Luvattomien ravintoloiden karnevaali : Ravintolapäivä kaupunkilaisen kulutuskulttuurin ilmiönä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212015
Title: Luvattomien ravintoloiden karnevaali : Ravintolapäivä kaupunkilaisen kulutuskulttuurin ilmiönä
Alternative title: The carnival of illicit restaurants : Restaurant Day as phenomenon of consumer culture
Author: Liiri, Jaana
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212015
http://hdl.handle.net/10138/38912
Thesis level: master's thesis
Discipline: Konsumentekonomi
Consumer Economics
Kuluttajaekonomia
Abstract: This study deals with the carnivalistic consumer revolt and the urban event of Restaurand Day. Restaurant Day represents a case of a new kind of consumer movement in Finland. My research method is qualitative and I approach the phenomenon through Finnish media articles. The basis of my research lays on consumer culture theories and their contributions. As research material I use online versions of Finnish newspapers and magazines as well as online discussions connected to these media articles. Here and there, social media completes my research material too. Theoretical framework of this study consists mainly of experience consumption, carnivalism, activism, consumer movements, leisure, food culture and urban culture studies. This is a case study, which aims to a deeper understanding of phenomenon by analysing and interpreting the data. The unifying theme of this thesis is the concurrent role of consumers as pleasure seekers, rebels and consumer-producers. Other clear themes are transience, do-it-yourself, pop-up, copying ideas from around the world and comparisons between Finland and other countries. On Restaurant Day, consumers are looking for thrills and experiences. Restaurant Day is also connected to a concept of urban community. Working, doing and arranging things together is an important aspect and authentication of the individually perceived experientiality. Consumers also throw themselves into the role of producers by inventing imaginative restaurant concepts and by producing restaurant services to others. Restaurant Day’s main idea does not consist only of serving food and cooking, but rather deals with all matters achieved through food. The concept of medieval carnivalism and laughter by Mihail Bahtin seems to create great backgrounds for the modern phenomenon of nowadays consumer culture. This phenomenon can be described as carnivalistic consumer revolt that is expressed in a carnivalistic urban event. One basic idea of carnivalistic urban event is to criticise the unnecessary formality and rules in funny and enjoyable ways. This is the main idea of carnivals all over the world. In Restaurant Day, consumers appear as urban culture animators, rebels, consumer-producers and eventually, even social innovators. My research data contain a lot of descriptive words such as carnival, enjoyment, fun, revitalization, cheerfulness, creativity, imagination, enthusiasm and joy. These expressions represent the complex yet optimistic nature of the phenomenon. As the popularity and reputation of Restaurdant Days grows, its carnival spirit and consumer-producer ideas are being put to use in official contexts too. In the end, various actors and experts from different fields have been interested in adopting Restaurant Day spirit to their own innovations. One idea is to introduce Restaurant Day to the world as Finnish innovation: it’s an unique manifestation of the power of Finnish civil and consumer society.Tutkielmani käsittelee Ravintolapäivän karnevaalihenkistä kuluttaja-aktivismia ja kaupunkitapahtumaa. Ravintolapäivä on tutkimukseni esimerkkitapaus, joka ilmentää uudenlaista kuluttajaliikehdintää Suomessa. Käytän tutkimuksessani laadullista tutkimusotetta ja lähestyn ilmiötä media-aineiston kautta kulttuurisen kulutustutkimuksen perinteessä. Tutkimusaineistona käytän suomalaisten verkko-, sanoma- ja aikakauslehtien esityksiä aiheesta sekä niihin liittyviä verkkokeskusteluita. Sosiaalinen media osin täydentää tutkimusaineistoani. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys muodostuu pääosin elämyskulutusta, karnevalismia, kansalaisaktivismia, kuluttajaliikehdintää, vapaa-aikaa, ruokakulttuuria ja kaupunkikulttuuria käsittelevistä tutkimuksista. Tutkielmani on kuvaileva tapaustutkimus, jossa pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä analyysin avulla. Kantavana teemana tutkielmassani on kuluttajien yhtäaikainen rooli nautiskelijoina, kapinallisina ja kuluttaja-tuottajina. Muita selkeitä teemoja ovat hetkellisyys, tee?se?itse?henkisyys (DIY) pop up ?ilmiönä, ideoiden kopioiminen maailmalta sekä näiden vertailu Suomen ja muiden maiden välillä. Ravintolapäivässä kuluttajat hakevat elämyksiä ja kokemuksia. Lisäksi Ravintolapäivä liittyy kaupunkilaiseen yhteisöllisyyteen. Yhdessä tekeminen ja kokeminen on tärkeää ja lisää elämyksellisyyttä. Kuluttajat heittäytyvät myös tuottajien rooliin keksiessään mielikuvituksellisia ravintolakonsepteja ja tuottaessaan ravintolapalveluita muille. Ravintolapäivän idea ei pelkisty ruoanlaittoon ja ruoan tarjoamiseen, vaan kaikkeen siihen, mitä ruoan avulla saavutetaan. Olen sovittanut Mihail Bahtinin keskiajan karnevalismin ja naurun kuvauksia Ravintolapäivään ja pyrkinyt hahmottelemaan ilmiön kulttuuri-historiallisia juuria. Tutkimukseni perusteella Ravintolapäivä on aktivismiin ja elämyksellisyyteen pohjautuvaa kuluttajaliikehdintää, jota ilmennetään karnevaalihenkisen kaupunkitapahtuman muodossa. Karnevalistisen kaupunkitapahtuman perusideaan kuluu olennaisella tavalla virallisuuden kritisoiminen hauskanpidon keinoin. Tämä on karnevaalijuhlien yksi perusidea kaikkialla maailmassa. Ravintolapäivässä kuluttajat ovat kaupunkikulttuurin elävöittäjiä, kuluttajakapinallisia, kuluttaja-tuottajia ja lopulta myös yhteiskunnallisia innovaattoreita. Tutkimusaineistossa usein esiintyvät sanat kuten karnevaalimaisuus, nauttiminen, hauskanpito, omaehtoinen toiminta, elävöittäminen, iloisuus, luovuus, mielikuvitus, into ja riemu ilmentävät Ravintolapäivän monitahoista luonnetta, jossa keskeistä on toiminnan myönteishenkinen ydin. Ravintolapäivän suosion ja tunnettuuden kasvaessa, on sen karnevaalihenkeä ja kuluttaja-tuottajien ideoita kopioitu ja siirretty paljon virallisempiin yhteyksiin. Ravintolapäivän ovat lopulta ottaneet omakseen useiden eri alojen toimijat ja asiantuntijat. Ravintolapäivä halutaan esitellä maailmalle suomalaisena innovaationa, joka on uniikki osoitus suomalaisen kansalais? ja kuluttajayhteiskunnan tarjoamista vaikuttamismahdollisuuksista.
Subject: Restaurant day
carnival
consumer culture
prosumer
Ravintolapäivä
karnevaali
kulutuskulttuuri
kuluttaja-tuottaja


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record