Scalable computational methods for high-throughput sequencing data analytics in population genomics

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7746-9 http://hdl.handle.net/10138/336740
Title: Scalable computational methods for high-throughput sequencing data analytics in population genomics
Alternative title: Skaalautuvat laskentamenetelmät suuren kapasiteetin sekvensointidatan analytiikkaan populaatiogenomiikassa
Author: Maarala, Ilari
Other contributor: Chikhi, Rayan
Heljanko, Keijo
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Doctoral Programme in Computer Science
Aalto University, School of Science, Department of Computer Science
Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Tietojenkäsittelytieteen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i datavetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021-12-17
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7746-9
http://hdl.handle.net/10138/336740
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: High-throughput sequencing (HTS) technologies have enabled rapid DNA sequencing of whole-genomes collected from various organisms and environments, including human tissues, plants, soil, water, and air. As a result, sequencing data volumes have grown by several orders of magnitude, and the number of assembled whole-genomes is increasing rapidly as well. This whole-genome sequencing (WGS) data has revealed the genetic variation in humans and other species, and advanced various fields from human and microbial genomics to drug design and personalized medicine. The amount of sequencing data has almost doubled every six months, creating new possibilities but also big data challenges in genomics. Diverse methods used in modern computational biology require a vast amount of computational power, and advances in HTS technology are even widening the gap between the analysis input data and the analysis outcome. Currently, many of the existing genomic analysis tools, algorithms, and pipelines are not fully exploiting the power of distributed and high-performance computing, which in turn limits the analysis throughput and restrains the deployment of the applications to clinical practice in the long run. Thus, the relevance of harnessing distributed and cloud computing in bioinformatics is more significant than ever before. Besides, efficient data compression and storage methods for genomic data processing and retrieval integrated with conventional bioinformatics tools are essential. These vast datasets have to be stored and structured in formats that can be managed, processed, searched, and analyzed efficiently in distributed systems. Genomic data contain repetitive sequences, which is one key property in developing efficient compression algorithms to alleviate the data storage burden. Moreover, indexing compressed sequences appropriately for bioinformatics tools, such as read aligners, offers direct sequence search and alignment capabilities with compressed indexes. Relative Lempel-Ziv (RLZ) has been found to be an efficient compression method for repetitive genomes that complies with the data-parallel computing approach. RLZ has recently been used to build hybrid-indexes compatible with read aligners, and we focus on extending it with distributed computing. Data structures found in genomic data formats have properties suitable for parallelizing routine bioinformatics methods, e.g., sequence matching, read alignment, genome assembly, genotype imputation, and variant calling. Compressed indexing fused with the routine bioinformatics methods and data-parallel computing seems a promising approach to building population-scale genome analysis pipelines. Various data decomposition and transformation strategies are studied for optimizing data-parallel computing performance when such routine bioinformatics methods are executed in a complex pipeline. These novel distributed methods are studied in this dissertation and demonstrated in a generalized scalable bioinformatics analysis pipeline design. The dissertation starts from the main concepts of genomics and DNA sequencing technologies and builds routine bioinformatics methods on the principles of distributed and parallel computing. This dissertation advances towards designing fully distributed and scalable bioinformatics pipelines focusing on population genomic problems where the input data sets are vast and the analysis results are hard to achieve with conventional computing. Finally, the methods studied are applied in scalable population genomics applications using real WGS data and experimented with in a high performance computing cluster. The experiments include mining virus sequences from human metagenomes, imputing genotypes from large-scale human populations, sequence alignment with compressed pan-genomic indexes, and assembling reference genomes for pan-genomic variant calling.Suuren kapasiteetin sekvensointimenetelmät (High-Throughput Sequencing, HTS) ovat mahdollistaneet kokonaisten genomien nopean ja huokean sekvensoinnin eri organismeista ja ympäristöistä, mukaan lukien kudos-, maaperä-, vesistö- ja ilmastonäytteet. Tämän seurauksena sekvensointidatan ja koostettujen kokogenomien määrät ovat kasvaneet nopeasti. Kokogenomin sekvensointi on lisännyt ihmisen ja muiden lajien geneettisen perimän tietämystä ja edistänyt eri tieteenaloja ympäristötieteistä lääkesuunnitteluun ja yksilölliseen lääketieteeseen. Sekvensointidatan määrä on lähes kaksinkertaistunut puolivuosittain, mikä on luonut uusia mahdollisuuksia läpimurtoihin, mutta myös suuria datankäsittelyn haasteita. Nykyaikaisessa laskennallisessa biologiassa käytettävät monimutkaiset analyysimenetelmät vaativat yhä enemmän laskentatehoa HTS-datan kasvaessa, ja siksi HTS-menetelmien edistyminen kasvattaa kuilua raakadatasta lopullisiin analyysituloksiin. Useat tällä hetkellä käytetyistä genomianalyysityökaluista, algoritmeista ja ohjelmistoista eivät hyödynnä hajautetun laskennan tehoa kokonaisvaltaisesti, mikä puolestaan ​​hidastaa uusimpien analyysitulosten saamista ja rajoittaa tieteellisten ohjelmistojen käyttöönottoa kliinisessä lääketieteessä pitkällä aikavälillä. Näin ollen hajautetun ja pilvilaskennan hyödyntämisen merkitys bioinformatiikassa on tärkeämpää kuin koskaan ennen. Genomitiedon suoraa hakua ja käsittelyä tukevat pakkaus- ja tallennusmenetelmät mahdollistavat nopean ja tilatehokkaan genomianalytiikan. Uusia hajautettuihin järjestelmiin soveltuvia tietorakenteita tarvitaan, jotta näitä suuria datamääriä voidaan hallita, käsitellä, hakea ja analysoida tehokkaasti. Genomidata sisältää runsaasti toistuvia sekvenssejä, mikä on yksi keskeinen ominaisuus kehitettäessä tehokkaita pakkausalgoritmeja tiedontallennustaakkaa ja analysointia keventämään. Lisäksi pakattujen sekvenssien indeksointi yhdistettynä sekvenssilinjausmenetelmiin mahdollistaa sekvenssien satunnaishaun ja suoran linjauksen pakattuihin sekvensseihin. Relative Lempel-Ziv (RLZ) pakkausmenetelmä on todettu tehokkaaksi toistuville genomisekvensseille rinnakkaislaskentaa hyödyntäen. RLZ-menetelmää on viime aikoina sovellettu sekvenssilinjaukseen yhteensopiviin hybridi-indekseihin, joita tässä työssä on nopeutettu hajautetulla laskennalla. Genomiikan dataformaateista löytyvillä tietorakenteilla on ominaisuuksia, jotka soveltuvat hajautettuun sekvenssihakuun, sekvenssilinjaukseen, genomien koostamiseen, genotyyppien imputointiin ja varianttien havaitsemiseen. Pakattu indeksointi sovellettuna hajautetulla laskennalla tehostettuihin menetelmiin vaikuttaa lupaavalta lähestymistavalta populaatiogenomiikan analyysiohjelmistojen mukauttamiseksi suuriin datamääriin. Erilaisia ​​tiedon osittamis- ja muunnosstrategioita hyödynnetään suorituskyvyn tehostamiseen monivaiheisessa hajautetussa genomidatan prosessoinnissa. Näitä uusia skaalautuvia hajautettuja laskentamenetelmiä tutkitaan tässä väitöskirjassa ja demonstroidaan yleisluontoisella bioinformatiikan analyysiohjelmiston arkkitehtuurilla. Tässä työssä johdatellaan genomiikan ja DNA-sekvensointitekniikoiden peruskäsitteisiin ja esitellään rutiininomaisia ​​bioinformatiikan menetelmiä perustuen hajautetun ja rinnakkaislaskennan periaatteille. Väitöskirjassa edetään kohti täysin hajautettujen ja skaalautuvien bioinformatiikan ohjelmistojen suunnittelua keskittyen populaatiogenomiikan ongelmiin, joissa syötedatan määrät ovat suuria ja analyysitulosten saavuttaminen on hidasta tai jopa mahdotonta tavanomaisella laskennalla. Lopuksi tutkittuja menetelmiä sovelletaan tässä työssä kehitettyihin skaalautuviin populaatiogenomiikan sovelluksiin, joita koestetaan kokogenomidatalla supertietokoneen laskentaklusterissa. Kokeet sisältävät virussekvenssien louhintaa ihmisten metagenominäytteistä, genotyyppien täydentämistä (imputointia) suurista ihmispopulaatioista ja pan-genomisen indeksin pakkaamista sekvenssilinjauksen nopeuttamista varten. Lisäksi pakattua pan-genomia kokeillaan referenssigenomin koostamiseen populaatioon perustuvien varianttien havaitsemista varten.
Subject: tietojenkäsittelytiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
maarala_ilari_dissertation_2021.pdf 5.517Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record