Avoimen opintotarjonnan laajentaminen tai rajoittaminen Helsingin yliopiston tiedekunnissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110063819
Title: Avoimen opintotarjonnan laajentaminen tai rajoittaminen Helsingin yliopiston tiedekunnissa
Author: Väänänen, Oona
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110063819
http://hdl.handle.net/10138/334963
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tavoitteet. Käynnissä on kansallinen jatkuvan oppimisen uudistus, jolla vastataan jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista. Hallitusohjelman tavoitteena on kehittää korkeakoulujärjestelmää jatkuvan oppimisen alustaksi, jossa sekä tutkinto-opiskelijat että opiskelupaikkaa vailla olevat oppijat voisivat suorittaa joustavasti opintoja kaikkien Suomen korkeakoulujen tarjonnasta. Hallitusohjelma kannustaa avaamaan koulutustarjontaa mahdollisimman laajasti muillekin kuin tutkinto-opiskelijoilleen sekä järjestämään opetusta yhteistyössä muiden korkeakoulujen kesken. Helsingin yliopisto vastaa kansalliseen jatkuvan oppimisen haasteeseen vuonna 2019 käynnistyneellä projektilla jatkuvan oppimisen kehittämiseksi. Projektin keskeisenä tavoitteena on laajentaa yliopiston jatkuvan oppimisen tarjontaa. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten Helsingin yliopiston tiedekunnissa perustellaan avoimen opintotarjonnan laajentamista tai rajoittamista. Taustalla on teoria jatkuvasta oppimisesta, johon perehdyn muun muassa elinikäisen oppimisen käsitteen avulla. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui kaksi opetusvaradekaania ja yksi opintoasianpäällikkö Helsingin yliopiston tiedekunnista. Tutkittavat tiedekunnat olivat kasvatustieteellinen, oikeustieteellinen sekä matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Aineisto hankittiin teemahaastattelulla ja analysoitiin argumentaatioanalyysilla noudattaen Stephen Toulminin argumentaatiomallia. Tulokset ja johtopäätökset. Opintotarjontaa voidaan monissa tapauksissa avata. Keskeisiä kohderyhmiä, joille opintoja voidaan avata, olivat nuoret ja opiskelemaan hakevat sekä työikäiset. Perusteita avoimen opintotarjonnan laajentamiselle olivat muun muassa taloudelliset resurssit, avoin ilmapiiri ja aktiiviset opettajat sekä toimiva yhteistyö avoimen yliopiston kanssa. Opintotarjonnan rajoittamista perusteltiin sillä, että tiedekuntien koulutusohjelmissa on opintoja, jotka eivät voisi olla kaikille avoimia esimerkiksi kelpoisuuden tuottamisen takia. Esille nousi myös opettajien kuormittuneisuus sekä kurssien huono skaalautuminen suurille joukoille. Opettajat eivät myöskään välttämättä ajattele jatkuvan oppimisen toimintaa koulutusohjelman toimintana. Jatkuvan oppimisen toimintaa pyritään kehittämään matemaattis-luonnontieteellisessä sekä kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.Aims. A national reform of continuous learning is under way. The reform responds to the continuing need to develop and renew competence. The aim of the government program is to develop the higher education system as a platform for continuous learning, in which both degree students and learners without a place to study could flexibly complete their studies at the offer of all Finnish higher education institutions. The government program encourages the widest possible opening of educational offerings to non-degree students and the organization of teaching in co-operation with other higher education institutions. The University of Helsinki is responding to the national challenge with a project launched in 2019 to develop continuous learning. The main goal of the project is to expand the university's continuous learning offer. The aim of the dissertation is to find out how the faculties of the University of Helsinki justify the expansion or restriction of the open study offer. Underlying this is the theory of continuous learning, which I become familiar with through related concepts such as the concept of lifelong learning. Methods. Two deans of teaching and one head of study affairs from the faculties of the University of Helsinki participated in the study. The faculties studied were the Faculty of Educational Sciences, the Faculty of Law and the Faculty of Science. The material was obtained through a thematic interview and analyzed by argumentation analysis following Stephen Toulmin's argumentation model. Results and conclusions. In many cases the study offer can be opened. The main target groups to which studies can be opened were young people and those seeking to study, as well as people of working age. The reasons for expanding the study offer included financial resources, an open atmosphere and active teachers, as well as effective cooperation with the Open University. The restriction of the study offer was justified by the fact that there are courses or study units in the degree programs of the faculties that could not be open to everyone, for example due to the production of a qualification. The workload of teachers and the poor scalability of some courses to large numbers were also highlighted. In addition, teachers do not necessarily consider continuous learning as a curriculum activity. The conclusion about the development of continuous learning activities emerged in the interviews of the Faculty of Science and the Faculty of Educational Sciences.
Subject: jatkuva oppiminen
elinikäinen oppiminen
aikuiskoulutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vaananen_Oona_tutkielma_2021.pdf 736.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record