Kuulovammaisten lasten semanttisen sanasujuvuuden kehitys musiikki-intervention aikana, ja kotona laulamisen merkitys

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202112144267
Title: Kuulovammaisten lasten semanttisen sanasujuvuuden kehitys musiikki-intervention aikana, ja kotona laulamisen merkitys
Alternative title: The development of semantic verbal fluency in hearing impaired children: the role of music intervention, and singing at home
Author: Eerikäinen, Tiiti
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202112144267
http://hdl.handle.net/10138/337555
Thesis level: master's thesis
Degree program: Logopedian maisteriohjelma
Master 's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet. Kuulovammaisten (KV) lasten on todettu suoriutuvat heikommin semanttista sanasujuvuutta mittaavissa tehtävissä normaalikuuloisiin lapsiin verrattuna. Musiikkitoiminnalla on havaittu olevan positiivinen yhteys KV lasten sananlöytämistaitoihin. Ohjatun musiikkitoiminnan yhteyttä alle kouluikäisten KV lasten suoriutumiseen semanttisessa sanasujuvuustehtävässä ei tiettävästi ole vielä tutkittu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka KV lasten semanttisen sanasujuvuustehtävän hyväksyttyjen sanojen määrä kehittyy musiikki-intervention aikana ja vaikuttavatko taustamuuttujat (ikä, äidin koulutustausta ja kuulolaite) tai kotona laulaminen kehitykseen. Lisäksi tutkittiin, muuttuvatko lasten käyttämät sanahakustrategiat musiikki-intervention aikana ja vaikuttavatko taustamuuttujat niihin. Menetelmät. Tutkittavat (n=15) olivat 2–6-vuotiaita KV-lapsia. Heidät jaettiin vähän ja paljon laulaviin vanhempien kotona laulamisen perusteella. Sanasujuvuutta ja sanahakustrategioita mitattiin kahdella semanttisen sanasujuvuuden tehtävällä (eläimet ja vaatteet). Mittaukset suoritettiin ennen lasten osallistumista LapCI ry:n CIsumusa-puhemuskariin eli musiikki-interventioon (T1) ja sen jälkeen (T2). Tulokset analysoitiin tilastollisin menetelmin. Tulokset ja pohdinta. Koko koehenkilöryhmässä tutkittavat kehittyivät sanasujuvuustehtävässä musiikki-intervention aikana sekä eläin- että vaatekategoriassa. Korkeampi ikä oli vahvasti yhteydessä parempaan kehitykseen kummassakin kategoriassa. Äidin koulutustaustalla oli yhteys eläintehtävässä kehittymiseen. Kun tutkittavien ikä oli huomioitu tilastoanalyysissä, vähän laulavien vanhempien lapset kehittyivät musiikki-intervention aikana, mutta paljon laulavien vanhempien lapset eivät. Paljon laulavien vanhempien lapset suoriutuivat kuitenkin paremmin jo mittauspisteessä T1 vähän laulavien vanhempien lapsiin verrattuna. Koko koehenkilöryhmässä klustereiden määrä kasvoi musiikki-intervention aikana sekä eläin- että vaatetehtävässä ja keskimääräinen klusterikoko kasvoi vaatetehtävässä. Korkeampi ikä oli yhteydessä suurempaan klustereiden määrän kasvuun, mutta ei keskimääräisen klusterikoon kasvuun. Tulosten perusteella musiikki-interventio saattoi parantaa ennen interventiota heikosti suoriutuvien lasten sanasujuvuutta. Tulokset viittaavat siihen, että jos kotona ei lauleta tai musisoida, voi kodin ulkopuolinen, laulua sisältävä musiikkitoiminta parantaa sanasujuvuutta. KV-lapsille voi suositella kotona laulamista ja puhemuskarin kaltaista musiikki-interventiota.Objectives. Hearing impaired (HI) children have been found to perform more poorly in tasks measuring semantic verbal fluency compared to normal hearing peers. Music activities are known to have a positive connection to the word finding skills in HI-children. However, there has not been yet studies to find out whether organized music activities have an effect on semantic verbal fluency skills in young HI children. The purpose of this study was to determine how the number of accepted words in semantic verbal fluency task develops during a music intervention in HI-children and whether background variables (age, mother’s education and hearing device) affect development. There was also a desire to find out the effect of singing at home on the development of verbal fluency task. In addition, it was examined whether the word retrieval strategies change during the music intervention and whether they are influenced by background variables. Methods. The participants (n = 15) were HI-children aged 2–6 years. Participants were divided into non-singers and singers based how much their parents sang at home. Verbal fluency (VF) and verbal fluency strategies were measured with two semantic VF tasks (animals and clothes). Tests were performed before (T1) and after (T2) the children participated in CIsumusa music intervention, organized by LapCi ry. The results were analyzed by statistical methods. Results and conclusions. The participants developed in verbal fluency task during the music intervention in both animal and clothing categories. Higher age was strongly associated with better development in both categories. Mother’s education was related to development in the animal task. Children of non-singers developed during the music intervention, but children of singers did not. However, children of singers performed better at T1 compared to children of non-singers. In a group of all participants the number of clusters increased during the music intervention in both animal and clothing tasks and the cluster size increased in the clothing task. Higher age was associated with an increase in the number of clusters, but not in cluster size. Based on the results, the music intervention was able to improve VF of children who performed poorly before the intervention. The results suggest that if there is no singing or musical activity at home, out-of-home music activities that include singing can improve VF. Singing at home and music interventions can be recommended to children with HI.
Subject: MULAPAPU-tutkimushanke
kuulovammat
sanasujuvuus
musiikki-interventio
kotona laulaminen
Full text embargoed until: 2023-11-02


Files in this item

Files Size Format View

Embargo on files ends: 2023-11-02

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record