Oikeistopopulismin viihdearvo. Vertaileva tutkimus neljän oikeistopopulistisen puolueen ja viihteellisen tabloidijournalismin välisestä yhteydestä

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272135
Title: Oikeistopopulismin viihdearvo. Vertaileva tutkimus neljän oikeistopopulistisen puolueen ja viihteellisen tabloidijournalismin välisestä yhteydestä
Author: Kallio, Lauri Henrik
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielma käsittelee viihteellisen tabloidijournalismin ja oikeistopopulismin välistä yhteyttä, joka jäsentyy vertailemalla keskenään neljää oikeistopopulistista puoluetta – Italian Lega Nordia, Itävallan vapauspuoluetta, Ranskan Front Nationalia sekä Tanskan kansanpuoluetta – suhteessa tabloidijournalismille ominaisiin uutiskriteereihin. Nämä uutiskriteerit ovat personointi, viihteellisyys ja kansanomainen retoriikka. Tutkimusaineisto perustuu erityisesti puolueiden kotisivuihin sekä näiden vaalikampanjoiden ja -mainoksien materiaaleihin, joiden pohjalta vertailevan metodin avulla tehtäviä johtopäätöksiä tukevat aikakausilehtien sähköisistä arkistoista löytyvät uutisoinnit ja artikkelit sekä tutkimuskirjallisuus. Ensisijaisena tarkoituksena on selvittää mediapainotteisesta näkökulmasta sitä, onko tabloidimedian oikeistopopulismille mahdollisesti tarjoama profiloitumisväylä intentionaalinen vai puhtaasti markkinalogiikkaan perustuva. Toiseksi paikannetaan oikeistopopulististen puolueiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä suhteessa siihen, millä tavoin ne vastaavat tabloidijournalismin uutisoinnille tyypillisiä piirteitä. Tästä perspektiivistä keskiöön nousee myös kolmanneksi kysymys siitä, ovatko puolueet hyödyntäneet ilmaista mediajulkisuutta vai profiloituneet aktiivisesti omien mediaorganisaatioidensa rakentamisen kautta. Mediapainotteisen näkökulman vuoksi ajallinen ympäristö ja ideologiset tekijät toimivat enemmänkin tutkielman väljänä viitekehyksenä kuin sen fokusta tiukasti jäsentävinä määreinä. Oikeistopopulismin ja tabloidijournalismin välillä on havaittavissa vastaavuuksia henkilöitymisen, viihteellisyyden ja retoriikan osa-alueilta. Kaikista puolueista löytyy yhtenäisiä piirteitä, jotka sopivat hyvin yhteen tabloidijournalismin uutiskriteereiden kanssa. Tämän suhteen lähtökohdat eivät ole kuitenkaan poliittisia, vaan pikemminkin on kyse tabloidijournalismin uutiskriteereiden kaupallisen logiikan ja oikeistopopulismin viihteellisten elementtien välisestä korrelaatiosta, joka on luonut puolueille mahdollisuuden profiloitua valtavirran tietoisuuteen. Vaikka puolueista löytyy tabloidijournalismin näkökulmasta materiaalia sen jokaisen uutiskriteerin alle, ovat oikeistopopulististen puolueiden keskinäiset erot suhteessa viihteellisen median uutiskriteereihin kuitenkin huomattavampia kuin niiden väliset yhtäläisyydet. Itävallan vapauspuolueen toiminnasta löytyy eniten vastaavuutta viihdearvon suhteen tabloidijournalismin uutiskriteereiden näkökulmasta, vaikka tämä vastaavuus on lähinnä rakentunut puolueen entisen puheenjohtajan Jörg Haiderin vetovoimaisen persoonan ympärille. Lega Nordin kohdalla puolestaan viihdearvo on välittynyt suuremmassa määrin koko puolueen toiminnan kuin yksittäisen henkilön kautta. Lisäksi Lega Nord on omien radio- ja televisiokanaviensa kautta tarjonnut hyvin viihteellisiä ohjelmasisältöjä, joista kuvaavana esimerkkinä on Miss Padania -kauneuskilpailut. Front National ja Tanskan kansanpuolueen toiminta on puolestaan tabloidijournalismin näkökulmasta vähemmän viihteellisten elementtien sisältämää. Tästä huolimatta kyseisten puolueiden huomiota herättävät poliittiset lausunnot ja toiminta soveltuvat tabloidijournalismin uutiskriteereiden vaatimuksiin. Omien mediaorganisaatioidensa luomisessa Lega Nordin ja Front Nationalin rooli näyttäytyy aktiivisempana kuin Itävallan vapauspuolueen ja Tanskan kansanpuolueen. Syitä tähän voidaan jäsentää kansalliseen mediakenttään kohdistuvan hallinnollis-poliittisen kontrollin suuruudesta muiden tekijöiden ohella. Tutkielmani perusteella jäsentyvän yhteyden merkittävin ominaisuus kiteytyy kuitenkin siihen, että tabloidijournalismi luo oikeistopopulistisille puolueille profiloitumisväylän ja mahdollisuuden tavoittaa laajempia yleisöjä. Vaikka tämän väylän tosiasiallinen käyttäminen oikeistopopulististen puolueiden näkökulmasta vaatii syväluotaavampaa jatkotutkimusta osakseen, kertoo tabloidijournalismin oikeistopopulismille mahdollistama vastakaiku ylipäätänsä median vaikutusvallan tärkeydestä politiikalle ja sen toimijoille.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201703272135
http://hdl.handle.net/10138/37141
Date: 2012
Subject: populismi
viihdejournalismi
kaupallisuus
Discipline: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record