Luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia koulukiusaamisen käsittelystä maisteriharjoittelussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202207053231
Title: Luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia koulukiusaamisen käsittelystä maisteriharjoittelussa
Alternative title: Teacher students´ experiences in handling school bullying in masters´ practice
Author: Korolainen, Anni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202207053231
http://hdl.handle.net/10138/345861
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja, kasvatustiede
Class Teacher, Education
Klasslärare, pedagogik
Abstract: Tarkoituksenani on selvittää miten luokanopettajaopiskelijat kokevat saaneensa valmiuksia koulukiusaamisen tunnistamiseen ja käsittelemiseen maisteriharjoittelusta. Aiempi tutkimus on osoittanut, että opettajilla ja opettajaopiskelijoilla on vaikeuksia tunnistaa ja käsitellä koulukiusaamista. Aiemman tutkimuksen mukaan opettajankoulutuksessa eikä siihen liittyvässä opetusharjoittelussa käsitellä tarpeeksi koulukiusaamista. Toteutin tutkimuksen hyödyntäen laadullisia menetelmiä. Aineistonkeruussa käytin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Tutkimusaineiston analyysissa hyödynsin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoja. Haastatteluun osallistui kahdeksan maisteriharjoittelun suorittanutta luokanopettajaopiskelijaa Helsingin yliopistosta. Haastattelin tutkimushenkilöitä talvella 2022. Tulosten mukaan koulukiusaaminen ei ole pysyvä teema, jota käsiteltäisiin maisteriharjoittelussa. Suurin osa tutkimushenkilöistä pääsi käsittelemään koulukiusaamista joillain tasolla, mutta se miten syvällisesti aiheeseen pureuduttiin vaihteli tapauskohtaisesti. Ohjaava opettaja vaikutti tulosten perusteella paljon siihen, miten opiskelija pääsi käsittelemään koulukiusaamista. Myös opiskelijan oma mielenkiinto aihetta kohtaan vaikutti siihen, kuinka paljon koulukiusaamista käsiteltiin maisteriharjoittelussa. Koulukiusaamista käsiteltiin tulosten perusteella enemmän harjoittelussa, jos luokassa esiintyy helposti tunnistettavissa olevaa kiusaamista.The aim of this study is to research what kind of experiences in recognising and handling school bullying teacher students have received in masters´practice. Previous studies have shown that teachers and teacher students have difficulties in recognising and handling bul lying. According to previous research, school bullying as a theme is not sufficiently present in teacher students´ education. In addition, the research shows that teacher student training fails to sufficiently emphasize the practical aspects of teaching. This study was conducted by using a qualitative approach. Data collection was performed through semi structured theme interviews and the accumulated data analyzed via qualitative content analysis. Study participants consisted of eight University of Helsinki teacher stu dents that have completed their Masters practice. Interviews of participants were conducted during winter 2022. The results show that school bullying is not a constant theme in the master´s practice. However, most of the study participants had the opportunity to interact with school bullying on some level. According to the results the adviser teacher has a significant role on how the student gets to process school bullying. In addition, the results show that the students' own interest in the matter can also have an effect. Moreover, in the event of easily recognizable bullying in the classroom, the student gets to process school bullying to a more signifigant degree during the masters practice.
Subject: koulukiusaaminen
maisteriharjoittelu
luokanopettajaopiskelijat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Korolainen_Anni_gradu_2022.pdf 473.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record