Avainbiotooppien merkitys epifyyttijäkälille

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/340179

Citation

Pykälä J. (2019). Avainbiotooppien merkitys epifyyttijäkälille. Metsätieteen aikakauskirja 2019-10170. Katsaus. 21 s. https://doi.org/10.14214/ma.10170

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pykälä 2019 Ava ... tys epifyyttijäkälille.pdf 2.227Mb PDF View/Open
Title: Avainbiotooppien merkitys epifyyttijäkälille
Author: Pykälä, Juha
Publisher: Suomen Metsätieteellinen Seura ry
Date: 2019
Language: fi
Belongs to series: Metsätieteen aikakauskirja
ISSN: 2489-3188
DOI: https://doi.org/10.14214/ma.10170
URI: http://hdl.handle.net/10138/340179
Abstract: Metsien avainbiotooppien merkitystä epifyyttijäkälille selvitettiin kirjallisuuskatsauksen avulla. Avainbiotooppien merkitys riippuu siitä, miten ne määritetään sekä kuinka hyvin ne tunnistetaan ja jätetään hakkuiden ulkopuolelle. Avainbiotooppikäsite on potentiaalisesti hyvä epifyyttijäkälille tärkeiden metsien säästämisessä. Eri avainbiotooppityyppien merkitys epifyyttijäkälille on varsin erilainen. Puuston korkea ikä on vaateliaiden epifyyttijäkälien kannalta tärkein muuttuja. Tutki­musten mukaan avainbiotooppikäsitteen soveltaminen ei ole onnistunut hyvin. Suurimmat ongelmat ovat kohteiden tunnistamisessa, säästämisessä sekä niiden pienessä koossa. Hakkuiden ja pienen koon takia vaateliaiden epifyyttijäkälien esiintymien häviämiset ovat olleet avain­biotoopeilla varsin tavallisia. Häviämistä lisäävät ilmansaasteet ja ylisuuri hirvieläinkanta, joka estää lehtipuiden uusiutumista avainbiotoopeilla. Samat tekijät, jotka aiheuttavat populaatioiden häviämistä, estävät myös uusien jäkäläpopulaatioiden leviämistä avainbiotoopeille. Tässä katsauksessa käsiteltyjen tutkimusten perusteella voidaan arvioida, että jos avainbiotoopit säästettäisiin kaikilta hakkuilta, ilmanlaatua saataisiin parannettua ja hirvieläinten määrää voimakkaasti vähennettyä, suuri osa uhanalaisista jäkälistä voisi säilyä avainbiotoopeilla. Yhdessä riittävän suojelualueverkoston kanssa avainbiotoopit voisivat olla tehokas tapa epifyyttijäkälien monimuotoisuuden säilyttämisessä. Suomessa käytettyä avainbiotooppien määrittelyä on tarpeen korjata vastaamaan muissa maissa käytettyä uhanalaisen lajiston esiintymisen todennäköisyyttä painottavaa tulkintaa sen sijaan, että korostettaisiin kohteen pienialaisuutta.
Subject: indicators
forest law
forestry
marginal effects
endangered species
ecology
evolutionary biology
Subject (ysa): indikaattorilajit
metsälaki
metsätalous
reunavaikutus
uhanalaiset lajit
ekologia
evoluutiobiologia
Rights: CC BY-SA 4.0


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record