Yliopistolehtorit käsityöprosessin käynnistäjinä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201206156004
Title: Yliopistolehtorit käsityöprosessin käynnistäjinä
Author: Mutanen, Lotta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201206156004
http://hdl.handle.net/10138/34535
Thesis level: master's thesis
Abstract: The goal of the thesis is to explore the contents of tasks in craft studies. The background of the study is placed in the experiences that both the scholar and other craft teachers have of difficulties in teaching designing. The data consists of tasks given to university students. The study examines the projects carried out in the university craft courses and the contents found in tasks designed by teachers. The study explores the following tasks found in the data: the phases of craft processes, design elements, and the action models of craft. The data of the exploration was collected from four Finnish universities, and the lecturers were approached by e-mail. The tasks including a craft project carried out by students were picked out from the data; there were 43 such tasks. The data was analyzed using the method of qualitative content analysis based on the theory driven approach. Classification frames were outlined with the help of the theory, and they were completed with the themes arising from the data. The phases of craft processes occurred in the data in many different ways: most usually, the tasks included the phases of design, manufacturing, and assessment. Ideation occurred the least in the data. Problems in design elements were examined from the following points of view: technique, material, and product. On the basis of these observations, the well-defined problems occurred most in the tasks. There were numerous design constraints, and most of them had technique-based manufacturing as a point of departure. There was a large variety of both verbal and visual representation in the tasks. Craft techniques, craft skills, and problem solving tasks were emphasized in action models of craft. Among these, there were less craft as self-expression and routine-like manufacturing of a product. The craft tasks followed the tradition of learning techniques and skills. However, the objective of holistic craft occurred in most of the tasks.Pro gradu -työssä tutkittiin käsityöoppiaineen tehtävänantojen sisältöjä. Tutkimuksen taustalla olivat tutkijan omat ja käsityönopettajien kokemukset suunnittelun opettamisen vaikeudesta. Tutkimuksen aineistona olivat käsityönopiskelijoille yliopistossa annetut tehtävänannot. Tutkimuksessa perehdyttiin yliopiston käsityökursseilla toteutettuihin projekteihin ja tarkasteltiin, millaisia sisältöjä opettajien suunnittelemista tehtävänannoista löytyi. Aineiston tehtävänannoista tutkittiin käsityöprosessien osa-alueiden, suunnittelua säätelevien tekijöiden sekä käsityötoiminnan muotojen ilmenemistä. Tutkimuksen aineisto saatiin neljästä suomalaisesta yliopistosta, joiden lehtoreita lähestyttiin sähköpostitse. Aineistosta poimittiin tehtävänannot, jotka sisälsivät opiskelijoiden toteuttaman käsityöprojektin: tällaisia tehtävänantoja saatiin 43 kappaletta. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan lähestymistavan mukaisesti sisällönanalyysin menetelmällä. Teorian avulla luotiin luokitusrunkoja, joita täydennettiin aineistosta esiin nousevilla teemoilla. Käsityöprosessin osa-alueet ilmenivät aineistossa monella tavalla: tavallisimmin tehtävänannot sisälsivät suunnittelun, valmistuksen ja arvioinnin työvaiheet, ideointia esiintyi vähiten. Suunnittelua säätelevissä tekijöissä tehtävänantojen ongelmatyyppejä tarkasteltiin tekniikan, materiaalin ja tuotteen näkökulmista: näiden perusteella tehtävänannot painottuivat hyvin määriteltyyn ongelmatyyppiin. Suunnittelurajoitteita oli lukuisia ja ne painottuivat valmistusteknisiin lähtökohtiin. Havaintotieto ilmeni monipuolisesti sekä verbaalisena että mielikuvaharjoitteluna. Käsityötoiminnan muodoissa korostuivat käsityötekniikat ja -taidot sekä ongelmanratkaisutehtävät. Itseilmaisullista käsityötoimintaa ja rutiininomaisia tuotteen valmistamistehtäviä oli vähemmän. Käsityön tehtävänannot noudattivat tekniikoiden ja taitojen harjaannuttamisen perinnettä. Kokonaisen käsityön tavoite ilmeni suurimmassa osassa tehtävänantoja.
Subject: task
craft studies
craft process
design elements
action models of craft
qualitative content analysis
tehtävänanto
käsityöoppiaine
käsityöprosessin osa-alueet
suunnittelua säätelevät tekijät
käsityötoiminnan muodot
sisällönanalyysi
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
yliopist.pdf 1004.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record