The attractiveness of Finland in the host-country screening of inward foreign direct investment: A case study

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272132
Title: The attractiveness of Finland in the host-country screening of inward foreign direct investment: A case study
Author: Väisänen, Heta Tuulia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Thesis level: master's thesis
Abstract: Foreign direct investments have proven their significant role as part of welfare and economic growth of the countries. Recent years have shown alarming signs of weakening development of inward investment levels to Finland. Therefore it is claimed to be important to research different factors affecting the investment decisions in the context of Finland. The purpose of this study is to provide additional descriptive information by conducting a qualitative empirical research with interviews and desk study of secondary materials. This study examines the attractiveness of locational determinants in Finland for the inward-oriented Foreign Direct Investments (FDI). The study applies GEMS-model of geographical cluster formation, location decisions and sustainability by Kamath et al. (2012) in the research data in order to test whether 12 defined factors are supported in the Finnish context. Based on the model, the attractiveness of Finland for inward FDI is analyzed by reflecting theoretical data with insights gained from interviews and recent reports about FDI in Finland. The research method of the study is a qualitative case study conducted with content analysis and supported by a desk study of secondary sources. In empirical part in total 9 persons were interviewed representing enterprises, national and regional level investment promotion organizations. The interviews were conducted as semi-structured and open-ended theme interviews. The desk study data covered reports about FDI in Finland done by Finnish government, international consulting agencies and OECD. Results of this research indicated that all 12 factors of GEMS model where fully or partially supported as location determinants for inward FDI. Also some inter-connectedness between different factors was observed. The results of this research also contained some strengths and weaknesses of Finland attracting foreign direct investments. The clear strengths were innovativeness, skilled work force, business climate and emerging niche fields like biotechnology. Weaknesses were found to be market size, location and inefficiency; high taxation and prices; and lack of motivation to get more foreign investments. Threats were self-reinforcing negative spiral in the context of declining investment levels and the inability to keep up with the pace with peer countries in the competition on FDIs. Opportunities were special connections to Russia, Baltics and Asia; good results of international competitiveness surveys might be utilized in widening the awareness of Finland and its possibilities; creation of dynamic pioneering markets around Finnish R&D capabilities; and finally better utilization of potential outside Helsinki. The main conclusions of this study were that internationalization and competition in Finland should be reinforced; strategic prioritization and focus is needed in investment promotion actions; the motives behind investments should be understood; and attention should be given for regional differences and specialized smaller concentrations within Finland.Ulkomaiset suorat sijoitukset (FDI) ovat osoittaneet olevansa tärkeä osa kansallista taloudellista hyvinvointia ja kehitystä. Viime vuosina sisäänpäin suuntautuneiden FDI-sijoitusten taso on osoittanut heikkemisen merkkejä. Siksi tilanteeseen vaikuttaviin tekijöihin syventyvä tutkimus voidaan katsoa aiheelliseksi. Tämän pro gradu –tutkielman tavoitteena on tuottaa kuvailevaa lisätietoa aiheesta kvalitatiivisen empiirisen tutkimuksen avulla. Tutkimusongelmana on käsitellä Suomen sijaintitekijöiden houkuttelevuutta FDI-sijoitusten kohteen valinnassa. Tutkielmassa arvioidaan, saako alueellisen klusterimuodostukseen ja kestävyyteen sekä sijaintitekijöhin perustuva GEMS-malli (Kamath et al. 2012) ja sen 12 osatekijää tukea Suomen kontekstissa empiirisen tutkimuksen perusteella. Lopuksi arvioidaan Suomen houkuttelevuutta sisäänpäin suuntautuville FDI-sijoituksille mallin perusteella reflektoimalla teoreettista viitekehystä haastattelujen ja aiheeseen liittyvien raporttien kanssa. Tutkimusmetodina käytetään kvalitatiivista tapaustutkimusta, joka toteutetaan sisällönanalyysina ja tuetaan sekundääristen materiaalien desk-tutkimuksen avulla. Empiirisessä osuudessa haastateltiin yhdeksää henkilöä, jotka edustavat kansainvälisiä yrityksiä sekä työntekijöitä Suomen kansallisen ja alueellisen tason investointien edistämisorganisaatiosta. Haastattelut olivat luonteeltaan puolistrukturoituja ja avoimia teemahaastatteluja. Desk-tutkimuksessa käsiteltiin viimeaikaisia Suomen hallituksen, konsulttitoimistojen sekä OECD:n julkaisemia raportteja liittyen ulkomaalaisiin suoriin sijoituksiin Suomessa. Empiirisen osan tulokset osoittivat, että kaikki GEMS-mallin 12 osatekijää voivat merkittävästi tai osittain merkittävästi vaikuttaa Suomen houkuttelevuuteen ulkomaalaisille sijoituksille. Osatekijöiden välillä havaittiin myös keskinäisiä sidonnaisuuksia ja yhteyksiä. Tutkimuksessa analysoitiin myös Suomen vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia liittyen Suomen sijaintitekijöihin sisäänpäinsuuntautuvien FDI-sijoitusten investointiprosessissa. GEMS-mallin pohjalta. Vahvuuksia tämän tutkimuksen perusteella olivat innovatiivisuus, osaava työvoima ja sen saatavuus, liiketoimintaympäristö, sekä kehittyvät alat, kuten bio- ja nanoteknologia. Heikkouksiksi lukeutuivat sisäisen markkinan koko, sijainti ja tehottomuus, korkea verotus ja hintataso, sekä tahtotilan puute ulkomaalaisten sijoitusten houkuttelemiseksi. Uhkiksi muodostuivat itseään vahvistavan negatiivisen kierteen muodostuminen investointien tason kasvun heiketessä sekä Suomen kyvyttömyys pärjätä kilpailussa FDI-sijoituksista verrokkimaita kuten Ruotsia, Irlantia, Hollantia ja Tanskaa vastaan. Mahdollisuuksiksi muodostuivat erityiset verkostot ja sijainti suhteessa Venäjään, Baltiaan ja Aasiaan; hyvä sijoittuminen kansainvälisissä kilpailukykymittauksissa, joka voidaan valjastaa positiivisen Suomi-brandin edistämiseen; dynaamisten edelläkävijämarkkinoiden luominen tutkimus- ja kehitystoiminnan ympärille; sekä Helsingin ulkopuolella olevien alueiden potentiaalin hyödyntäminen ja tiedostaminen. Johtopäätöksinä todetaan, että Suomen houkuttelevuuden lisäämiseksi kansainvälisyyttä ja kilpailun intensiivisyyttä tulisi vahvistaa, ulkomaalaisten sijoittajien motiiveja investointipäätösten takana tulisi ymmärtää paremmin, investointien edistämistoiminta kaipaa strategisia prioriteetteja sekä kohdentamista ja enemmän huomiota tulisi kiinnittää alueellisiin eroihin ja erikoistuneisiin, pienempiin keskittymiin Helsingin ulkopuolella
URI: URN:NBN:fi:hulib-201703272132
http://hdl.handle.net/10138/37166
Date: 2012
Discipline: Political Science, Administration and Organisations
Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Allmän statslära, förvaltnings- och organisationsforskning


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Master Thesis_Heta T. Vaisanen_Sep2012.pdf 2.596Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record