Kantaa ottava opettaja : Tapaustutkimus arvioinnin funktioista luokkahuoneessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201208276350
Title: Kantaa ottava opettaja : Tapaustutkimus arvioinnin funktioista luokkahuoneessa
Author: Tengbergen, Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201208276350
http://hdl.handle.net/10138/36224
Thesis level: master's thesis
Discipline: Finnish Language
Suomen kieli
Finska språket
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan opettajan verbaalia kannanottotoimintaa luokkahuoneessa. Aiheen rajauksen lähtökohtana on kaksi kohteesta riippuvaista näkökulmaa kannanottamiseen: 1) oppilaisiin kohdistuvat sekä 2) opettajaan itseensä kohdistuvat kannanotot. Pyrkimyksenä on selvittää kannanottojen rakenteita ja funktioita. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan, kuinka opettaja puhuu institutionaalista rooliaan esille tai toisaalta häivyttää sitä kannanottojen vaikutuksesta. Pääaineistona on yksi lukion äidinkielen ja kirjallisuuden kaksoistunti. Tämän lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään esimerkkejä myös toisesta aineistosta, lukion historian kaksoistunnista. Aineistot ovat keskenään varsin erilaisia, joten tutkimukseen on saatu mukaan myös opettajapersoonia, oppiaineita sekä opetusmetodeja vertaileva näkökulma. Työn metodina käytetään etnometodologista keskustelunanalyysia, mutta työn teoreettinen viitekehys ulottuu paikoin myös kasvatustieteeseen. Työssä osoitetaan, että oppilaita koskeva arviointi on muodoltaan ja funktioltaan varsin monipuolista: opettaja voi kannanotoillaan tehdä monenlaisia toimintoja niin ilmapiirin luomisesta vakavampiin, itse sisältöjen oppimista tukeviin kannanottoihin. Opettajaa itseään koskeva arviointi sen sijaan ei ollut yhtä spesifisti funktionaalista kuin oppilasarviointi. Itsearvioinnin kohdalla korostui etenkin opettajan oma persoona, sillä äidinkielenopettaja oli puheessaan subjektiivisempi ja suorempi kuin historianopettaja. Opettajan itsearviointi esiintyi useimmiten kritiikkinä, joka toisin kuin oppilasarviointi, kohdistui usein opettajan omiin ominaisuuksiin. Opettaja pystyi erityyppisillä kannanotoilla rakentamaan omaa ammattirooliaan. Karkeasti jaoteltuna oppilasarviointi vahvisti opettajan roolia ja opettajan itsearviointi rikkoi asetelmaa tuoden opettajan asemaa symmetrisemmäksi oppilaisiin nähden. Opettaja pystyi kuitenkin myös oppilasarvioinnin sisällä tekemään erilaisia rooliaan koskevia suunnanmuutoksia esimerkiksi siirtymällä moitteesta kehuun nopealla tahdilla. Työ tuo etenkin laajuutensa vuoksi luokkahuoneen kannanottamisen tutkimiseen uusia näkökulmia, joita ei ole vielä juurikaan tarkasteltu. Työssä suoritettu vertailu arkikeskustelun kannanottamiseen on niin ikään avannut kiinnostavia näköaloja. Etenkin toiseen ja itseen kohdistuva arviointi on arkipuheessakin vielä melko uusi alue, josta voisi ammentaa paljon uutta tutkimustietoa. Myös kannanottojen ja roolin tarkastelu olisi potentiaalinen tutkimuskohde muissakin institutionaalisissa konteksteissa.
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kantaaot.pdf 1.222Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record