdl.handle.net/10138/334805
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This study examines the language used by Finnish Roma in online internet forum suomi24.fi-romano during the years 2003-2013. The focus is the structure and functions of Romani elements. The three articles of the thesis examine the current status and variation in Romani morphology in multilingual discourse, functions of Romani elements in interaction, and the idiolectal differences in the use of Romani elements. The study sheds light on the prevalence and significance of the use of Romani for Finnish Roma, and attitudes toward it in dialogues that allow for anonymity. The method is data-oriented. The language in the forum is examined both quantitatively and qualitatively, employing methods used in research of language variation and code switching. The intertwining of Romani elements with Finnish to create a Romani ethnolect, along with how the Roma express their identity by means of language, are the focal points of examination. This research also strives to describe the ways in which the Roma utilize their linguistic resources dynamically in the context of Romani culture and how they toy with multilingualism. Research shows that Romani based words are inflected following Finnish or Romani grammar, or mixing inflectional elements from both languages. Finnish Romani has however not become a so-called Para-Romani, in which the Romani morpho-syntactic framework has been replaced by that of another language. Romani language expressions and code switching to Romani are used in the forum in the same tasks regarding Romani culture and being Roma as in spoken Romani discourse. Idiolects exhibit variation comparable to that in spoken language in the use of different parts of speech and Romani inflection. The spelling of words varies due to Finnish Romani not having a fully fledged wide-spread norm of orthography. This research highlights how spontaneous written online discourse utilizes elements based on the Romani language which have been used mainly for oral communication within the community. It depicts the online discourse as part of a process in which the use of Romani is increasingly expanded from private to public domains, crossing geographic and community borders. At the same time, the borders of communities are maintained and the feeling of community is strengthened by using Romani elements in online discourse.Tutkimus tarkastelee Suomen romanien verkkokeskustelun kieltä vuosina 2003–2013 suomi24.fi-romano-keskustelupalstalla. Fokuksessa ovat romanikieliset ja romanikieleen pohjautuvat elementit suomenkielisessä keskustelussa. Osatutkimukset tarkastelevat romanikielisen sanaston ja taivutuksen säilymistä ja vaihtelua verkkokeskustelussa, romanikielisten elementtien tehtäviä keskustelupalstan vuorovaikutuksessa ja kirjoittajien yksilöllisiä eroja romanikielisten elementtien käytössä. Tutkimus valottaa romanikielen käytön yleisyyttä ja merkitystä Suomen romaneille ja asenteita sitä kohtaan anonyymiuden mahdollistavissa keskusteluissa. Keskustelupalstalta koottua aineistoa tarkastellaan ennen kaikkea variaationtutkimuksen ja koodinvaihdon tutkimuksen metodein sekä määrällisesti että laadullisesti. Tarkastelun keskiössä on romanikielisten elementtien nivoutuminen suomeen romanien etnolektiksi sekä se, millä tavoin romanit ilmaisevat kielellisin keinoin identiteettiään. Tutkimus pyrkii myös kuvaamaan tapoja, joilla romanit hyödyntävät kielellisiä resurssejaan dynaamisesti romanikulttuurin kontekstissa ja leikittelevät monikielisyyden keinoin. Nykypäivän verkkokeskustelussa romanikielen sanoja taivutetaan useissa eri taivutusmuodoissa joko suomen tai romanikielen kieliopin mukaan tai käyttäen molempien kielten taivutuksen aineksia. Suomen romanikieli ei siten ole muuttunut ns. pararomaniksi, jossa romanikielen kielioppi olisi korvautunut toisen kielen rakenteella. Romanikielisten ilmaisujen käyttöä ja koodinvaihtoa romanikielelle esiintyy samoissa romanikulttuuriin ja romaniuteen liittyvissä käyttötehtävissä kuin on havaittu romanien puhutusta vuorovaikutuksesta. Yksilömurteissa on keskinäistä variaatiota eri sanaluokkien käytön laajuudessa ja romanikielen taivutuksessa. Kirjoitusasuissa on eroa, sillä Suomen romanikielellä ei ole yleistynyttä kirjoitusasun normia. Tutkimus näyttää, millä tavoin spontaanissa kirjoitetussa verkkokeskustelussa hyödynnetään romanikieleen pohjautuvia elementtejä, joita on käytetty pääasiassa yhteisön sisäiseen suulliseen viestintään. Verkkokeskustelu on osa prosessia, jossa romanikielen käyttö laajenee yksityisestä julkisemmaksi ja maantieteelliset ja yhteisölliset rajat ylittäväksi. Samalla verkkokeskustelun romanikielisten elementtien käytön avulla pidetään yllä yhteisöllisiä rajoja ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä.
Subject: suomen kieli ja romanikieli
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
salo_mirkka_väitöskirja_2021.pdf 552.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record