Eläinoikeus- ja eläinsuojeluajattelu nuorten näkemyksissä eläinten käytöstä ruoantuoannossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111244102
Title: Eläinoikeus- ja eläinsuojeluajattelu nuorten näkemyksissä eläinten käytöstä ruoantuoannossa
Alternative title: Animal rights view and animal protection in adolescents´ perceptions of farm animals´ use
Author: Munck, Lilli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202111244102
http://hdl.handle.net/10138/336710
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Kotitalousopettaja
Home Economics Teacher
Lärare i huslig ekonomi
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten eläinoikeus- ja eläinsuojeluajattelu esiintyy nuorten näkemyksissä eläinten hyvinvoinnin ja oikeuksien huomioimisesta ruoantuotannossa. Eläinoikeusajattelussa eläinten käyttöä tarkastellaan kriittisesti, kun taas eläinsuojeluajattelu keskittyy eläinten hyvinvoinnin huomioimiseen, ottamatta kantaa eläinten käyttöön sinänsä. Eläinoikeusajattelua tarkasteltiin eläinfilosofisten teorioiden, preferenssiutilitarismin ja oikeusteoriaan kautta. Eläinsuojeluajattelun tarkastelussa viitekehyksenä oli utilitarismi ja ihmis-eläinsuhteen ambivalenssi. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten noudattaman ruokavalion yhteyttä heidän näkemyksiinsä, sillä aiempi tutkimus osoittaa, että vegaani- ja kasvisruokavaliota noudattavat kannattavat vahvemmin eläinoikeuksia, kun taas sekasyöjien eläineettiset asenteet ovat moninaisempia. Eläinetiikkaa on esitetty lisättäväksi kotitalouden oppiaineen sisältöihin, sillä se on vahvasti sidoksissa tämän päivän kestävyys- ja ruokakasvatukseen. Tutkielman aineisto kerättiin osana Helsingin Sanomissa maaliskuussa 2020 julkaistua ruokakyselyä. Aineisto rajattiin 15–25-vuotiaiden nuorten vastauksiin eläinten hyvinvointiin ja oikeuksiin ruoantuotannossa liittyvään avokysymyksen. Vastauksia oli yhteensä 1448. Aineisto analysoitiin laadullisesti teemoittelemalla. Tuloksena aineistosta paikannettiin viisi teemaa: eläinten käytön kyseenalaistaminen, tehotuotannon kritiikki, hyvinvoinnin edistäminen, suomalaisen tuotannon puolustus ja lihansyönnin puolustus. Kaksi ensimmäistä edustivat eläinoikeusajattelua. Eläintenkäytön kyseenalaistajat pitivät eläinten käyttöä ruoantuotannossa eettisesti ongelmallisena, kun taas tehotuotannon kritiikissä vastustettiin eläinten intensiivistä tuotantoa, mutta ei eläinten käyttöä sinänsä. Eläinsuojeluajattelu tuli esiin haluna edistää tuotantoeläinten hyvinvointia kritisoimatta vallitsevia ruoantuotannon rakenteita. Kotimaisen tuotannon puolustajat katsoivat hyvinvoinnin toteutuvan Suomessa riittävän hyvin. Pieni joukko vastaajia ei pitänyt eläinten oikeuksien ja hyvinvoinnin huomioimista lainkaan tärkeänä. Kriittinen eläinoikeusajattelu oli yleisintä vegaanien keskuudessa, kun taas sekasyöjien näkemykset olivat moninaisempia. Tulokset ruokavalion ja eläineettisten näkemysten yhteydestä tukevat aiempaa tutkimusta. Tietoa nuorten eläineettisistä näkemyksistä voidaan hyödyntää aiheeseen liittyvien opetusmateriaalien suunnittelussa.The objective of the study was to clarify how animal rights view and animal-protection appears in the adolescents´ perceptions of animals´ use in food production. In the animal rights view animals´ use is critically examined, whereas animal-protection focuses on the animal welfare without challenging animals´ use itself. Animal rights view was examined by two animal philosophic theories, preference utilitarianism and animal rights theory. In the examination of the animal-protection views utilitarianism and the ambivalence of the human-animal relationship served as a theory. The connection of diet followed by the young people to their views was also examined, because the earlier study shows that following vegan and vegetarian diet supports animal rights view more strongly, whereas the omnivore´s animal ethical views are multiple. Animal ethics has been presented to be added to the contents of the home economics subject, because it is strongly related to today's sustainability- and food education. The data of the study was collected as a part of a survey that was published in Helsingin Sanomat in March 2020. The analysis focused on the age group 15–25. Material included answers to one open question about animals' welfare and rights in food production. The material was qualitatively analysed by using thematic analyses. As a result, five themes were found: questioning of the animals' use, criticism of factory farming, promotion of welfare, defence of the Finnish production and defence of eating meat. The first two represented the animal rights view. Respondents questioning animals´ use considered using animals ethically problematic, whereas in the criticism of the factory farming the animals' intensive production was resisted but not animals' use itself. The animal-protection view appeared as a desire to promote the welfare on farm animals without criticising structures of the food production. The defenders of the Finnish production considered that the welfare is coming true well enough in Finland. A small group did not consider paying attention to the animals' rights and welfare at all important. Animal rights view was most common among vegans, which supports previous studies. Results can be utilized in the planning of teaching materials about farm animal welfare and rights.
Subject: nuoret
eläinoikeudet
eläinten hyvinvointi
ruoantuotanto
eläinfilosofia
utilitarismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Munck_Lilli_Pro_Gradu_2021.pdf 655.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record