Lässtrategier i undervisningen – två bokprojekt på distans coronavåren 2020

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202207053228
Title: Lässtrategier i undervisningen – två bokprojekt på distans coronavåren 2020
Alternative title: Reading Strategies in Teaching – two Book Projects on Distance during Spring 2020
Author: Forsberg, Marina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202207053228
http://hdl.handle.net/10138/345865
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Klasslärare
Class Teacher (in Swedish)
Klasslärare
Abstract: Aim. Existing models and theories for reading in classrooms are aimed for teaching in the classroom. In spring 2020 schools changed to distance teaching and the question arose, whether these models would function in distance teaching. Since there was no experience from such in Finland there is also very little research in this field. Therefor this study wants to review the usage of reading strategies in teaching in grade nine and how they have worked when schools went to distance teaching in spring 2020. Methods. This study is a case study. The material is collected qualitatively through a semi-structured interview and by getting access to a recorded lesson and som written material given by the teacher. One teacher and 33 pupils participated in this study. The material was analyzed using a thematic analysis. Results and conclusions. The results show that the teacher uses reading strategies and models in the teaching of reading fiction. They also indicate that the teacher manages to continue teaching online in a very similar way by creating a virtual classroom for the pupils.Mål. De modeller och teorier för läsning i helklass som finns, är alla avsedda för närundervisning i klassrummet. Våren 2020 övergick skolorna till distansundervisning och frågan blev då hur dessa modeller skulle fungera i distansundervisningen. I och med att dylikt inte tidigare skett i Finland, finns det väldigt lite forskning inom området. Därför vill den här undersökningen granska användningen av lässtrategier i läsundervisningen i årskurs nio samt hur de fungerat då skolorna övergått till distansundervisning våren 2020. Metoder. Den här forskningen är en fallstudie. Materialet för studien har samlats in kvalitativt genom en semistrukturerad intervju samt genom att ta del av en inspelad lektion samt skriftligt material som läraren tillhandahållit. I undersökningen har en lärare och hens 33 elever deltagit. Materialet har analyserats med hjälp av tematisk analys. Resultat och slutsatser. Resultatet visar att läraren genomgående använder sig av lässtrategier och -modeller i sin undervisning då hen undervisar läsning av skönlitteratur. Resultaten visar även att läraren har lyckats väl med att fortsätta sin undervisning på ett sätt som är väldigt likt närundervisningen genom att skapa ett virtuellt klassrum för eleverna och sig själv.
Subject: Lässtrategier
autentiska frågor
dialogiskt klassrumsklimat
distansundervisning
virtuellt klassrum


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Forsberg_Marina_Avhandling_2022_.pdf 412.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record