Lainsäädännölliset valinnat puuttua näennäisiin, muodollisiin ja todellisiin omaisuuden luovutuksiin konkurssissa ja ulosotossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202151275
Title: Lainsäädännölliset valinnat puuttua näennäisiin, muodollisiin ja todellisiin omaisuuden luovutuksiin konkurssissa ja ulosotossa
Author: Taipale, Eveliina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202151275
http://hdl.handle.net/10138/340291
Thesis level: master's thesis
Degree program: Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma
Master's Programme in Law
Magisterprogrammet i rättsvetenskap
Specialisation: Prosessi- ja insolvenssioikeus
Procedural and Insolvency Law
Process- och insolvensrätt
Abstract: Velallisen tekemät näennäiset, muodolliset tai todelliset omaisuudenluovutukset voivat loukata konkurssi- tai ulosmittausvelkojan oikeutta vähentäen täytäntöönpanon kohteena olevan omaisuuden määrää ja siten pienentäen velkojan saaman suorituksen määrää. Lähtöoletuksen mukaan lainsäätäjän on tullut varautua edellä kuvattuihin tilanteisiin, joissa velallisen toiminta uhkaa velkojan oikeuden toteutumista. Tutkimuksen tavoitteena on ensinnäkin selvittää, onko konkurssi- ja ulosottolainsäädännössä keinot puuttua näennäisiin, muodollisiin ja todellisiin oikeustoimiin. Lisäksi tarkastellaan missä määrin konkurssi- ja ulosottolainsäädännön sääntely velkojien vahingoksi tehtyihin omaisuudenluovutuksiin puuttumiseksi on yhteneväistä, ja mistä mahdolliset sääntelyeroavaisuudet johtuvat. Tutkielman tavoitteena on myös luoda uutta oikeustieteellistä näkökulmaa siihen, millä tavoin oikeusperiaatteet ovat vaikuttaneet lainsäätäjän valintoihin säännellä velallisen velkojan vahingoksi tekemiä luovutuksia konkurssissa ja ulosotossa. Työssä kiinnitetään huomiota nimenomaan konkurssilaissa ja ulosottokaaressa olevaan sääntelyyn rajaten rikoslain sääntely tarkastelun ulkopuolelle. Tutkielma on pääosin oikeusdogmaattinen eli lainopillinen tutkimus. Lainopin keinojen lisäksi tutkielmassa hyödynnetään normatiivista sääntelyteoriaa eli tarkastellaan sääntelyn vaikuttavuutta sääntelyn tavoitteen näkökulmasta. Työssä on myös vahva vertaileva näkökulma, koska kysymyksenasettelussa tutkitaan konkurssi- ja ulosottosääntelyn eroja ja yhtäläisyyksiä. Tutkielmassa havaittiin, että konkurssi- tai ulosottolainsäädäntö ei sisällä säännöksiä näennäisten oikeustoimien varalle, vaan näissä tilanteissa tulee sovellettavaksi oikeustoimilain pätemättömyysperusteet. Sen sijaan molemmissa menettelyissä on keinot puuttua muodollisiin ja todellisiin oikeustoimiin, sillä näitä koskevat säännökset löytyvät sekä ulosottokaaresta että konkurssilaista. Säännösten taustalla vaikuttavat erityisesti tehokkuusperiaate, velkojien yhdenvertaisuuden periaate ja kohtuullinen varojenjaon periaate. Toisaalta edellisiä periaatteita rajoittavat jokaisen menettelyyn osallisen oikeussuojasta huolehtiminen ja sivullisen suojan periaate. Tavoitteiltaan ulosotto ja konkurssi pyrkivät molemmat ennen kaikkea tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Päätavoitetta tukevien elementtien toteutumista tarkasteltiin työssä siviiliprosessuaalisten funktioiden avulla.
Subject: Ulosotto
konkurssi
insolvenssioikeus
valeoikeustoimi
keinotekoinen järjestely
takaisinsaanti


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record