Maffesolilaisen ”kollektiivin” mieliä : Kolme esseetä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272216
Title: Maffesolilaisen ”kollektiivin” mieliä : Kolme esseetä
Author: Lehmusto, Tuuli Maria Johanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272216
http://hdl.handle.net/10138/37814
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Policy (prior to 1.8.2011)
Sosiaalipolitiikka
Socialpolitik
Abstract: Tässä pro gradu –tutkielmassa käsitellään postmodernia yhteisöllisyyttä, ja erityisesti ranskalaisen Michel Maffesolin käsitystä yhteisöllisyydestä postmodernissa maailmassa. Työ koostuu Johdanto-luvusta, kolmesta esseestä sekä Johtopäätökset-luvusta. Johdannossa asetetaan tutkielman raamit. Tässä luvussa pohditaan työn rakennetta ja esseetä lajityyppinä, käsitellään Michel Maffesolia akateemisena henkilönä ja tehdään joitakin yleisiä huomioita postmodernista yhteisöllisyydestä. Vaihtoehtoisena postmodernin analyysina tarkastellaan Zygmunt Baumanin näkemystä postmodernista. Ensimmäinen essee käsittelee postmodernin analyysin mahdollisuutta. Esseen alussa kuvaillaan maffesolilaista näkemystä postmodernista, jotta tiedetään, mitä analysoidaan. Tämän jälkeen on metodologinen osuus, joka käsittelee erityisesti maffesolilaista muodon ja sisällön analyysia eli formismia eräässä muodossaan. Esseen lopuksi esitetään kritiikkiä, joka nojaa Maffesolin analyysin tulkintaan aikalaisdiagnoosina, ja todetaan, että presentistisen arkielämän analysoinnissa normaalitutkimus ei riitä, vaan tutkimuskohdetta on lähestyttävä tangenttien kautta. Kun ensimmäinen essee keskittyy tutkimuksenteon edellytyksiin, asettuu toinen essee hierarkkisesti yhden askelen alemmas paneutuen valikoituihin Maffesolin käsitteisiin. Keskiössä on Maffesolin heimo-käsite, jota käytetään erilaisissa tutkimuksellisissa konteksteissa varsin laaja-alaisesti. Tämä toinen essee esittelee heimon ohella seuraavat käsitteet: emotionaalinen yhteisö, massa, tyyli, kuva ja arki. Näiden käsitteiden avulla osoitetaan Maffesolin analyysin keskeiset sisällöt. Kolmas essee havainnollistaa maffesolilaista postmodernia kollektiivia osoittaen kohtia, joissa maffesolilainen yhteisöllisyyden analyysi kristallisoituu. Essee on katsaus maffesolilaisiin mytologioihin, heimo-käsitteeseen käytännössä sekä näkemykseen postmodernista maailmanjärjestyksestä rakkauden ja erotiikan kautta: ordo amoris. Esseen lopussa käsitellään kollektiivitajunnan käsitettä, johon monelta osin tiivistyy maffesolilaisen kollektiivin tavoittelu. Johtopäätökset-luvussa tullaan tulokseen, että kolmen esseen kautta tavoiteltu maffesolilainen kollektiivi on löytynyt, mutta se on osoittautunut arvioitua monipuolisemmaksi ja monimielisemmäksi. Yhteisöllisyys on edelleen olemassa, mutta se on muuttunut ja erilaista luonteeltaan. Luvun ja samalla koko tutkielman lopussa todetaan, että maffesolilaisen postmodernin kollektiivin ongelma on viime kädessä se, että se edellyttää sisään astumista. Kollektiivia tehdään todelliseksi kirjoittamalla siitä.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maffesolilaisen kollektiivin mielia.pdf 811.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record