Haastavien tilanteiden ehkäisy oppilaiden hyvinvointia tukemalla - Kuntouttavaa erityisluokkaa käyneiden nuorten kokemuksia koulumaailmasta ja koulun aikuisten vuorovaikutuksen laadusta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202206293128
Title: Haastavien tilanteiden ehkäisy oppilaiden hyvinvointia tukemalla - Kuntouttavaa erityisluokkaa käyneiden nuorten kokemuksia koulumaailmasta ja koulun aikuisten vuorovaikutuksen laadusta
Alternative title: Preventing challenging situations by supporting pupils' well-being - Experiences of young people who have studied in a special rehabilitation class from the school world and the quality of school-adults interaction
Author: Tapio, Hanna-Sofia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202206293128
http://hdl.handle.net/10138/345667
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Erityispedagogiikka
Special Education
Specialpedagogik
Abstract: Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten erilaiset ympäristötekijät ja koulun aikuisten vuorovaikutuksen laatu vaikuttavat oppilaiden hyvinvointiin sekä haastavien tilanteiden lientymiseen ja kärjistymiseen. Tutkielman aihe tärkeä, koska oppilaiden psyykkisen oireilun ja haastavien tilanteiden on koettu lisääntyneen koulumaailmassa. Tutkielman aineisto kerättiin haastatteluilla (n=4). Haastateltavaksi osallistui peruskoulun päättäneitä nuoria, jotka ovat saaneet tukea psyykkiseen oireiluun kuntouttavasta erityisluokasta. Tutkielma on fenomenologinen. Tutkimusmenetelmänä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Aineisto on analysoitu systemaattisesti koodaamalla ja luokittelemalla. Tutkielman ytimeksi muodostui aineistosta havaitut vuorovaikutusketjut, joiden eri vaiheita havainnoimalla pystyttiin hahmottamaan oppilaiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja koulun aikuisen vuorovaikutuksen laadun merkitystä haastavien tilanteiden kehittymiseen sekä koettuun hyvinvointiin. Vuorovaikutusketjut, jotka päättyivät kielteiseen lopputulemaan, sisälsivät koulun aikuisen syyllistävän, välinpitämättömän, rankaisevan, vähättelevän, epävarman tai ei tiedossa olevan reagoinnin. Vuorovaikutusketjut, joissa oli myönteinen lopputulema, sisälsivät koulun aikuisen ratkaisua etsivän, myötätuntoisen tai myönteistä käyttäytymistä vahvistavan reaktion. Vuorovaikutuksen laadun lisäksi, myös koulussa esiintyneet hyvinvointitekijät vaikuttivat erityisesti haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseen. Merkittävimmät aineistosta nousseet hyvinvointekijät olivat pienryhmä, luokan tiivis porukka, paras ystävä luokassa, muutama ystävä luokassa, eriytetyt ja yksilöllistetyt tehtävät sekä mahdollisuus valita oma tekeminen tai tehtävä. Näillä tekijöillä pystyttiin ennaltaehkäisemään muun muassa haastavia sosiaalisia tilanteita sekä haastavia koulutehtäviä, jotka esiintyivät usein vuorovaikutusketjujen laukaisevissa tekijöissä. Hyvinvointitekijöissä korostui lisäksi pysyvyyden merkitys koulumaailmassa.The objective of the thesis is to find out how different environmental factors and the quality of school adults' interaction affect the well-being of students and the easing and escalation of challenging situations. The topic of the thesis is important because the mental symptoms and challenging situations of students have been perceived to have increased in the school world. Data was collected through interviews (n = 4). The interviewees were young people who had completed primary school and who had received support from a special rehabilitation class for mental symptoms. The study is phenomenological and its research design is data-driven content analysis. The material has been systematically analyzed by coding and classification. The core of the thesis was the interaction chains observed in the data and the well-being factors. The chains of interaction that ended in a negative outcome included a school adult’s blaming, indifferent, punitive, derogatory, uncertain, or unknown response. Interactions with a positive outcome included seeking a solution, being compassionate, or strengthening positive behavior. In addition to the quality of the interaction, the well-being factors at school also had a particular impact on the prevention of challenging situations and the promotion of pupil well-being. The most significant well-being factors that emerged from the data were the small group, the close-knit group in the class, the best friend in the class, a few friends in the class, differentiated and individualized tasks, and the ability to choose one’s own doing or task. These factors were able to prevent, e.g., challenging social situations as well as challenging school tasks, which often occurred in the triggers of the chains of interaction. In addition, the importance of permanence in the school world was emphasized in the well-being factors.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tapio_Hanna-Sofia_ProGradu_2022.pdf 916.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record