Sähköisten potilastietojärjestelmien tiedon käyttö terveydenhuollon arvoperusteisessa johtamisessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202204201728
Title: Sähköisten potilastietojärjestelmien tiedon käyttö terveydenhuollon arvoperusteisessa johtamisessa
Author: Kääriä, Samuli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202204201728
http://hdl.handle.net/10138/343637
Thesis level: master's thesis
Degree program: Lääketieteen koulutusohjelma
Degree Programme in Medicine
Utbildningsprogrammet i medicin
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Potilastietoa on tallennettu vuosisatojen ajan potilaiden hoidon parantamiseksi. Pitkään tätä potilastietoa tallennettiin vain paperisessa muodossa, mutta maailmanlaajuisen tietoteknologisen kehityksen myötä potilastietoa on pystytty tallentamaan myös sähköisesti. Potilastyön tueksi onkin nykyään kehitetty lukuisia sähköisiä potilastietojärjestelmiä, joiden tietoa on pyritty hyödyntämään niin potilaiden hoidossa kuin terveydenhuoltojärjestelmien kehittämisessä. Suomessa terveydenhuoltojärjestelmä on vuosikymmenten saatossa muotoutunut moniulotteiseksi järjestelmäksi, jonka perimmäisenä tarkoituksena on taata terveydenhuollon palvelut kaikille kansalaisille. Järjestelmää ohjaavatkin valtion tasolta lukuisat lait ja säädökset. Lisäksi terveydenhuollon toimijoita, kuten lääkäreitä, ohjaavat omat eettiset periaatteet. Suomessa terveyspalveluiden järjestämisvastuu on toistaiseksi ollut kunnilla, mutta uuden sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä vuodesta 2023 eteenpäin järjestämisvastuu on hyvinvointialueilla. Terveyspalveluiden tuottajina voivat sen sijaan toimia niin julkiset tuottajat kuin yksityiset ja kolmannen sektorin tuottajat. Suomen järjestelmän erityispiirteenä on lisäksi työterveyshuolto, jota ohjaa omat lait ja jonka tuottajina on poikkeuksellisen paljon yksityisiä tuottajia. Moniulotteisen terveydenhuoltojärjestelmän toimivuutta ja laatua on ollut kuitenkin haastava mitata. Mittaamisessa on pyritty hyödyntämään sähköisten potilastietojärjestelmien tietoa, mutta mittaamisessa on keskitytty itse järjestelmän rakenteiden ja toiminnan mittaamiseen. Terveydenhuollon tuottama tulos on sen sijaan jäänyt vähemmälle huomiolle. Tuloksellisuuttakin on lähinnä mitattu järjestelmän tasolla, esimerkiksi mittaamalla hoidon tuottamien elinvuosien lisääntymistä. Viimeaikaisessa terveydenhuollon kehityksessä on noussut esille arvoperusteinen terveydenhuollon johtaminen. Tässä mallissa terveydenhuollon vaikuttavuus ajatellaan yksilöiden kokonaisvaltaisen terveydentilan paranemisena, ja vaikuttavuuden mittaamisessa otetaan huomioon potilaan sairauksien kliininen paraneminen, hoidon potilaalle aiheuttama rasitus sekä potilaan kokema terveyden ja toimintakyvyn lisääntyminen. Tässä tutkielmassa on tarkoituksena tarkastella terveydenhuollon toiminnan mittaamisen haasteita sekä sähköisten potilastietojärjestelmien roolia nykyaikaisessa arvoperusteisen terveydenhuollon johtamisessa.
Subject: Sähköinen potilastieto
terveydenhuoltojärjestelmä
terveydenhuollon johtaminen
johtajuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record