Interlaboratory Proficiency Test 07/2021: Gross and net calorific values in fuels

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/340600

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEre_7-2022_G ... orific-values-in-fuels.pdf 3.643Mb PDF View/Open
Title: Interlaboratory Proficiency Test 07/2021: Gross and net calorific values in fuels
Author: Leivuori, Mirja; Hatanpää, Eliisa; Koivikko, Riitta; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku
Publisher: Finnish Environment Institute (SYKE)
Date: 2022
Language: en
Belongs to series: Reports of the Finnish Environment Institute 7/2022
URI: http://hdl.handle.net/10138/340600
Abstract: Proftest SYKE carried out the proficiency test (PT) for the measurements of gross and net calorific value, moisture, the content of ash, bromide, chloride, fluoride, sulphur, carbon, hydrogen, nitrogen, and volatile matter in peat (not Br, F), wood pellet (not Br, Cl, F, S), recycled wood (not Br, F) and coal samples in September–October 2021. In total, there were 35 participants in the PT. The participants could also estimate the emission factor for the peat and coal samples. The robust mean, the mean, or the median of the results reported by the participants was used as the assigned value for the measurements. The performance evaluation was based on the z scores. In total, 87 % of the reported results were sat-isfactory, when the deviation of 1–35 % from the assigned value was accepted. For the gross calorific value measure-ments 75 % of the peat sample, 75 % of the wood pellet sample, 71 % of the recycled wood, and 95 % of the coal sam-ple results were satisfactory. For the net calorific value measurements 73 % of the peat sample, 73 % of the wood pellet, 71 % of the recycled wood, and 94 % of the coal sample results were satisfactory. The performance evaluation was not done for the measurement of moisture content in all samples, chlorine in peat, nitrogen in wood pellet sample, bromide and fluoride in the coal, and emission factor for peat sample. Warm thanks to all the participants in this proficiency test!Proftest SYKE järjesti syys–lokakuussa 2021 pätevyyskokeen kalorimetrisen ja tehollisen lämpöarvon sekä analyysikos-teuden, tuhkan, bromin, fluorin, kloorin, rikin, hiilen, typen, vedyn ja haihtuvien aineiden määrittämiseksi turpeesta (ei Br, F), puupelletistä (ei Br, Cl, F, S), kierrätyspuusta (ei Br, F) ja kivihiilestä. Lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus arvi-oida ja/tai laskea turve- ja kivihiilinäytteiden päästökerroin. Pätevyyskokeessa oli yhteensä 35 osallistujaa. Testisuureiden vertailuarvoina käytettiin osallistujatulosten robustia keskiarvoa, keskiarvoa tai mediaania. Pätevyyden arviointi tehtiin z-arvojen avulla. Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 87 %, kun vertailuarvosta sallittiin 1–35 % poikkeama. Kalorimetrisen lämpöarvon tuloksista oli hyväksyttäviä 77 % (turvenäyte), 75 % (puupelletti), 71 % (kierrätyspuu) ja 95 % (kivihiili). Tehollisen lämpöarvon tuloksista hyväksyttäviä oli 73 % (turvenäyte), 73 % (puupel-letti), 71 % (kierrätyspuu) ja 94 % (kivihiili). Tulosten arviointia ei tehty testinäytteiden kosteuspitoisuuden määrityk-selle, turpeen kloorin, puupelletin typen sekä kivihiilen bromin ja fluorin määrityksille, eikä päästökertoimelle turvenäyt-teessä. Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!Proftest SYKE genomförde i september–oktober 2021 en provningsjämförelse som omfattade bestämningen av kalori-metriskt och effektivt värmevärde, askhalt, fukthalt, brom, fluor, klor, svavel, kol, kväve, väte och flyktiga föreningar i torv (inte Br, F), träd pellet (inte Br, Cl. F, S), stenkol och återvunnet trä (inte Br, F). Det var en möjlighet att beräkna emissionfaktor i torv och stenkol prover. Totalt 35 deltagarna deltog i jämförelsen. Som referensvärde för analyternas koncentration användes det robusta medelvärdet, det medelvärdet eller den medianen av deltagarnas resultat. Resultaten värderades med hjälp av z värden. I jämförelsen var 87 % av alla resultaten acceptabla värderades, när en total deviation på 1–35 % från referensvärdet tilläts. Av de kalorimetriska värmevärdesresultaten var 75 % (torvprov), 75 % (trädpellet), 95 % (stenkol) och 71 % (återvunnet trä) acceptabla. Av de effektiva värmevärdesre-sultaten var 73 % (torvprov), 73 % (trädpellet), 84 % (stenkol) och 71 % (återvunnet trä) acceptabla. Utvärdering var inte gjort till resultaten av fukthalt i alla prover, beräkning av klor i torv, nitrogen i trädpellet, brom och fluor i stenkol och emissionfaktor i torv provet. Ett varmt tack till alla deltagarna i testet!
Subject: pätevyyskoe
Subject (yso): polttoaineet
pätevyys
laboratoriot


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record