Finländska klasslärares tillfredsställelse med sina karriärer och utbildning : en blandad metodstudie

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110283939
Title: Finländska klasslärares tillfredsställelse med sina karriärer och utbildning : en blandad metodstudie
Author: Anderson, Polly
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202110283939
http://hdl.handle.net/10138/335796
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Klasslärare
Class Teacher (in Swedish)
Klasslärare
Abstract: Previous studies have shown that teachers' job satisfaction has decreased in recent years and that teachers at the beginning of their careers are at great risk of leaving the profession at an early stage. Satisfaction with work and career has shown several positive consequences, including well-being, willingness to stay in the profession and work engagement. The purpose of this study is therefore to examine how satisfied Finnish newly qualified class teachers are with their careers, and to identify their career success criteria. The purpose is also to investigate whether the class teachers feel that their degree has been adequate and if it has prepared them for working life, and to investigate what a class teacher earns. The relationships between career satisfaction, teacher education adequacy and salary are examined. The research problems are examined regarding gender, additional education, and employment relation. The study involved 137 alumni from the University of Helsinki's class teacher education who gradu-ated between 2012 and 2015. The informants responded electronically to Aarresaari's national career follow-up questionnaire. The research design for the study was triangulation with the aim of analyzing quantitative and qualitative data parallelly. The material was analyzed quantitatively with the statisti-cal program SPSS, while open answers were analyzed with thematic content analysis. The class teachers were fairly satisfied with their careers, they deemed that the teacher education was adequate and that it provided them with the necessary skills. Important career success criteria were type of employment relation, career advancement, professional agent, nature of work, school, and social relations. Although the quantitative results showed that the class teachers considered the education to be adequate, the thematic content analysis revealed that there were several shortcom-ings including student relations, cooperation, and teacher role. The correlation test showed that ca-reer satisfaction had weak but positive correlations with salary and adequacy of the education. Class teachers earn on average 3002 euros a month, and men earn more than women. Newly qualified class teachers' career success criteria should be important assets for promoting career satisfaction and retaining class teachers in the profession. Class teacher education needs to be sensitive to changes in society, while newly qualified class teachers should be offered appropriate support in adapting to the practical work.Tidigare studier har visat att lärares arbetstillfredsställelse har minskat under de senaste åren och att lärare i början av sin karriär löper stor risk för att lämna yrket i ett tidigt skede. Tillfredsställelse med arbetet och karriären har visat en rad positiva följder bland annat på lärares välmående, vilja att stanna i yrket och arbetsengagemang. Syftet med denna studie är därmed att undersöka hur nöjda finländska klasslärare är med sina karriärer fem år in i arbetslivet och att identifiera deras karriärframgångskriterier. Syftet är även att undersöka huruvida klasslärarna upplever att deras utbildning varit ändamålsenlig och ifall den har förberett dem för arbetslivet, samt att undersöka vad en klasslärare förtjänar. Sambandet mellan karriärtillfredsställelse, utbildningens ändamålsenlighet och lön granskas. Forskningsproblemen undersöks med avseende på kön, tilläggsutbildning och anställningsförhållande. I studien deltog 137 alumner från Helsingfors universitets klasslärarutbildning som utexaminerats mellan åren 2012 och 2015. Informanterna svarade elektroniskt på Aarresaaris nationella karriäruppföljningsenkät. Forskningsdesignen för studien var triangulering med syftet att analysera kvantitativa och kvalitativa data parallellt. Materialet analyserades kvantitativt med statistikprogrammet SPSS medan de öppna svaren analyserades med tematisk innehållsanalys. I resultaten framkom det att klasslärarna var tämligen tillfredsställda med sina karriärer och att de upplevde att klasslärarutbildningen varit ändamålsenlig och försett dem med de nödvändiga färdigheterna för arbetet. Viktiga karriärframgångskriterier som lyftes fram var typen av anställningsförhållande, karriäravancemang, professionell agent, arbetets natur, skolan och sociala relationer. Trots att de kvantitativa resultaten visade att klasslärarna upplevde utbildningen som ändamålsenlig, så avslöjade den tematiska innehållsanalysen att det fanns en rad brister i utbildningen inklusive elevkontakt, samarbete och lärarens roll, uppgifter och välmående. Korrelationstesten visade att karriärtillfredsställelse hade svaga men positiva samband med lön och utbildningens ändamålsenlighet. Klasslärare förtjänar i medeltal 3002 euro i månaden och män tjänar mer än kvinnor. Nyblivna klasslärares karriärframgångskriterier och kvalitativ klasslärarutbildning borde ses som viktiga tillgångar för främjandet av karriärtillfredsställelse och för att hålla klasslärare kvar i yrket. Klasslärarutbildningen behöver vara lyhörd för förändringar i samhället samtidigt som nyblivna klasslärare bör erbjudas lämpligt stöd i att anpassa sig till det praktiska arbetet.
Subject: klasslärare
karriärtillfredsställelse
klasslärarutbildning
karriärframgångskriterier
Subject (yso): luokanopettajat
korkea-asteen koulutus
urakehitys
tyytyväisyys
karriärutveckling
tillfredsställelse
klasslärare
utbildningsprogram


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Anderson_Polly_progradu_2021.pdf 1.716Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record