Yhteinen ympäristömme 2020. Uudenmaan ympäristöohjelma

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38402

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_11_2007.pdf 2.759Mb PDF View/Open
Title: Yhteinen ympäristömme 2020. Uudenmaan ympäristöohjelma
Publisher: Uudenmaan ympäristökeskus
Date: 2007
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 11/2007
ISBN: 978-952-11-2639-0
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38402
Abstract: Uudenmaan alueella on vuonna 2007 noin 1,5 miljoonaa asukasta ja väestönkasvu jatkuu voimakkaana. Helsingin metropolialue on ainoa laaja asutuskeskittymä maassamme. Ympäristö kuormittuu ja yhtenäiset luontoalueet vähenevät. Toisaalta alueen luonto on erittäin monimuotoista. Ihmistoimintojen ja luonnon yhteensovittaminen sekä ympäristökuormituksen vähentäminen ovat Uudellamaalla haasteellisia tehtäviä. Uudenmaan ympäristöohjelmassa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet alueen tasapainoiselle kehittämiselle luonnon ja ihmisen ehdoilla vuoteen 2020. Ilmastonmuutoksen torjuntaa ja vaikutuksiin varautumista toteutetaan koko ympäristöohjelmassa sen eri painopistealueilla. Tavoitteena on, että Uudenmaan yhdyskuntarakennetta eheytetään ja asukkaille tarjotaan turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö. Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamisella varmistetaan ekotehokas aluerakenne ja tasa-arvoiset liikkumisedellytykset sekä vähennetään autoriippuvuutta. Viheralueiden ja ekologisen verkoston jatkuvuus turvataan kaavoituksessa yli maakunta- ja kuntarajojen. Uudenmaan kaupunkiluonto, perinneympäristöt ja arvokkaat maisema-alueet kartoitetaan ja niitä hoidetaan suunnitelmallisesti. Energiantuotannon ja liikenteen päästöjen kasvu pyritään pysäyttämään. Pinta- ja pohjavesien suojelu otetaan huomioon maankäytössä, elinkeinotoiminnassa ja maa-ainesten otossa. Ympäristölle ja terveydelle haitallisimmat maa-alueet ja sedimentit puhdistetaan. Vaarallisten kemikaalien ja öljykuljetusten riskejä vähennetään.
Subject: ympäristöohjelmat
ympäristönsuojelu
ympäristön tila
ympäristöpolitiikka
kestävä kehitys
toimintaohjelmat
Uusimaa


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record