Lewy-related pathology in the adrenal gland is dependent on the progression pattern and stage of pathology in the central nervous system

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161286
Title: Lewy-related pathology in the adrenal gland is dependent on the progression pattern and stage of pathology in the central nervous system
Alternative title: Lewyn kappale -patologia lisämunuaisessa on riippuvainen etenemismallista ja patologian tasosta keskushermostossa
Author: Kivistö, Ville
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161286
http://hdl.handle.net/10138/340350
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Synukleinopatiat ovat joukko neurodegeneratiivisia sairauksia, joita yhdistää alfa-synukleiinin kertyminen hermostoon, ja johon kuuluvat muun muassa Parkinsonin tauti, Lewyn kappale -tauti sekä monisysteemiatrofia. Klassisesti alfa-synukleiinin aiheuttaman Lewyn kappale -patologian leviämisen on ajateltu Parkinsonin taudissa olevan alemmilta aivoalueilta kohti neokorteksia suuntautuva prosessi, mutta viimeaikaiset tutkimukset ovat luoneet pohjaa hypoteeseille kahdesta eri etenemismallista, joista toinen alkaa keskushermoston ulkopuolelta ja toinen aivoista. Neuropatologisissa tutkimuksissa tämä näkyy Lewyn kappale -patologian kaudo-rostraalisena tai amygdala-pohjaisena etenemisenä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin Vantaa 85+ -kohortin 163 tutkimuskohteelta saatujen 174 näytteen perusteella Lewyn kappale -patologian esiintyvyyttä lisämunuaisessa immunohistokemiallisesti kahdella alfa-synukleiini-vasta-aineella. Tutkittavat määriteltiin joko positiivisiksi tai negatiivisiksi mikroskooppilöydösten perusteella. Tämän jälkeen negatiivista ja positiivista ryhmää verrattiin demografisten ominaisuuksiensa, DLB-konsortion määritelmän mukaisen aivopatologian tason sekä neuropatologisen etenemismallin perusteella. Ryhmien demografisissa ominaisuuksissa ei ollut tilastollisesti merkittäviä eroja, mutta naisilla lisämunuaispatologiaa esiintyi kuitenkin selvästi vähemmän. Lisämunuaispatologiaa ei esiintynyt tapauksissa, joissa ei ollut minkäänlaista Lewyn kappale -patologiaa keskushermostossa, vaan lisämunuaisen patologia liittyi lähes yksinomaan kaudo-rostraaliseen etenemismalliin, ja sen esiintyvyys riippui lisäksi aivopatologian tasosta. Amygdala-pohjaisten tapausten joukossa lisämunuaisen patologia oli harvinaista. Havaittu ero lisämunuaisen patologian esiintyvyydessä etenemismallien välillä vahvistaa käsitystä niiden olemassaolosta. Tämän lisäksi lisämunuaispatologian esiintyvyyden riippuvuus kaudo-rostraalisesta etenemisestä sekä aivojen patologian tasosta viittaavat siihen, että lisämunuaisten alfa-synukleiinipatologian alkuperä on keskushermostossa.Synucleinopathies are a group of neurodegenerative diseases characterised by accumulation of the protein alpha-synuclein in the nervous systems, including diseases such as Parkinson’s disease, dementia with Lewy bodies and multiple system atrophy. Classically, the progression of Lewy-related pathology caused by alpha-synuclein in Parkinson’s disease has been thought to be an ascending process from the lower brain structures towards the neocortex, but recent studies have given credence to hypotheses regarding two distinct progression patterns, with one beginning outside the central nervous system and one in the brain. In neuropathological studies, this is seen as the caudo-rostral and amygdala-based progression patterns of Lewy-related pathology. In this study, 174 samples from 163 subjects of the Vantaa 85+ cohort were used to determine the prevalence of Lewy-related pathology in the adrenal gland using immunohistochemistry with two anti-alpha-synuclein antibodies. The subjects were scored either negative or positive based on microscopic findings in the adrenal glands. Afterwards, the positive and negative groups were compared based on demographic characteristics, as well as their stage of brain pathology according to DLB consortium staging and neuropathological progression pattern. There were no statistically significant differences in demographic characteristics, although women had a considerably lower prevalence of adrenal gland pathology. There were no positive cases without any Lewy-related pathology in the central nervous system, instead adrenal gland pathology was almost exclusively associated with the caudo-rostral progression pattern, and the prevalence was further dependent on the stage of brain pathology. Adrenal gland pathology was rare among the amygdala-based cases. The marked difference between the progression patterns regarding the prevalence of adrenal gland pathology provides further evidence for their existence. Furthermore, the dependency of adrenal gland pathology on caudo-rostral progression and the stage of brain pathology suggests that alpha-synuclein pathology in the adrenal gland originates from the central nervous system.
Subject: synucleinopathies
adrenal gland
Parkinson’s disease
dementia with Lewy bodies
neuropathology


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kivisto_ville_tutkielma_2022.pdf 843.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record