"What better gift could today's politician’s bequeath tomorrows generation?" : A Rhetorical Analysis of Arguments in Support of the International Criminal Court in the United Kingdom House of Commons 1998 – 2001

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272291
Title: "What better gift could today's politician’s bequeath tomorrows generation?" : A Rhetorical Analysis of Arguments in Support of the International Criminal Court in the United Kingdom House of Commons 1998 – 2001
Author: Mäntylä, Iija
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272291
http://hdl.handle.net/10138/38227
Thesis level: master's thesis
Discipline: Political Science, World Politics
Yleinen valtio-oppi, maailmanpolitiikan tutkimus
Allmän statslära, forskning i världspolitik
Abstract: This thesis analyses argumentation in support of the International Criminal Court (ICC) in the United Kingdom (UK) House of Commons 1998 – 2001. During that time, the UK Parliament passed the ICC Bill, with which the ICC’s Rome Statute was ratified and integrated to UK national law. The issue was heatedly debated in the House of Commons. Attention has often been directed toward the United States, which opposes the Court. Instead, chosen here was a state supports the ICC. In addition, the UK was chosen because of its role as a powerful state in international relations and as a permanent member of the United Nations Security Council. The analysis identifies how the UK Government representatives and other Members of Parliament argue their support for the ICC. International law, the human rights and atrocities regimes and legalism form the general framework for the analysis. The main theoretical framework of this thesis is constructivism and the so-called logics of action. In addition, the main two international relations theories, realism and liberalism are discussed to provide context for the analysis. Rhetorical analysis is used as a research method. The argumentation in support of the ICC is analysed by using the argumentation techniques of Chaim Perelman and Lucie Olbrechts-Tyteca to identify the different types of arguments used during the debates. Five main themes of argumentation to support the ICC were identified, such as that the ICC can help in breaking the culture of impunity; that the UK should lead by example by supporting the Court; and that the ICC needs to be seen as a part of the existing body on law. These themes were used to support the ICC and convince the Opposition, the Conservative Party, to back up the ICC Bill. The themes echo the constructivist theoretical points. However, the UK was dissociated from the ICC’s jurisdiction and the possibility of a UK national having to face charges in the ICC was dismissed as unconceivable. This draws a more realist picture of the UK’s stance towards the ICC and reinforces the principle of sovereignty in international relations.Tässä tutkielmassa tarkastellaan Kansainvälistä rikostuomioistuinta (KRT) kannattavaa argumentaatiota Ison-Britannian parlamentin alahuoneessa vuosina 1998–2001, jolloin käynnissä oli prosessi KRT:n Rooman perussäännön ratifioimiseksi osaksi Ison-Britannian lakia. Koska aihetta on lähestytty usein KRT:n vastustuksen näkökulmasta, jolloin huomion kohteeksi on noussut pääasiassa Yhdysvallat, valittiin tämän tutkimuksen lähtökohdaksi KRT:ta tukeva valtio. Ison-Britannian valintaan vaikuttivat myös sen rooli yhtenä maailmanpolitiikan keskeisenä valtiona sekä asema Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä. Tutkimuksessa selvitetään, miten Ison-Britannian parlamentin jäsenet ovat argumentoineet Kansainvälisen rikostuomioistuimen puolesta. Aineistoa tarkastellaan kansainvälisen lain, ihmisoikeuksien, rankaisemattomuuden kulttuurin ja kansainvälisten suhteiden legalisoitumisen muodostamassa teoreettisessa kontekstissa. Tutkimuksen pääasiallinen teoreettinen viitekehys on konstruktivismi ja niin kutsutut käyttäytymisen logiikat. Lisäksi tutkimus liitetään kansainvälisten suhteiden teorian kahteen pääsuuntaukseen, realismiin ja liberalismiin. Tutkimuksen metodina käytetään retoriikan analyysiä. Ison-Britannian KRT:ta tukevaa argumentaatiota analysoidaan Perelmanin ja Olbrechts-Tytecan esittelemien argumentaatiostrategioiden avulla. Tutkimuksessa identifioidaan ne strategiat, joita Ison-Britannian hallituksen edustajat käyttivät puhuessaan KRT:n puolesta. Analyysissa nousee esiin viisi teemaa, joiden kautta KRT:ta pyrittiin keskusteluissa tukemaan, kuten KRT:n ja Ison-Britannian rooli rankaisemattomuuden kulttuurin rikkomisessa ja tukeutuminen olemassa olevaan lainsäädäntöön. Nämä kuvastavat hyvin tutkimuksen konstruktivistista viitekehystä. Toisaalta Iso-Britannia pyrittiin erottamaan KRT:n tuomiovallasta ja ajatusta siitä, että Ison-Britannian kansalaista vastaan nostettaisiin syyte KRT:ssa, pyrittiin vähättelemään. Tämä antaa enemmän realismiin ja kansallisen suvereniteetin käsitteeseen pohjautuvan kuvan Ison-Britannian suhtautumisesta KRT:een.
Subject: International Criminal Court
United Kingdom
rhetorical analysis
argumentation
argumentation strategies
argumentointi -- strategia
retoriikka -- analyysi
Iso-Britannia
kansainvälinen rikostuomioistuin


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Mntyl Masters Thesis Dec 2012.pdf 587.0Kb PDF View/Open
Mantyla.pdf 587.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record