Perception, Time and Music Analysis : An Introduction to Analytic-Generative Methodology (AGM)

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8715-8
Title: Perception, Time and Music Analysis : An Introduction to Analytic-Generative Methodology (AGM)
Author: Laiho, Timo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, Faculty of Arts, Musicology
Publisher: Timo Laiho
Date: 2013-04-26
Language: en
Belongs to series: Studia musicologica Universitatis Helsingiensis 23 - URN:ISSN:0787-4294
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8715-8
http://hdl.handle.net/10138/38632
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The present study introduces the theoretical principles and analytical concepts of analytic-generative methodology (AGM) in order to specify the temporal organization of music from a viewpoint of perceptual experience. The principal aim of this research-project is simultaneously focused on clarifying those structural features that form the basis of temporally and contextually bound cognitive processing in general. While it is commonly acknowledged that the flowing musical organization unquestionably relies on our sense perceptions, the investigations particularly emphasizing this subject are not numerous. The reason for this is undoubtedly connected with the assumed subjectivity associated with our perception/sensation capacity. Regarding this problematic, the present research referring to examples of temporal musical organization strives to outline the structural basis of sensory cognition more objectively. Besides introducing a new music analytic-generative methodology (AGM), the present treatment offers a descriptive model of cognition based on the temporal interaction of outside and inside structures of cognitive processing. This model endeavours to provide solutions for the problematic mechanisms related to the structural organization between high and low levels of sensory perception (often referred to as a meaning barrier ), which even from the point of view of present day cognitive science remain unspecified. The presented cognitive model also provides a framework of sub-semiotic studies, which as a broader discipline can be understood as a basis for a more general art-analysis. The main target of the present approach, however, is music analysis. Key structural features of analysis are connected with the principles of differentiation and analysis of movement. These principles form both the theoretical groundwork and the structural basis of the analytical tools of AGM that consist of three interlocked concepts: interval-time complexes (intiCs), musical vectors (muVs), and milieu-territorial structures. Although the basic research related to AGM reflects a variety of different scientific/philosophic disciplines (i.e. poststructuralist philosophy, linguistics, music analysis, semiotics, modern physics etc.), the theoretical background relies much on the structural aspects of the quantum physicist David Bohm s theory of implicate order. In this sense the present AGM, referring to concrete, analytic-generative examples of musical organization, offers an interpretative account of Bohm s influential theory.Uskoakseni olemme kaikki tietoisia siitä, että musiikin jäsentymisellä tai yleisemmin, musiikin mielekkyydellä on ensisijainen suhde konkreettiseen, ajalliseen havaintoon. Tämän lähtökohdan huomioiminen on musiikkianalyyttisissa käytännöissä kuitenkin sangen harvinaista. Tähän on useimmiten syynä havainnon subjektiivisen luonteen väheksyminen luonnontieteille ominaisen objektiivisen tiedonihanteen kustannuksella. Objektiiviselle lähestymistavalle on tieteen harjoittamassa merkityksessä lähtökohtaisesti tunnusominaista ylemmän tason käsitejärjestelmiin tukeutuminen, jolloin tietoisuuden muodostumiselle olennainen vuorovaikutus ylempien käsitejärjestelmien ja alempien, havaintokokemukselle perustuvien tasojen välillä jää huomioimatta. Käsillä oleva väitöskirja pyrkii musiikillisten esimerkkien valossa juuri tämän, kognitiotieteissä usein merkitys muuriksi nimetyn ongelman selventämiseen kognitioteoreettisen mallin avulla, joka eräänlaisena sub-semioottisena lähestymistapana muodostaa perustan myös laajemmalle taide-analyysille. Kirjan esiin tuoma subjektiivisen, havaintotodellisuutta koskevan lähestymistavan objektivointi onkin väitöskirjan osalta humanistisen tieteen tämän hetkinen kannanotto tulevaisuudessa kehittyvälle poikkitieteelliselle tutkimukselle. Poikkitieteellisyydestään huolimatta kirjan olennainen sisältö on musiikin hahmotuksessa ja uudenlaisen, havainnon ja ajan huomioivassa musiikkianalyysissa. Kirjassa esitellään väitöstutkimuksessa kehitetyn analyyttis-generatiivisen musiikkianalyysin (AGM) teoreettiset lähtökohdat sekä metodologian sisältämä analyyttinen käsitteistö. Uusi metodologia tarkastelee musiikkia erityisesti ajallisen, havaintoon sidoksissa olevan jäsentymisen kannalta. Metodologiassa yhdistyvät analyysin ja generoinnin mahdollisuudet tuovat korostetusti esille säveltäjän (siis taiteilijan) näkökulman musiikin tieteellisessä tutkimuksessa. Vaikka tutkimuksen viitekehykseksi muodostuu perinteistä musiikkianalyysia koskevan tarkastelun lisäksi laaja-alaisesti jälkistrukturalistinen filosofia, kielitiede, semiotiikka ja modernin fysiikka, kehitetään väitöskirjassa tarkasti määritelty käsitteistö käytännön musiikkianalyysia silmällä pitäen. Koska tutkimuksen lähtökohta pohjautuu havaintoa ja aikaa koskevien musiikillisten rakenteiden tarkasteluun, kytkeytyy se rakenteellisen tarkastelutapansa osalta myös keskeisesti kvanttifyysikko David Bohmin implikaatin järjestyksen teoriassaan esittämien järjestysperiaatteiden havainnollistamiseen. Tämä yhteys muodostaa osaltaan perustan väitöskirjassa kehitettyjen musiikkianalyyttisten käsitteiden määrittelylle.
Subject: musiikkitiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record