Valokuvat ja tarinat kertovat : päiväkotiympäristö lasten näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201302061751
Title: Valokuvat ja tarinat kertovat : päiväkotiympäristö lasten näkökulmasta
Author: Holmikari, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201302061751
http://hdl.handle.net/10138/38188
Thesis level: master's thesis
Abstract: Goals: This study examines different meanings of preschool environment through pictures children have taken, and by children's stories associated to these pictures. The study committed to multidisciplinary childhood study approach which sees children as competent active actor in their own right and as a constructor of their own childhood. Theoretically the study focuses on studies of child perspective, children's geographies, and meanings. The study assumes that preschool environment appears differently to children that it does to adults, and that adults should pay more attention to how the preschool environment appears to children. Methods: The study is a part of Academy of Finland research project "Children tell of their well-being - who listens? Listening to children's voices and receiving their stories" (TelLis project number 1134911) The project is led by Adjunct professor Liisa Karlsson in University of Helsinki. Material for the study is collected from a Kouvola-area child safety project. The project focused on children's point of view. As part of the project children photographed places they considered nice or boring in their preschool environment. The children were then asked to tell about the pictures using a method called Storycrafting. The pictures and stories were used as information source by the experts from different fields who participated in this project. Pictures and narration materials produced by 28 preschoolers are analysed in this study. The material consisted of 40 picture and story combinations. Method of the study was a qualitative study and the material was analysed using content analysis. Results and conclusions: Four significant dimensions were found from the material: operation, social interaction, play, and aesthetic character. The study found that meaningful environment for children is cosy, and offers different activities, social interactions, and also possibility to play. The pictures taken by the children and the stories they relate to them contain information which helps to understand how children react to their environment and how they take advantage of affordances environment produce. The results of this study can be utilized by the experts who are working among children and design environments for children.Tavoitteet: Tässä tutkimuksessa selvitetään, millaisia merkityksiä päiväkotiympäristö saa lasten ottamien valokuvien ja niihin liittyvien tarinoiden kautta. Tutkimus sitoutui monitieteellisen lapsuudentutkimuksen yhteisesti jakamaan käsitykseen lapsesta aktiivisena toimijana ja lapsuuden rakentajana. Tutkimuksen teoreettiset näkökulmat kiinnittyivät lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen, lapsuuden maantieteeseen sekä merkityksen tutkimukseen. Tutkimuksen lähtökohtaisena oletuksena oli, että päiväkotiympäristö näyttäytyy lapsille eri tavalla kuin aikuisille. Aikuisten olisi hyödyllistä huomioida myös lasten tuottamaa tietoa suunnitellessaan ja rakentaessaan lapsille tarkoitettuja ympäristöjä. Menetelmät: Tutkimus liittyy Suomen Akatemian tukemaan tutkimushankkeeseen "Lapset kertovat hyvinvoinnistaan - Kuka kuuntelee? Lasten äänet kuuluviin!" (TelLis projektinumero 1134911), jota johtaa Helsingin yliopistossa dosentti Liisa Karlsson. Tutkimuksen aineisto on kerätty Kouvolan seudun lapsiturvallisuushankkeessa, jossa haluttiin huomioida myös lasten näkökulma. Lapset valokuvasivat päiväkotiympäristön kivoja ja tylsiä paikkoja ja kertoivat ottamistaan kuvista sadutusmenetelmän avulla. Lasten kuvat ja tarinat toimivat tiedonlähteenä hankkeeseen osallistuneille eri alojen asiantuntijoille. Tässä tutkimuksessa analysoitiin hankkeeseen osallistuneiden 28 esikoululaisen tuottamaa kuva ja tarina-aineistoa. Aineisto koostui yhteensä 40 kuva ja tarina yhdistelmästä. Tutkimus oli laadullinen tutkimus, jossa aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset: Aineistosta oli löydettävissä neljä erilaista merkitysulottuvuutta: toiminta, yhdessäolo, leikki ja esteettisyys. Lapsille merkityksellinen ympäristö oli viihtyisä ja mahdollisti monipuolista toimintaa, yhdessä olemista ja leikkiä. Lasten valokuvat ja niihin liittyvät tarinat välittivät tietoa, jonka kautta oli mahdollista ymmärtää paremmin lasten toimintaa päiväkotiympäristössä ja tapoja hyödyntää ympäristön tarjoamia toiminnan mahdollisuuksia. Lasten ympäristölle antamien merkitysten huomioiminen on tärkeää, jos halutaan kehittää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia ympäristöjä. Lasten parissa työskentelevät ja lasten toimintaympäristöjä suunnittelevat asiantuntijat voivat hyödyntää tutkimukseni tuloksia.
Subject: preschool environment
childhood research
agency
studies of child perspective
storycrafting method
photography
päiväkotiympäristö
lapsuudentutkimus
lapsinäkökulmainen tutkimus
toimijuus
sadutus
valokuvaus
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
valokuva.pdf 1.371Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record