Vapaa-ajan ryhmätoiminnan mahdollisuudet nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin tukemisessa : Ohjaajien näkemyksiä Nuorten Akatemian Mahis-toiminnasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161287
Title: Vapaa-ajan ryhmätoiminnan mahdollisuudet nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin tukemisessa : Ohjaajien näkemyksiä Nuorten Akatemian Mahis-toiminnasta
Alternative title: Opportunities of leisure-time group activities to support the well-being and inclusion of young people : The views of the instructors of Youth Academy's Mahis-project
Author: Lehtonen, Nina Kristiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2021
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161287
http://hdl.handle.net/10138/340369
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Erityispedagogiikka
Special Education
Specialpedagogik
Abstract: Tiivistelmä - Referat – Abstract Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää vapaa-ajan ryhmätoiminnan mahdollisuuksia nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemisessa. Nuoruus on erityinen ajanjakso, johon sisältyy itsenäistymistä, irtaantumista kasvuperheestä ja oman identiteetin etsimistä (Kinnunen, 2011). Vapaa-aika on näiden teemojen kannalta keskeinen toimintakenttä (Tolonen & Määttä, 2011). Erityisesti vapaa-ajan harrastamisessa nähdään valtava potentiaali nykyajan nuorisokysymysten, kuten syrjäytymisen, ratkaisemiseksi (Salasuo & Homi, 2021). Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Nuorten Akatemian Mahis-hankkeessa toteutettujen nuorten vapaa-ajan projektien vaikuttavuutta nuorten elämään. Tutkimuksen kohteena on Nuorten Akatemian Mahis-hanke. Mahis on haavoittuvassa asemassa oleville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Aineistona toimii vuosina 2017-2020 toteutuneiden Mahis-projektien loppuraportit. Raportteja saatiin yhteensä 165 kappaletta. Raportit ovat ohjaajien kirjoittamia, ja tutkimuksen näkökulmana onkin ohjaajien näkemykset toiminnan vaikuttavuudesta nuoriin. Tutkimus on toteutettu laadullisena dokumenttianalyysinä. Aineiston luokittelussa ja analysoinnissa on käytetty sisällönanalyysia. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita nuorten hyvinvoinnista ja osallisuudesta ilmiönä, joten siinä on myös osin fenomenologinen tutkimusote. Mahis-projektit näyttäytyivät nuorten elämään positiivisesti vaikuttavina ajanjaksoina. Ohjaajat havaitsivat positiivisia muutoksia neljällä eri osa-alueella, jotka olivat yksilön kasvu, sosiaaliset suhteet, tulevaisuuden suunnitelmat sekä koulunkäyntiin liittyvät muutokset. Eniten havaintoja tehtiin itsenäistymisestä, itsetunnon kasvusta sekä uusien ystävyyssuhteiden syntymisestä. Tulosten perusteella Mahis-toiminnalla pystytään vastaamaan nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen tarpeisiin. Mahis-toimintaa tarkasteltiin myös sosiokulttuurisen innostamisen välineenä. Toiminnasta löydettiin kaikki sosiokulttuurisen innostamisen ulottuvuudet: kasvatuksellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen ulottuvuus.
Subject: Nuoret
osallisuus
vapaa-aika
sosiokulttuurinen innostaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lehtonen_Nina_Pro gradu_2021.pdf 619.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record