"Sit mä vaan jatkan leikkiä" : tutkimus aikuisten ja lasten välisistä konfliktitilanteista päiväkodeissa ja syistä niiden takana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2012123110357
Title: "Sit mä vaan jatkan leikkiä" : tutkimus aikuisten ja lasten välisistä konfliktitilanteista päiväkodeissa ja syistä niiden takana
Alternative title: "Then I just continue playing" : Conflicts between adults and children and reasons for the situations in day care centers
Author: Hiltunen, Emmi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2012123110357
http://hdl.handle.net/10138/37894
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Kiinnostuin konfliktitilanteiden tutkimisesta huomattuani omassa työssäni, kuinka tietyt tavat aina ajoivat ristiriitatilanteisiin ja kuinka päiväkodin toimintatapoja muuttamalla voidaan luoda paljon mieluisampi ympäristö toimia ja työskennellä niin lapsille kuin aikuisillekin. Omien kokemusteni innoittamana lähdin tutkimaan, millaiset ympäristöt ja toimintatavat saattavat lisätä ristiriitatilanteita. Etsiessäni aiempia tutkimuksia aiheesta, sain huomata, että lasten ja aikuisten välisiä ristiriitatilanteita on tutkittu hyvin vähän. Oman tutkimukseni yhtenä innoittajana toimi Arja Lundánin (2009) väitöskirja haasteellisista vuorovaikutustilanteista päivähoidossa. Tutkimuksellani pyrin selvittämään, millaiset tilanteen tai ympäristötekijät mahdollisesti lisäävät tai vähentävät ristiriitatilanteita päivähoidossa. Halusin myös tutkia, onko niiden lasten kesken, jotka joutuvat usein ristiriitatilanteisiin, havaittavissa yhteisiä toimintamalleja tai tekijöitä, jotka selittäisivät heidän toimintaansa. Lähdin etenemään tutkimuksessani aineistolähtöisesti. Aineiston esiin nostamien kysymysten pohjalta tutkimukseni teoreettiseksi viitekehykseksi muovautui sosiaalisuus, kasvatusvuorovaikutus ja kasvatuskulttuuri. Nämä kaikki liittyvät yhdessä lapsen oppimiseen ja nivoutuvat Urie Bronfenbrennerin ekologisen oppimisteorian kautta kokonaisuudeksi. Tutkimukseni on kvantitatiivinen survey tutkimus. Tutkimusaineistoni on Jyrki Reunamon Orientaation lähteillä –tutkimusprojektin aineistosta. Projektiin on osallistunut 65 päiväkotiryhmää 45 päiväkodista Keski-Uudeltamaalta. Aineisto sisältää lapsihavainnointeja, lasten haastatteluja ja kasvattajien arviot lapsista ja oppimisympäristöstä. Omassa tutkimuksessani käytin kaikkia muita aineistoja paitsi lasten haastatteluja. Aineiston perusteella voitiin todeta, että ristiriitatilanteita esiintyi paljon sellaisissa päiväkotiryhmissä, jotka olivat hyvin aikuisjohtoisia. Eniten ristiriitatilanteita syntyi perushoidon, ruokailun ja ohjatun sisätoiminnan aikana. Näihin tilanteisiin liittyy usein myös voimakas lapsen kehollisuuden rajoittaminen ja ennalta määritelty kaava, johon lapsi ei voi vaikuttaa. Erityisesti nämä aikuisjohtoiset tilanteet ajoivat 5-6-vuotiaita poikia sääntörikkomuksiin. Tutkimukseni näyttää vahvistavan kuvaa, että päivähoitoa ei ole vieläkään suunniteltu tarpeeksi lasten liikkumisen tarpeen kannalta, eikä lasten ajatuksia päiväkodin toiminnasta huomioida tarpeeksi toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.I got interested in conflict situations between educators and children when I noticed in my own work, how certain manners always seemed to lead in to conflicts. By changing those manners and the environment we are working in, we can create a much more pleasing place to work and learn for adults and children. Inspired by these notions I started to research what kind of situations and environments may increase or decrease conflicts between educators and children. I also wanted to find out if there are some same factors between those children who often get in to conflicts with educators. This is a quantitative research. The data is originally from Jyrki Reunamo ́s research project and has been collected from 45 daycare centers. Children have been observed and interviewed, and educators have evaluated children and the learning environment. I took the exploratory approach to my data. After having some results, I decided to take social development, educational interaction and educational culture as my theoretical frame. All these aspects can be found from Urie Bronfenbrenner`s ecological theory which I used as keystone of my research. The results showed that there were more conflicts in day care centers if they were strictly controlled by the educators. Most conflicts happened during basic care situations, eating time and instructed activity inside. Children didn’t have a possibility to affect these situations and at the same time their need to move was limited. Especially 5-6 years old boys found these situations complicated and got caught up in troubles. This research shows that children ́s need to move and participate are not taken into account enough in day care centers.
Subject: educational interaction
educational culture
conflicts
rule breaking
kasvatusvuorovaikutus
kasvatuskulttuuri
kielletty toiminta
päiväkodin säännöt
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
sitmavaa.pdf 348.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record