Käsityö etäopetuksessa : Käsityönopettajien kokemuksia ja tulevaisuuden näkymiä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161312
Title: Käsityö etäopetuksessa : Käsityönopettajien kokemuksia ja tulevaisuuden näkymiä
Alternative title: Craft in distance teaching : Craft teachers experiences and futureviews
Author: Vakkilainen, Anni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161312
http://hdl.handle.net/10138/340410
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Käsityönopettaja
Craft, design and technology Teacher
Lärare i slöjd, design och teknologi
Abstract: Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia käsityönopettajien kokemuksia käsityön etäopetuksesta sekä heidän näkemyksiään sen tulevaisuudesta. Käsityöoppiaineen erityisyys on merkityksellistä myös etäopetustilanteessa. Kokemuksien ja ajatusten jakaminen edistää niin opetuksen kuin myös oppimisen laatua sekä tasa-arvoisuutta. Tutkielmassa tarkastellaan ja analysoidaan Helsingin yliopiston käsityötieteen kouluttajien järjestämässä ”kässää etänä”- webinaarissa kerättyjä, käsityötä opettavien opettajien sekä tulevien käsityönopettajien pienryhmäkeskustelujen kirjauksia ja huomioita etäopetusjaksolta keväältä 2020. Tutkielman aineiston keruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua ryhmäkeskustelua, teemahaastattelun menetelmää soveltaen. Ryhmäkeskusteluihin osallistui kymmenen 4-7 henkilön ryhmää, yhteensä 49 henkilöä. Pienryhmien keskusteluista kirjattua aineistoa analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen tuloksina käsityönopettajien etäopetuskokemukset ja tulevaisuuden näkymät jakaantuivat niin myönteisiin kuin kielteisiin kokemuksiin. Etäopetuksen koettiin lisäävän oppilaiden eriarvoisuutta ja kasvattavan työn kuormittavuutta. Opetuksen ja oppimisen ajan ja paikan joustavuus sekä oppilaan uudenlaiset kehittymismahdollisuudet nähtiin etäkäsityön etuina. Tietotekniikalla koettiin tulevaisuudessa olevan merkittävä rooli etäkäsityössä. Tietotekniikka ja digitaaliset laitteet sekä sovellukset tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia opetukseen ja oppimiseen, mutta niiden käyttöön nähtiin liittyvän myös eriarvoistavia piirteitä. Käsityönopettajat näkivät etäopetuksella myös monia mahdollisuuksia, vaikkakin erityisesti käsityölle ominaisien toimintatapojen siirtäminen kokonaan etäopetukseen koetiin haastavaksi.The purpose of this thesis was to study and analyze teachers` experiences of distance teach- ing in crafts and their views of its future. It is important to acknowledge the unique nature of crafts also in distance teaching, and by sharing experiences and thoughts, the maintenance of quality and equality in teaching and learning can be enhanced. This study examines and analyzes craft teachers` and craft teacher students` groupdiscus- sion notes from “Kässää etänä” webinar, which was organized by craft teacher educators from the University of Helsinki in spring 2020. The data was collected with semi-structured group conversation applying the methods of the- matic interview. In total, 49 persons participated in the group conversations, in groups of 4-7. The groups` notes were analyzed with qualitative content analysis. The results of this study show that the participants` experiences of distance teaching in crafts and views of its future included both positive and negative attributes. Teachers experienced that distance teaching increased students` inequality and teachers` workload. The flexibility of time and place of teaching and learning was considered positive, as well as the new devel- opment possibilities for students. The participants experienced that in the future, technology has a significant role in distance teaching of crafts. Technology, digital tools and apps offer various possibilities for teaching and learning, but they also include features that might in- crease inequality. Craft teachers saw that distance teaching has its place in schools, although the unique features of craft were considered challenging to transfer into distance teaching.
Subject: Käsityö
etäopetus
käsityön opetus
opettajan kokemus
taito- ja taideaineet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record