Päiväkotityöntekijöiden äänioireiden esiintyvyys ja ääniergonomiset riskitekijät: kyselytutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110203905
Title: Päiväkotityöntekijöiden äänioireiden esiintyvyys ja ääniergonomiset riskitekijät: kyselytutkimus
Author: Suomalainen, Anna-Katri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110203905
http://hdl.handle.net/10138/335485
Thesis level: master's thesis
Degree program: Logopedian maisteriohjelma
Master's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Äänioireet ja äänihäiriöt voivat vaikuttaa alentavasti elämänlaatuun. Äänen kannalta vaativissa ammateissa työskentelevät henkilöt ovat tutkimusten mukaan muuta väestöä alttiimpia ääniongelmille. Lastentarhanopettajien on todettu olevan erityisen alttiita ääniongelmille, mutta Suomessa päiväkotityöntekijöiden äänioireita ja ääniergonomisia riskitekijöitä on tutkittu vain vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka suurella osalla päiväkotien työntekijöistä esiintyy äänioireita. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi, minkälainen vaikutus äänioireilla on lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien arkeen ja työntekoon, sekä kartoitettiin, mitkä ääniergonomiset riskitekijät ovat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä usein esiintyviin äänioireisiin. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena eteläsuomalaisessa kaupungissa, ja siihen osallistui yhteensä 72 päiväkotityöntekijää 19:sta päiväkodista. Osallistujat vastasivat sähköiseen kyselylomakkeeseen, johon sisältyi taustatietojen sekä ääneen ja terveyteen liittyvien kysymysten lisäksi Screen6 -äänioirekysely, Voice Handicap Index -kysely (VHI) sekä Voice Activity and Participation Profile -kysely (VAPP). Työpaikan ääniergonomian osalta osallistujat vastasivat kysymyksiin työpaikan äänenkäyttötavoista, työasennosta sekä työpaikan sisäilmasta. Aineiston analyysissa käytettiin SPSS 27 -tilasto-ohjelmaa. Päiväkotityöntekijöistä 29 prosentilla esiintyi säännöllisiä äänioireita eli kahta tai useampaa oiretta päivittäin tai viikoittain, mikä aiempien tutkimusten valossa voitaisiin määritellä ääniongelmaksi. Yleisin äänioire oli kurkun selvittämisen, yskimisen tai rykimisen tarve puhuessa, jota esiintyi 32 prosentilla osallistujista viikoittain tai useammin. VHI- ja VAPP-kyselyjen perusteella osallistujat eivät kuitenkaan kokeneet äänioireiden aiheuttavan mainittavaa haittaa arjessa. Usein esiintyvät äänioireet olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä astmalääkitykseen, närästykseen, viimeisten 12 kuukauden aikana sairastettuihin hengitystieinfektioihin, ääneen liittyviin työpoissaoloihin viimeisten 12 kuukauden aikana, meluun, työkavereiden häiritsevään äänenkäyttöön, kireisiin niska-, hartia- ja leukalihaksiin sekä työpaikan kuivaan, pölyiseen ja aamuisin tunkkaiselta tuntuvaan sisäilmaan. Tulokset ovat saman suuntaiset aiempien tutkimusten tulosten kanssa, ja ne vahvistavat käsitystä siitä, että päiväkodeissa on äänihäiriöiden ehkäisemiseksi tärkeää kiinnittää erityistä huomiota ääneen ja ääniergonomiaan.Vocal symptoms and voice disorders may have a detrimental effect on the quality of life. Earlier research has shown that individuals working in professions with heavy vocal loading are more susceptible to voice problems than the general population. Studies have also shown that kindergarten teachers are especially susceptible to voice problems, but studies addressing vocal symptoms and voice ergonomic risk factors concerning day care center personnel in Finland are scarce. The purpose of this study was to examine the prevalence of vocal symptoms in day care center personnel in Finland, and to find out how the symptoms affect the personnel’s daily life. The study also investigated which voice ergonomic risk factors have a statistically significant association with frequently occurring vocal symptoms. In total, 72 kindergarten teachers and children’s nurses from 19 daycare centers in southern Finland participated in the study. Data were collected through an online questionnaire, which included demographic information, health and voice-related questions, Screen6, Voice Handicap Index (VHI) and Voice Activity and Participation Profile (VAPP). Sections concerning voice ergonomics in work environment included working culture, working posture and indoor air quality. The data were analyzed using SPSS 27 software. Of the participants, 29 percent experienced two or more symptoms daily or weekly, which, according to previous research, can be defined as a voice problem. The most common frequently occurring vocal symptom was a need for throat clearing or coughing while speaking, which occurred among 32 percent of the participants daily or weekly. The scores on the VHI and VAPP, however, showed that the vocal symptoms did not have a significant negative effect on daily activities. There was a statistically significant association between frequently occurring vocal symptoms and asthma medication, heartburn, respiratory infections during the last 12 months, absence from work due to voice problems during the last 12 months (not related to respiratory infections), noise, colleagues’ distractive voice use, muscle tension in shoulders, chin and in the back of the neck, dry indoor air, dusty indoor air and poor indoor air quality in the workplace in the mornings. The results are similar to previous findings, and they strengthen the idea that in order to be able to prevent voice disorders, it is essential to pay special attention to voice and voice ergonomics in day care centers.
Subject: päiväkodin työntekijä
äänioireet
esiintyvyys
ääniergonomia
riskitekijät


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record