Turvetuotannon valumavesien ympärivuotinen käsittely – TuKos-hankkeen loppuraportti

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/37043

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_30_2011.pdf 9.460Mb PDF View/Open
Title: Turvetuotannon valumavesien ympärivuotinen käsittely – TuKos-hankkeen loppuraportti
Author: Postila, Heini; Heikkinen, Kaisa; Saukkoriipi, Jaakko; Karjalainen, Satu-Maaria; Kuoppala, Minna; Härkönen, Jussi; Visuri, Mika; Ihme, Raimo; Klöve, Björn
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2011
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristö 30/2011
ISBN: 978-952-11-3950-5978-952-11-3949-9
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37043
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisin edellytyksin ojitetulle suoalueelle voidaan rakentaa turvetuotannon valumavesiä tehokkaasti puhdistava kosteikko ja laatia asiasta mitoitus- ja suunnitteluohjeita. Lisäksi tavoitteena oli selvittää sorptiomateriaalien soveltuvuutta kosteikoiden toiminnan parantamiseksi sekä selvittää ympärivuotisesti käytössä olevien kosteikkojen toimivuutta. Ojitettujen alueiden toimivuuden tarkastelemista varten hankkeessa oli mukana kuusi ojitetulle alueelle rakennettua kosteikkoa. Kosteikoilta selvitettiin mm. turpeen ominaisuuksia, kasvillisuutta, vedenjohtavuutta, vedenjako-, padotus- ja pengerratkaisuja, kosteikon tulo- ja/tai menovirtaamaa sekä kosteikolle tulevan ja sieltä lähtevän veden laatua, mm. ravinteita ja humusta. Lisäksi viideltä muulta ojitetulta kosteikolta kerättiin tietoja mm. turpeen ominaisuuksista, kasvillisuudesta sekä kosteikolle tulevan ja sieltä lähtevän veden laadusta. Saatujen tulosten perusteella laadittiin mitoitus- ja suunnitteluohjeita ojitetuille suoalueille perustettaville ja valumavettä käsitteleville kosteikoille. Sorptiomateriaalien soveltuvuutta fosforin pidättymiseksi testattiin laboratoriomittakaavassa ravistelu- ja kolonnikokein. Mahdollisia tarkoitukseen soveltuvia sorptiomateriaaleja löytyi, mutta testauksia tulisi vielä tehdä maasto-olosuhteissa materiaalien toimivuuden selvittämiseksi kosteikkomittakaavassa. Ympärivuotisesti valumavesiä käsittelevien kosteikkojen selvityksessä oli mukana 21 pintavalutuskenttää tai muuta kosteikkoa. Joillakin ympärivuotisilla kosteikkokohteilla saatiin roudattoman kauden lisäksi myös talvella hyviä poistumia, mutta osalla tapahtui huuhtoutumista esim. orgaanisten aineiden, fosforin, typen tai raudan osalta. 
Subject: suot
turvetuotanto
valumavesi
vedenkäsittely
vedenlaatu
kosteikot
vesiensuojelu


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record