Anhedonia in young adulthood and later psychiatric diagnoses: A general population study

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111174036
Title: Anhedonia in young adulthood and later psychiatric diagnoses: A general population study
Author: Leskelä, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111174036
http://hdl.handle.net/10138/336447
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Fyysinen ja sosiaalinen anhedonia on nähty lupaavina indikaattoreina myöhemmälle psyykkiselle sairastumiselle, erityisesti sairastumiselle masennukseen tai skitsofreniaan. Aiempi tutkimus on kuitenkin keskittynyt yliopisto-opiskelijoihin tai kliinisiin ryhmiin, mikä on rajoittanut yleistettävyyttä koko väestöön. Lisäksi useimmat tutkimukset ovat olleet poikittaistutkimuksia. Tämän yleisväestöön perustuvan pitkittäistutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, edeltävätkö korkea sosiaalinen ja fyysinen anhedonia psykiatrisia diagnooseja. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös poikittaisia yhteyksiä demografisten tekijöiden (ikä, sukupuoli, siviilisääty, koulutustaso) ja fyysisen ja sosiaalisen anhedonian välillä. Tutkimuksen nuorten aikuisten otos (n=453) kerättiin osana Suomen aikuisväestöä edustavaa Terveys 2000 -tutkimusta. Tutkittavat täyttivät itsearvioitavat Chapmanin anhedonia-asteikot, ja heidän demografiset muuttujansa selvitettiin kyselylomakkeesta (siviilisääty, koulutustaso) ja terveystiedoista (ikä, sukupuoli). Tämän jälkeen seurasi seuranta-aika, joka kesti 9-12 vuotta. Tutkittavien psykiatriset diagnoosit tältä ajalta saatiin Hoitoilmoitusjärjestelmästä (Hilmo), johon sisältyy kaikki erikoissairaanhoidossa tapahtunut hoito. Tutkimuksessa käytettiin kahta analyysityyppiä: varianssianalyysien (ANOVA) avulla tarkasteltiin anhedonian ja demografisten tekijöiden (sukupuoli, ikä, koulutus, siviilisääty) välisiä yhteyksiä ja Coxin regressioanalyysin avulla tarkasteltiin pitkittäisyhteyksiä edellä mainittujen tekijöiden ja myöhemmän psykiatrisen sairastavuuden välillä. Miessukupuoli oli yhteydessä sekä korkempaan fyysiseen että sosiaaliseen anhedoniaan. 63 osallistujaa (13%) sai vähintään yhden psykiatrisen diagnoosin seuranta-ajan aikana. Kolmea diagnoosiryhmää tarkasteltiin: masennusdiagnoosin saaneet, minkä vain ahdistuneisuusdiagnoosin saaneet ja minkä vain diagnoosin saaneet. Nuorena aikuisena havaitulla fyysisellä tai sosiaalisella anhedonialla ei ollut yhteyttä myöhempään psykiatriseen diagnoosiin. Sen sijaan avio- tai avoliiton puute ja naissukupuoli havaittiin mahdollisiksi riskitekijöiksi diagnoosin saamiseen. Vastoin tämän tutkimuksen hypoteeseja, anhedonian ja myöhempien psykiatristen diagnoosien välillä ei havaittu yhteyttä. Psykiatriseen sairastavuuteen liittyviä pitkittäistuloksia rajoitti seurantadiagnoosien kohtuullisen pieni määrä. Tämän tutkimuksen perusteella anhedonia ei ole merkittävä indikaattori myöhemmästä masennus- tai ahdistuneisuusdiagnoosista tai mistä vain psykiatrisesta diagnoosista yleisväestöön kuuluvien nuorten aikuisten keskuudessa.Physical and social anhedonia have shown some promise as possible indicators of later mental illness, especially of depression and schizophrenia. However, previous studies have focused on college students and clinical populations, limiting their generalizability into the whole population. Most previous studies have also been cross-sectional. The aim of this longitudinal study with a general population sample is to examine whether high social or physical anhedonia in young adulthood precedes later psychiatric diagnoses. In addition, cross-sectional connections between demographic factors (sex, age, marital status, education) and social and physical anhedonia were examined. The study sample (n=453) of young adults was recruited through the Health 2000 study, which is a representative sample of the adult Finnish population. In the beginning of the study, participants filled in the self-report Chapman Revised Anhedonia Scales, and their demographic factors were clarified using a questionnaire (marital status, education level) and health records (age, sex). After this there was a follow-up period of 9 to 12 years. The psychiatric diagnoses of the participants from the follow-up period were retrieved from the Finnish Hospital Discharge Register, which includes both inpatient and outpatient specialized psychiatric care. Two sets of analyses were done: analyses of variance (ANOVA) examining the cross-sectional associations between anhedonia and demographic factors (age, sex, marital status, education) and Cox regression analyses examining longitudinal associations between aforementioned variables and later psychiatric diagnoses. Male sex was associated with both higher physical and higher social anhedonia. 63 participants (13%) received at least one psychiatric diagnosis during the follow-up period. Three diagnostic groups were examined; one for receiving a depression diagnosis, one for receiving any anxiety diagnosis and one for receiving any psychiatric diagnosis. Physical or social anhedonia during young adulthood was not found to be associated with later psychiatric diagnoses. Instead, lack of marriage/cohabitation and female sex were found to be possible risk factors for receiving a diagnosis. Contrary to the hypotheses of this study, no association between anhedonia and later psychiatric diagnoses were found. However, the relatively small amount of diagnoses during the follow-up period restricted the statistical strength of the results. The results of this study suggest that anhedonia is not a major predictor of for receiving a later depression diagnosis, any anxiety diagnosis or any psychiatric diagnosis in the general young adult population.
Subject: anhedonia
nuoret aikuiset
rekisteriseuranta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record