Elävä kulttuuriperintö: Luonnonväreillä värjääminen Suomessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202207053191
Title: Elävä kulttuuriperintö: Luonnonväreillä värjääminen Suomessa
Alternative title: Living cultural heritage: Dyeing with natural colorants in Finland
Author: Kosunen, Mari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202207053191
http://hdl.handle.net/10138/345864
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Käsityönopettaja
Craft, design and technology Teacher
Lärare i slöjd, design och teknologi
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää ja kuvata suomalaista luonnonvärjäysperinnettä. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita, keitä luonnonvärjärit ovat ja millaisia värjäyksen taitoja ja tapoja heillä on, mitä värilähteitä he käyttävät, sekä kuinka he ovat oppineet taidon ja jakavatko he itse osaamistaan muille. Lisäksi tutkimus selvittää, mitä merkityksiä luonnonvärjäyksellä on värjäreille. Aihetta on tärkeä tutkia, koska vastaavaa kuvausta luonnonvärjäysperinteestä Suomessa ei ole tehty. Tutkimuksen teoreettinen tausta perehtyy luonnonväriaineisiin, luonnonvärjäykseen ja luonnonvärjäysperinteeseen Suomessa sekä perinteen käsitteeseen. Menetelmät. Tutkimus on käsityötieteen tutkimusta, jossa sovelletaan kansantieteen perinteentutkimusta. Tutkimus on laadullinen, jossa aineisto koostuu kyselytutkimuksesta ja teemahaastattelusta. Kyselyyn vastasi 35 ja näistä haastatteluun osallistui 26 suomalaista luonnonvärjäriä. Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisesti sisällönanalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa selvisi, että tyypillisesti suomalaiset luonnonvärjärit ovat yli 51-vuotiaita naisia ja he värjäävät kerran kuussa tai useammin. Eniten käytetty värjäystekniikka on keittovärjäys. Apuaineista käytetyimmät ovat aluna ja viinikivi. Värjättävistä materiaaleista suosituimmat ovat villa, puuvilla, silkki ja pellava. Haastateltavat mainitsivat 37 erilaista suosikkivärilähdettä. Luonnonvärjäyksiä tehdään omaan käyttöön, lahjaksi sekä myyntiin. Suurin osa vastaajista käyttää luonnonvärjäyksiä omiin käsitöihin, mutta niitä käytetään myös tekstiilitaiteeseen sekä opetusmateriaalinäytteiksi. Suomalaisille luonnonvärjäreille yleisin tapa hankkia värilähteitä on luonnosta kerääminen. Tietoa luonnonvärjäyksestä haetaan kirjallisuudesta, lehtiartikkeleista sekä internetistä, mutta myös kokeilemalla oppiminen on yleinen tapa hankkia tietämystä luonnonvärjäyksestä. Yhteisöllisyys ja tiedon jakaminen kuuluu oleellisesti luonnonvärjäysperinteeseen. Internet ja älypuhelimet toimivat tässä tärkeänä työkaluna. Tutkimusaineiston perusteella voidaan sanoa, että värjäystiedon siirtäminen ja jakaminen kuuluvat oleellisesti luonnonvärjäysperinteeseen.Objectives. The purpose of this study is to elucidate and describe the Finnish natural dyeing tradition. The research is interested in who natural dyers are, and how they dye. The study is also searching knowledge on what color sources dyers use, as well as how they have learned the skill and whether they share their knowledge with others. In addition, the study examines the significance of natural dyeing for dyers. It is important to study the topic because there is no previous research data on the tradition of natural dyeing in Finland. The theoretical background of the research focuses on natural colorants, natural dyeing, and the tradition of natural dyeing in Finland, and the concept of tradition. Methods. This is craft science research where folkloristics is adapted. The study material of which consists of a survey and thematic interviews. To the survey 35 responded 35 Finnish dyers and of them 26 was interviewed. The participants were Finnish natural dyers. The interview material was analyzed by using content analysis. Results and conclusions. The study found that typically, Finnish natural dyers are women over the age of 51 and they dye once a month or more often. The most widely used dyeing technique is boiling dyeing. The most commonly used mordants are alum and tartar. The most popular dyed materials are wool, cotton, silk and linen. Interviewees mentioned 37 different favorite color sources. Natural dyes are made for personal use, as a gift and for sale. Most of the respondents use dyed material for their own crafts, but they are also used for textile art and as material samples for teaching. The most common way for Finnish natural dyers to obtain color sources is to collect them from the nature. Information about natural dyeing is sought in books, journal articles and the Internet, but learning by experiment is also a common way to gain knowledge about nature dyeing. Communality and knowledge sharing are essential parts of the natural dyeing tradition. Also, Internet and smartphones include important sharing tools. Based on this research material it can be concluded that the transfer and sharing of dyeing information is an essential part of the natural dyeing tradition in Finland.
Subject: luonnonväriaineet
bioväriaineet
väriainekasvit
kasvivärit
sienivärit
kasvivärjäys
värjäys
värjäysperinne
käsityöperinne
kulttuuriperinne
perinteentutkimus
Subject (yso): folkloristiikka
folkloristiikka
natural colorants, natural dyes, bio colorants, plant dyes, vegetable dyes, fungus dyes, natural dyeing, dyeing, craft heritage, cultural heritage, folkloristics


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record