Sosiaalisen vuorovaikutuksen suhde flow-kokemukseen tietotyössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272282
Title: Sosiaalisen vuorovaikutuksen suhde flow-kokemukseen tietotyössä
Author: Toijanniemi, Outi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272282
http://hdl.handle.net/10138/38097
Thesis level: master's thesis
Discipline: Media and Communication Studies
Viestintä
Medier och kommunikation
Abstract: Tutkielma käsittelee sosiaalista vuorovaikutusta ja subjektiivista flow-kokemusta eri tavoin organisoidussa tietotyössä: toimisto-olosuhteissa ja etätyössä. Taustalla ovat Mihaly Csikszentmihalyin flow-teoria ja käsitys erilaisista mahdollisuuksista sosiaaliseen vuorovaikutukseen toimisto- ja etätyössä. Tutkimustehtävä perustuu ajatukseen, jonka mukaan eri työympäristöt luovat edellytyksiä flow’lle vastakkaisilla tavoilla. Toimistossa on monipuoliset mahdollisuudet sosiaaliseen vuorovaikutukseen, mutta se voi myös häiritä flow’n edellyttämää keskittymistä. Etätyössä on mahdollisuus keskittyä, mutta muihin kuin välttämättömiin työtä koskeviin keskusteluihin voi olla mahdotonta osallistua. Tavoitteena oli selvittää, millaista sosiaalista vuorovaikutusta liittyy työntekijän flow-kokemukseen luovan alan tietotyössä erilaisissa työympäristöissä. Samalla tarkoitus oli tuoda näkökulmia organisaatioviestintään ja sitä kautta myös tietotyön johtamiseen. Tutkimusaineisto koostui neljän toimistotyöntekijän ja neljän etätyöntekijän omakohtaisista kertomuksista, jotka käsittelivät onnistunutta työpäivää, sekä samojen henkilöiden haastatteluista. Nämä ryhmät toivat tutkimukseen vertailunäkökulman. Ensimmäinen aineisto eli kertomukset kerättiin kirjallisesti tehtävänannon perusteella ennen haastatteluja. Kertomuksia tarkasteltiin narratiivisen analyysin keinoin, ja tulokset vaikuttivat osaltaan haastattelurungon teemoihin. Toinen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Haastattelujen analyysissa hyödynnettiin laadullista lähilukua. Tutkimus osoittaa, että flow-kokemukseen liittyvässä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa osapuolet ovat mahdollisimman hyvin yhtä aikaa läsnä. Toimisto-olosuhteissa vuorovaikutus toteutuu enimmäkseen kasvokkain, etätyössä puhelimitse, sähköpostitse tai chatissa. Vuorovaikutus välittää työssä tarvittavaa tietoa nopeasti ja tarjoaa myös kannustavaa palautetta. Lisäksi flow-kokemukseen liittyy keskeisesti huumori. Se voi kytkeytyä suoraan työhön, mutta toimia myös sen vastapainona. Tulosten perusteella työhön liittymätön vuorovaikutus on olennaista myös työssä syntyvän flow-kokemuksen kannalta. Se luo työskentely-ympäristön ilmapiiriä, lisää luottamusta sekä vahvistaa kokemusta työyhteisöön kuulumisesta ja sen yhteisistä tavoitteista. Molemmissa työympäristöissä keskittymiseen vaikuttaa osaltaan musiikin kuuntelu. Toimistossa vapaan vuorovaikutuksen voi sijoittaa muuhun ympäristöön kuin työtilaan. Etätyössä vuorovaikutus voi häiritä keskittymistä, jos työnteossa ja viestinnässä käytetään samaa välinettä. Vuorovaikutus on kuitenkin tärkeää, koska myös sen puute voi heikentää kykyä keskittyä pitkäjänteisesti. Tutkielma tuo viitteitä siitä, että sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta flow-kokemukseen vaikuttavat tekijät saattavat olla tärkeämpiä kuin keskittymistä parantavat olosuhteet.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu Outi Toijanniemi.pdf 847.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record