"Я как Пифия вещаю". Повесть Л. С. Петрушевской "Время ночь" как "женские" записки сумасшедшего

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/38968
Title: "Я как Пифия вещаю". Повесть Л. С. Петрушевской "Время ночь" как "женские" записки сумасшедшего
Author: Quist, Laura
Date: 2010
URI: http://hdl.handle.net/10138/38968
Abstract: Tutkielma on analyysi Ljudmila Petruševskajan pienoisromaanista Vremja Noč’ (1992) venäläisen mielipuolen päiväkirja -tradition kehikossa. Analyysin tarkoituksena on tutkia kirjoittavan subjektin kuvaa vertaamalla Vremja Noč’ -teosta Dostojevskin Zapiski iz podpol'ja -teokseen (1861) gender-näkökulman kautta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, missä määrin Petruševskajan Vremja Noč’ kiinnittyy miehiseen mielipuolen päiväkirjojen traditioon ja missä määrin teos luo oman, naisen version kyseisestä genrestä. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan kirjoittavien subjektien kuvaa suhteessa ympäröivään todellisuuteen: yhtäältä sitä, miten kertoja-päähenkilöt kuvaavat ympäröivää todellisuutta, ja toisaalta sitä, miten ympäröivä maailma vaikuttaa heidän kirjoittamiseensa. Analyysin kohteena ovat aika, tila, liike, ruumiillisuus ja kaupunkikuva. Kirjoittavan subjektin kuvaa suhteessa ympäristöön jäsennetään abstrakti–konkretia-jaottelun avulla, jossa miehinen subjektius yhdistyy abstraktiin ja naisinen subjektius konkreettiseen. Analyysissä hyödynnetään myös Vladimir Toporovin teoretisoimaa pietarilaistekstien tradition tutkimusta ja analysoidaan sitä, miten sukupuoli merkityksellistyy urbaanissa minä-kerronnassa. Toisessa osassa tutkitaan kirjoittavien subjektien kuvaa suhteessa kerrontaan, muotoon ja kirjoittamisen funktioihin. Tarkoituksena on selvittää, missä määrin päähenkilöiden kerrontaa on mahdollista jäsentää sukupuolen kautta. Analyysissä hyödynnetään Dorrit Cohnin ja Pekka Tammen narratologista teoriaa sekä Mihail Bahtinin teoriaa sanan dialogisuudesta. Tämän lisäksi tutkitaan sitä, miten molemmissa teoksissa yhtäältä käytetään skaz-tekniikkaa (päiväkirjatekstiä ”kirjoitettuna puheena”) ja toisaalta hyödynnetään päiväkirjan kirjoittamiseen liittyviä konventioita. Tässä yhteydessä käsitellään myös epäluotettavan kertojan problematiikkaa ja sekä Vremja Noč’- että Zapiski iz podpol'ja -teosta tunnustuskirjallisuuden näkökulmasta. Kolmannessa osassa analysoidaan mielipuolisuuden roolia kirjoittavien subjektien kerronnassa. Mielipuolisuus määritellään kirjalliseksi konstruktioksi – teemaksi, joka saa erityisiä sukupuolittuneita ominaisuuksia. Tässä yhteydessä hyödynnetään Louis A. Sassin mallia skitsofreenisesta tavasta kokea maailma ja analysoidaan, miten skitsofreeninen kerronta ilmenee Petruševskajan ja Dostojevskin teoksissa. Tämän lisäksi tutkitaan sitä, miten mielipuolisuuden merkitykset yhdistyvät molemmissa teoksissa sekä subjektiuteen, ympäröivään todellisuuteen että kirjoittamiseen. Tutkielma osoittaa, että vaikka kirjoittavan subjektin kuva on molemmissa teoksissa selkeän sukupuolittunut erityisesti ympäröivän todellisuuden kuvauksen tasolla sekä suhteessa kirjoittamisen funktioihin, ovat päähenkilöiden kerronnalliset keinot yllättävän samankaltaisia: molemmat päiväkirjurit nojaavat kerronnassaan bahtinilaisittain ”vieraaseen sanaan”. Huomionarvoista on kuitenkin se, että siinä, missä miehistä kerrontaa luonnehtii omaehtoinen minuuden hajottaminen, on naiskirjoituksesta löydettävissä voimakas pyrkimys itsen eheyttämiseen. Mielipuolisuus yhdistyy Dostojevskin teoksessa omaehtoiseen ja jaloon sisäisen vapauden tavoitteluun, kun taas Petruševskajan teoksessa se on implisiittistä ja saa konkreettisia, arkisia ja rajoittavia merkityksiä ilman naiskertojan pyrkimystä omaehtoiseen marginalisaatioon.
Description: Venäjän kielen ja kirjallisuuden pro gradu -tutkielma: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos, 2010.
Subject: Petruševskaja, Dostoevskij, gender, minä-kerronta, kirjoittava subjekti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
quist_gradu_2010.pdf 439.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record