Istanbulin sopimuksen vaikutukset valtion positiivisiin velvollisuuksiin naisiin kohdistuvan väkivallan suhteen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062877
Title: Istanbulin sopimuksen vaikutukset valtion positiivisiin velvollisuuksiin naisiin kohdistuvan väkivallan suhteen
Author: Henttonen, Sini
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062877
http://hdl.handle.net/10138/39384
Thesis level: master's thesis
Discipline: Constitutional law
Valtiosääntöoikeus
Statsförfattningsrätt
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan valtion toimintavelvoitteita suhteessa naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja perheväkivaltaan. Tutkielman keskiössä on uusi, vuonna 2011 valmistunut Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta eli niin kutsuttu Istanbulin sopimus. Sopimukseen on valtion velvoitteisiin liittyen omaksuttu kolmen P:n järjestelmä, jonka mukaan valtion velvoitteet jaetaan ennaltaehkäisyyn (”prevention”), suojeluun (”protection”) ja rankaisemiseen (”prosecution”). Tutkimusongelmana on selvittää, tuoko Istanbulin sopimus jotain uutta jo voimassa olevaan oikeudelliseen kenttään koskien naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa erityisesti valtion positiivisten velvoitteiden näkökulmasta. Istanbulin sopimuksen sisältämien velvoitteiden ohella tutkielmassa tarkastellaan sitä, ovatko sopimukseen sisältyvät valtion positiiviset velvoitteet jo olleet voimassa kansainvälisessä oikeudessa. Tutkimusmetodina on perinteinen lainoppi. Tutkielmassa Istanbulin sopimuksen ohella käytetty aineisto rajautuu kansainvälisesti YK:n erityissääntelyyn ja eurooppalaisittain Euroopan neuvoston keskeisiin oikeudellisiin instrumentteihin. Euroopan unionin perus- ja ihmisoikeussääntely jätetään tarkastelun ulkopuolelle. YK:n järjestelmästä analysoidaan erityissääntelyksi lueteltavaa kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta (”CEDAW-sopimus”) ja sen valvomiseksi perustetun CEDAW-komitean yleissuositusta nro 19, jolla naisiin kohdistuva väkivalta liitetään CEDAW-sopimuksen alaan. Lisäksi huomioidaan YK:n yleiskokouksen julistus naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Eurooppalaisella tasolla tarkastellaan Euroopan ihmisoikeussopimusta, sillä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevaa sitovaa erityissääntelyä ei eurooppalaisittain ole ollut voimassa. Tarkastelussa huomioidaan myös Euroopan neuvoston antama suositus naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan eräitä kansainvälisen tapaoikeuden sääntöjä aiheeseen liittyen. Analyysiin sisällytetään myös CEDAW-komitean ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antamat keskeiset perheväkivaltaan liittyvät ratkaisut. Istanbulin sopimuksen ja sitä edeltävän oikeustilan ohella tarkastelukohteena tutkielmassa on se, miten Istanbulin sopimus voimaan astuessaan vaikuttaa Suomen oikeuteen ja poliittiseen päätöksentekoon. Suomessa naisiin kohdistuvan väkivallan muodoista erityisesti parisuhdeväkivalta ja seksuaalirikokset ovat ongelmallisia. Vaikka Suomen lainsäädäntö jo pitkälti vastaa Istanbulin sopimuksen vaatimuksia, sisältyy suomalaiseen järjestelmään useita tutkielmassa lähemmin tarkasteltavia puutteita. Istanbulin sopimuksen vaikutuksesta Suomessakin tulee pohdittavaksi uudenlaisten väkivallantekojen, kuten pakkoavioliiton, kriminalisointitarpeet. Sopimus aiheuttaa muutospaineita suomalaiseen kriminaalipolitiikkaan. Lisäksi Istanbulin sopimukseen sisältyy lukuisia konkreettisia valtiolle asetettuja velvoitteita sopimuksen alaan kuuluvan väkivallan uhreille taattavien palvelujen järjestämisestä.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record