Sosioemotionaalisten taitojen profiilit ja kouluinto peruskoulun 8-luokkalaisilla oppilailla koronapandemian aikana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202207053183
Title: Sosioemotionaalisten taitojen profiilit ja kouluinto peruskoulun 8-luokkalaisilla oppilailla koronapandemian aikana
Alternative title: Socio-emotional skills and school engagement of Finnish 8th grade students during COVID-19
Author: Huttunen, Ida
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202207053183
http://hdl.handle.net/10138/345862
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Yleinen ja aikuiskasvatustiede
General and Adult Education
Allmän- och vuxenpedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tutkielman tavoitteena oli tunnistaa profiileja 8-luokkalaisten oppilaiden sosioemotionaalisten taitojen suhteen. Toisena tavoitteena oli selvittää, miten profiilit erosivat kouluinnon suhteen koronapandemian aikana. Tutkimus on osa Bridging the Gaps -tutkimushanketta, jonka tavoitteena on löytää keinoja koulun kehittämiseen tutkijoiden ja käytännöntoimijoiden välisellä yhteistyöllä. Kouluintoa tukevien tekijöiden tunnistaminen on tärkeää, koska kouluinto on yhteydessä laajempaan hyvinvointiin ja koulunkäynnin keskeyttämiseltä suojaava tekijä. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä oli OECD:n malli sosioemotionaalisista taidoista ja vaatimus-voimavaramalli. Tutkielmassa tarkasteltiin neljää keskeistä sosioemotionaalista taitoa: sinnikkyyttä, uteliaisuutta, akateemista kimmoisuutta ja yhteenkuuluvuudentunnetta. Vaatimus-voimavaramallin mukaan kouluintoa voidaan tukea koulunkäyntiin liittyvillä voimavaroilla. Aikaisempien tutkimusten perusteella hypoteesina oli, että sosioemotionaaliset taidot ovat kouluintoa vahvistavia henkilökohtaisia voimavaroja. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin Helsingin alueen kouluista syksyllä 2020 koronapandemian aikana. Tutkittavat (N=1364, josta 40.0 % tyttöjä, 37.9 % poikia, 1.9 % muun sukupuolisia, 21.9 % puuttuva) olivat peruskoulun 8-luokkalaisia. Sosioemotionaalisten taitojen profiilit muodostettiin kaksivaiheisella klusterianalyysillä, ja profiilien välisiä eroja sukupuolen ja kouluinto-muuttujan suhteen tutkittiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa voitiin tunnistaa neljä sosioemotionaalisten taitojen profiilia: alhaisten taitojen profiili (26.8 %), yhteenkuuluvien ja akateemisesti kimmoisten profiili (30.1 %), sinnikkäiden, uteliaiden ja yhteenkuuluvien profiili (22.7 %) sekä korkeiden taitojen profiili (20.4 %). Profiilit erosivat toisistaan sukupuolen osalta siten, että poikien osuus oli suurempi korkeiden taitojen profiilissa ja tyttöjen osuus oli suurempi alhaisten taitojen profiilissa. Profiilit selittivät 22 % 8-luokkalaisten kouluinnon vaihtelusta koronapandemian aikana. Kouluinto oli korkeinta ryhmässä, jossa oli korkeat sosioemotionaaliset taidot ja matalinta ryhmässä, jossa oli alhaiset sosioemotionaaliset taidot. Tulosten mukaan sosioemotionaalisten taitojen tukeminen voi olla keino tukea nuorten kouluintoa.Introduction: The goal of this study was to identify profiles regarding the socio-emotional skills among 8th grade Finnish students during COVID-19. Further, this study examined how students’ profiles differed in terms of school engagement. The research is part of the Bridging the Gaps research project, which aims to find ways to develop the school through collaboration between researchers and practitioners. Identifying the factors that can support school engagement is important as school engagement is related to wider well-being and can prevent school dropout. The study used OECD framework to identify socio-emotional skills. It examined four key socio-emotional skills: grit, curiosity, academic buoyancy and belonginess. According to the demand-resource model, it was assumed that school engagement can be promoted with school-related resources. Based on previous research, it was hypothesized that socio-emotional skills are personal resources that reinforce school engagement. Methods. The data were collected in fall 2020 from 1364 8th grade students (of which 40.0% females, 37.9% males and 1.9% non-binary) from Helsinki metropolitan area. First, the latent profiles were identified using Two step -cluster analysis. Then, the differences between profiles in terms of gender and school engagement were examined by one-way analysis of variance. Results. Four socio-emotional profiles were identified: Low skills (26.8 %), High academic buoyancy and high belonginess (30.1%), High girt, high curiosity and high belonginess (22.7 %), and High skills (20.4 %) profiles. The profiles varied by gender, with a higher proportion of boys in the High skills profile and a higher proportion of girls in the Low skills profile. The profiles explained 22% of the variation in school engagement among 8th graders during COVID-19. The students in the High socio-emotional skills profile had the highest amount of school engagement and the students in the Low socio-emotional skills profile had the lowest amount of school engagement. These findings imply that supporting socio-emotional skills can promote school engagement among adolescents.
Subject: sosioemotionaaliset taidot
kouluinto
yläkoululaiset
koronapandemia
profiilianalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Huttunen_Ida_tutkielma_2022.pdf 811.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record