Sankaritarinat sukupuolinormien kyseenalaistajina : Lapsille suunnattujen elämäkerrallisten tarinoiden kantaaottavat diskurssit

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202203251527
Title: Sankaritarinat sukupuolinormien kyseenalaistajina : Lapsille suunnattujen elämäkerrallisten tarinoiden kantaaottavat diskurssit
Alternative title: Hero Stories as Questioners of Gender Norms : Powerful Discourses of Biographical Stories Aimed at Children
Author: Rytkönen, Jasmiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202203251527
http://hdl.handle.net/10138/342014
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja, kasvatustiede
Class Teacher, Education
Klasslärare, pedagogik
Abstract: Sukupuoli on kulttuurisesti, yhteiskunnallisesti ja henkilökohtaisesti merkittävä kategoria, jota tuotetaan, uusinnetaan ja uudistetaan jatkuvasti erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa. Elämäkerrat ovat kirjallisuuden laji, joissa päähenkilö esitetään usein sankaritarinan kehyksessä. Elämäkerrat välittävät erilaisia aikaan ja paikkaan sidottuja opetuksia ja arvoja lukijoilleen – myös sukupuolesta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ottaa selvää, millä tavoin lapsille suunnatuissa elämäkerrallisissa tarinoissa rakennetaan tämän päivän sankaruutta, ja tarkastella lisäksi sitä, millä tavoin sankaruus on sukupuolittunutta eli millaisin diskurssein sukupuoliin liitettyjä käyttäytymistä ja toimintaa ohjaavia normeja toisinnetaan, rikotaan ja uudelleenrakennetaan tarinoiden kautta. Tutkimuksessa tutkittiin myös sitä, miten sukupuolen moninaisuus otetaan tarinoissa huomioon. Lapsille suunnattu elämäkertakirjallisuus on tänä päivänä suosittu genre, mutta sitä ei ole tutkittu aikaisemmin. Myös elämäkertoja ja niiden sukupuolittuneisuutta on tärkeä tutkia kirjallisuuskasvatuksen näkökulmasta, koska perusopetuksen opetussuunnitelman (POPS 2014) mukaisesti kirjallisuuden opetuksessa tulisi käsitellä monimuotoisia tekstejä sukupuolitietoisesti. Tutkimusaineisto koostui kolmesta elämäkerrallisesta Sankaritarinoita -kirjasarjan kirjasta, jotka on julkaistu vuosien 2017–2019 aikana. Tarinoita kirjoissa oli yhteensä 146. Tutkimusaineistoa teemoiteltiin ja teemoja vertailtiin kvantitatiivisesti. Tarinoiden sankaruutta ja sukupuolinormeja tutkittiin laadullisesti, kriittisen diskurssianalyysin avulla. Aineistossa havaittiin viisi diskurssia, jotka nimesin niiden temaattisen fokuksen mukaan: sukupuolittuneiden käyttäytymismallien rikkojat, sukupuolen ilmaisun rikkojat, ammatillisen segregaation murtajat, heteroperheideaalin murtajat ja sukupuolirajan ylittäjät. Tyttöjen sankaruus rakentui emansipatorisista tavoitteista, joiden tarvetta perusteltiin sukupuolten tasa-arvon historiaa ja työelämän segregaatiota käsittelevien naissankareiden tarinoissa. Poikien sankaruus rakentui herkkyydestä ja omalaatuisuudesta, jotka nousivat tunnetaitoja ja sukupuolinormien rikkomista käsittelevissä miessankareiden tarinoissa. Sukupuolivähemmistöt olivat tarinoissa marginaalisessa asemassa (4 %). Kaiken kaikkiaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyviä teemoja tuotiin esille vain muutamassa sankaritarinassa.Gender is a culturally, socially and personally significant category which is produced, repeated and reformed constantly in different social and cultural contexts. Biography is a literary genre, in which the main character is often presented in the frame of hero story. Biographies convey different time and place dependent teachings and values to their readers – including gender. The aim of this study was to find out in which ways the heroism of today is built and simultaneously consider in which ways heroism is gendered. In other words how through discourses the behaviors and actions which guide norms are replicated, violated and rebuilt through stories. The study also examined how gender diversity is taken into account in the stories. Biographical literature aimed at children is a popular genre nowadays, but it has not been studied before. Biographies and their gendered nature are also important to be studied from the perspective of literary education because in accordance with the national core curriculum for basic education (POPS 2014), literature teaching should deal with diverse texts in a gender-conscious manner. The research data consisted of three biographical books in the Sankaritarinoita -book series (Hero Stories) published during the 2017–2019. There were total of 146 stories in the books. The research materials were themed and the themes were quantitatively compared. The heroism and gender norms of the stories were qualitatively explored through critical discourse analysis. The data found five discourses I named after their thematic focus: violators of gendered behavioral patterns, violators of gender expression, breakers of professional segregation, breakers of the heterofamily ideal and crossers of the gender boundary. Girls’ heroism was built from emacipatory goals, the need for which was justified in the stories of female heroines dealing with the history of gender equality and the segregation of work life. Boys’ heroism was built on sensibility and eccentricity that rose in the stories of male heroes dealing with emotional skills and the violation of gender norms. The gender minorities were in a marginal position (4 %) in the stories. Overall, themes related to the diversity of gender and sexuality were brought up in only a few hero stories.
Subject: elämäkertakirjallisuus
kriittinen diskurssianalyysi
kirjallisuuskasvatus
sukupuolinormit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rytkönen_Jasmiina_Progradu_2022.pdf 787.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record