Dentists’ experiences of foreign background patients – a qualitative study

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111174025
Title: Dentists’ experiences of foreign background patients – a qualitative study
Alternative title: Hammaslääkärien kokemuksia ulkomaalaistaustaisista potilaista - laadullinen tutkimus
Author: Paajanen, Anna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111174025
http://hdl.handle.net/10138/336437
Thesis level: master's thesis
Degree program: Hammaslääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Dentistry
Utbildningsprogrammet i odontologi
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tausta: Monissa maissa väestö on viime aikoina muuttunut heterogeenisemmaksi, ja myös Suomessa ulkomaalaistaustaisen väestön osuus on kasvussa. Tässä tutkimuksessa halutiin selvittää, miten hammaslääkärit kokevat tämän muutoksen, ja miten potilaiden ulkomaalaistausta vaikuttaa terveyskeskushammaslääkärin työhön. Menetelmät: Tutkimuksen materiaali kerättiin teemahaastatteluilla. Haastattelimme kuutta Helsingin kaupungilla työskentelevää hammaslääkäriä, joiden äidinkielenä oli suomi, joiden hammaslääkärin peruskoulutus oli hankittu Suomessa, ja jotka hoitavat säännöllisesti ulkomaalaistaustaisia potilaita. Haastattelut kestivät noin tunnin ja ne nauhoitettiin. Tämän jälkeen haastattelut litteroitiin ja anonymisoitiin. Analysointivaiheessa kaksi tutkimusryhmän jäsentä analysoi haastattelut teemoittain, ensin erikseen ja sitten yhdessä. Tulokset: Yleisimmät haastatteluissa esiin nousevat ongelmat ulkomaalaisten potilaiden hoidossa liittyivät kommunikointiin ja tulkkaukseen. Lisäksi hammaslääkärit havaitsivat eroja kivun ilmaisemisessa ulkomaalaistaustaisten ja kantasuomalaisten potilaiden välillä. Haastateltavat kokivat myös, että parodontaalisairaudet ja omahoidon tärkeys eivät olleet ulkomaalaistaustaisille potilaille yhtä tuttuja kuin kantasuomalaisille. Haastatteluissa ilmeni, että mitä pidempään ulkomaalaistaustainen potilas on elänyt Suomessa ja mitä paremmin potilas on päässyt osaksi suomalaista yhteiskuntaa, sitä vähemmän haastateltavat kokivat ongelmatilanteita. Johtopäätökset: Pienestä osallistujamäärästä huolimatta tässä laadullisessa tutkimuksessa voitiin tunnistaa joitakin yleisimpiä ongelmatilanteita, joita hammaslääkärit kohtaavat ulkomaalaistaustaisten potilaiden hoidossa.Background: The population in many countries is becoming more diverse and heterogenic and the population of people from foreign background is growing in Finland as well. We wanted to find out how public sector dentists in Finland find this phenomenon. The aim of this study was to better understand how the foreign background of a patient affects the dentist’s work. Methods: The research was carried out as a semi-structured interview study. We interviewed 6 dentists from Helsinki municipality public dental care between December 2019 and January 2020. Each interview took approximately an hour. After the interviews were transcribed verbatim, two members of research group read individually the interviews to find emerging themes. Results: The most common problems that arose in the interviews were problems within communication and interpretation. The dentists also noticed different expressions of pain among foreign background patients compared to native Finnish patients. The periodontal diseases and importance of selfcare in treating those were also observed not to be familiar to many foreign background patients. The time a patient had lived in Finland was thought to affect the experienced difficulties and prejudice faced by the interviewed dentists. Conclusion: In this qualitative research we were already able to identify some of the common difficulties the dentists experience while treating patients from foreign background despite the small number of participants.
Subject: Dental Care
Ethnic Groups
Cultural Competency


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record