Kuluttajien näkemyksiä kosmetiikkapakkausten estetiikasta, materiaaleista ja väreistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110063830
Title: Kuluttajien näkemyksiä kosmetiikkapakkausten estetiikasta, materiaaleista ja väreistä
Alternative title: Consumers’ views about aesthetics, materials, and colors of cosmetic packaging
Author: Iivanainen, Josefiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110063830
http://hdl.handle.net/10138/334970
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Kotitalousopettaja
Home Economics Teacher
Lärare i huslig ekonomi
Abstract: Tutkielma tarkastelee kuluttajien näkemyksiä kosmetiikkapakkauksista. Ilmiötä on aiemmin tutkittu pakkausten valintana kaupassa. Tällöin tarkastelun kohteena ovat olleet muun muassa pakkausten väri, materiaalisuus ja ekologisuus. Luonnon- ja luomukosmetiikka ovat nousseet mielenkiinnon kohteeksi, mutta eivät niinkään itse pakkaukset. Tutkimus on kiinnostunut siitä, mitä kosmetiikkapakkausten visuaalisuus, värit, materiaalit ja kierrätys merkitsevät kuluttajille. Ilmiötä tarkastellaan pakkausten käyttönä kodin piirissä sekä arjen estetiikan näkökulmasta. Tutkimusaineisto on kerätty parihaastatteluina (n=12), joissa hyödynnettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua sekä virikemateriaalia (biohajoavat kosmetiikkapakkaukset). Haastateltavat olivat iältään 26–67-vuotiaita. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimus lisää ymmärrystä kosmetiikkapakkausten estetiikan merkityksistä ja tuo esiin paljon tutkittujen elintarvikepakkausten rinnalle tietoa kosmetiikkapakkausten ekologisuuteen liitetyistä mielikuvista sekä kierrättämiseen liittyvistä haasteista. Kosmetiikkapakkaukset asemoituvat arjen estetiikan kentälle mielihyvää tuottavana kulutustavarana ja sisustuksellisena elementtinä. Pakkausten visuaaliset ominaisuudet ja värit liitetään identiteettiin ja itseilmaisuun. Yhtäältä pakkaukset viestivät jokapäiväisestä ja edullisesta kosmetiikasta sekä toisaalta ylellisestä ja laadukkaasta kosmetiikasta. Pakkausmateriaalin ja -värien kautta tehdään päätelmiä myös tuotteen ja pakkauksen ekologisuudesta. Kuluttajat yhdistävät kosmetiikkapakkausten materiaalin sekä materiaalin määrän pakkauksen ekologisuuteen ja kierrätettävyyteen. Kuluttajat tunnistavat kosmetiikkapakkauksen ekologisina haasteina muovin käytön yleisyyden, kosmetiikan ylipakkaamisen ja pakkausten tyhjän tilan. Pakkausmateriaalin osalta enemmän valinnanvaraa nähtiin olevan elintarvikkeissa ja elintarvikkeiden hankinta koettiin myös ekologisuden näkökulmasta merkittävämpänä kuin kosmetiikan ostaminen. Kierrätyksestä haastavan tekevät epäselvät materiaalit, monimateriaaliset pakkaukset, erilaiset pinnoitteet ja se, jos pakkausta ei saada vaivatta tyhjäksi. Kuluttajat toivovatkin pakkauksiin selkeämpiä kierrätysohjeita. Pakkausvärien kierrättäminen osoittautui aiheena tuntemattomaksi. Värien kierrättämisen kohdalla pohdittiin kuitenkin väriaineen materiaalisuutta, sen erottelemista pakkausmateriaalista sekä värien myrkyllisyyttä ja haitallisuutta luonnolle.The study examines consumers’ views about cosmetic packaging. Previously, this topic has been studied as the acquisition of packaging at the store in which the focus has been on the color, materiality, and ecology. Natural and organic cosmetics have recently gained scholarly interest, yet, the packaging itself has not. This study is interested in what the visuals, colors, materials and recycling aspects of cosmetic packaging mean to consumers. The phenomenon is examined as the use of packaging and from the perspective of everyday aesthetics at home. The data was collected as pair interviews (n=12) using semi-structured theme interview and stimulus material (biodegradable cosmetic packaging). The interviewees were 26–67 years old. The data was analyzed by using qualitative content analysis. This study contributes to the discussion about aesthetic meanings of cosmetic packaging by focusing on the ecological aspects and the challenges related to recycling. Earlier studies have mainly studied food packages. In this study, cosmetic packaging was seen as a part of everyday aesthetics and the items were seen as visually pleasing and a part of interior decoration. Consumers associated the visual aspects and colors with their identity and self-expression. On the one hand, the packaging conveys about everyday and affordable cosmetics, and on the other hand, about luxurious and high-quality cosmetics. Through the packaging material and colors, consumers conclude how ecological of the product and packaging. Consumers combine the material of cosmetic packaging and the amount of material with the environmental friendliness and recyclability of the packaging. Consumers identify the prevalence of plastic use, the overpacking of cosmetics and the empty space of packaging as ecological challenges for cosmetic packaging. With regard to packaging material, more choice was seen in food, and the purchase of food was also perceived to be more important from an ecological point of view than the purchase of cosmetics. Recycling is challenged by unclear materials for consumers, multi-material packaging, different coatings and the fact that packaging cannot be easily emptied. Consumers therefore wish clearer recycling instructions for packaging. The recycling of packaging inks proved to be an unknown topic. However, in the case of color recycling, the materiality of the colorant, its separation from the packaging material, and the toxicity and harmfulness of the colors to nature were considered.
Subject: kuluttaja
koti
kosmetiikkapakkaukset
estetiikka
värit
ekologisuus
kierrättäminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Iivanainen_Josefiina_maisterintutkielma_2021.pdf 1.003Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record