Kauppatieteilijöiden lähestymistavat oppimiseen sekä lähtöpisteet ja valintakoemenestys opintomenestyksen ennustajina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2012120310129
Title: Kauppatieteilijöiden lähestymistavat oppimiseen sekä lähtöpisteet ja valintakoemenestys opintomenestyksen ennustajina
Author: Ruotsalainen, Reetta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2012120310129
http://hdl.handle.net/10138/37681
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives: The aim of this study was to examine the relationships between first-year Aalto University School of Business students success in student selection, previous study success, approaches to learning and academic achievement. The purpose of university student selection is to select the best possible students who will succeed in their studies. Many would like to use matriculation examinations more than currently in the student selection process. The question then becomes; does success in previous studies or the success in the student selection actually predict future academic achievement? Previous studies have shown that students' approaches to learning are connected to their academic performance. The deep approach to learning is connected to good academic performance, whereas the surface approach to learning is connected to poor academic performance. However, research results concerning business students have been very contradictory. The study first examined which kind of approaches the students used in their learning. Second, it analyzed how success in previous studies and success in student selection are related to students' approaches to learning, and third it examined how previous study success, success in student selection and approaches to learning are related to academic performance. Methods: In total 113 first-year Business students participated in the study. The data were collected with OPPI questionnaire, and in addition to which were used students points based on matriculation grades, entrance exam points, grade point average and number of credit units which were received from School of Business student affairs office. PASW statistical software was used to analyze the research material. The research data were analyzed by factor analysis, linear regression analysis, analysis of variance, and independent samples t-test. Results and conclusions: Business students primarily used the deep approach to learning in their studies. Organised studying was also very typical for them. Women used the surface approach to learning more than men and the difference was statistically significant. Conversely, age and educational background were not related to approaches to learning in this study. Also previous study success and success in student selection were not related to approaches to learning. According to regression analysis, previous study success, organised studying, age, gender and success in entrance examinations were the best predictors of academic performance as measured by grade point average. Previous study success, organized studying and gender predicted good academic performance best when academic performance was measured by number of credit units. Previous study success seems to predict future academic performance better than success in student selection, so my research provides support for renewal of student selection to that direction, that matriculation examination will be exploited more than currently in student selection.Tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ensimmäisen vuoden opiskelijoiden valintakoemenestyksen, lähtöpisteiden, oppimisen lähestymistapojen sekä opintomenestyksen välisiä suhteita. Yliopistojen opiskelijavalintojen tavoitteena on saada oppilaitoksiin mahdollisimman hyviä opiskelijoita jotka menestyisivät hyvin opinnoissaan. Opiskelijavalinnoissa tahdottaisiin hyödyntää jatkossa yhä enemmän ylioppilastutkintoa, mutta kuinka hyvin aiemmalla opintomenestyksellä tai valintakoemenestyksellä voidaan ennustaa tulevaa opintomenestystä? Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen ovat aiempien tutkimusten mukaan olleet yhteydessä opiskelijoiden opintomenestykseen. Syväsuuntautuneen lähestymistavan on todettu useassa tutkimuksessa olevan yhteydessä hyvään opintomenestykseen ja pintasuuntautuneen puolestaan heikkoon opintomenestykseen. Kauppatieteen opiskelijoiden osalta tulokset ovat kuitenkin olleet hyvin ristiriitaisia. Tutkimuksessa selvitettiin millaisia lähestymistapoja oppimiseen kauppatieteen opiskelijat käyttävät ja kuinka aiempi opintomenestys sekä valintakoemenestys ovat yhteydessä käytettyihin lähestymistapoihin. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi kuinka aiempi opintomenestys, valintakoemenestys sekä käytetyt lähestymistavat ovat yhteydessä opintomenestykseen sekä opinnoissa etenemiseen. Menetelmät: Tutkimukseen osallistui 113 ensimmäisen vuoden kauppatieteen opiskelijaa. Tutkimuksen aineisto kerättiin OPPI -kyselylomakkeella, jonka lisäksi tutkimuksessa käytettiin hyväksi kauppakorkeakoulun opintotoimistosta saatuja opiskelijoiden lähtöpiste-, valintakoe- sekä opintomenestystietoja. Aineisto analysoitiin PASW -tilasto ohjelmalla. Tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin faktorianalyysiä, lineaarista regressioanalyysiä, varianssianalyysiä sekä riippumattomien otosten t-testiä. Tulokset ja johtopäätökset: Kauppatieteen opiskelijat lähestyivät oppimista ensisijaisesti syväsuuntautuneesti. Myös suunnitelmallinen opiskelu oli heille hyvin tyypillistä. Pintasuuntautuneen lähestymistavan käyttö oli tilastollisesti merkitsevästi yleisempää naisilla kuin miehillä. Iällä ja koulutustaustalla ei sen sijaan ollut tässä tutkimuksessa yhteyttä lähestymistapoihin. Myöskään aiemmalla opintomenestyksellä ja valintakoemenestyksellä ei ollut yhteyttä käytettyihin lähestymistapoihin. Opintomenestystä selittäviksi tekijöiksi nousivat regressioanalyysissä lähtöpisteet, suunnitelmallinen opiskelu, ikä, sukupuoli sekä soveltavien tehtävien koepisteet. Opintojen etenemistä selittäviksi tekijöiksi nousivat puolestaan lähtöpisteet, suunnitelmallinen opiskelu sekä sukupuoli. Aiempi opintomenestys näyttäisi ennustavan tulevaa opintomenestystä valintakoemenestystä paremmin, joten tutkimukseni antaa tukea valintakoemenettelyiden uudistamiselle siihen suuntaan, että ylioppilastodistusta tultaisiin hyödyntämään opiskelijavalinnoissa entistä enemmän.
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kauppati.pdf 1.290Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record