Tilatasolla arvioidun hyvinvoinnin (Welfare Quality®) ja olosuhteiden yhteydet lihasikojen käyttäytymiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212041
Title: Tilatasolla arvioidun hyvinvoinnin (Welfare Quality®) ja olosuhteiden yhteydet lihasikojen käyttäytymiseen
Alternative title: The associations of on-farm assessed welfare (Welfare Quality®) and environment to the behaviour of growing and finishing pigs
Author: Pirttinen, Heli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212041
http://hdl.handle.net/10138/39496
Thesis level: master's thesis
Discipline: Husdjursvetenskap (husdjursnäring)
Animal Science (Animal Nutrition)
Kotieläintiede (kotieläinten ravitsemustiede)
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida eläinten hyvinvointia tilatasolla ja tutkia arvioidun hyvinvoinnin sekä olosuhteiden yhteyksiä lihasikojen käyttäytymiseen. Hyvinvoinnin, olosuhteiden ja käyttäytymisen arviointiin käytettiin Welfare Quality® –indeksiä. Hyvinvoinnin arviointi tehtiin 53 lihasikalassa ja 30 yhdistelmäsikalan lihasikaosastossa joulukuun 2010 ja kesäkuun 2011 välisenä aikana. Welfare Quality® -indeksi jakautuu neljään periaatteeseen: ”hyvä ruokinta”, ”hyvät olosuhteet”, ”hyvä terveys” ja ”tilanteeseen sopiva käyttäytyminen”. Periaatteet jakautuvat vielä yhteensä 12 kriteeriin, jotka edelleen jakautuvat 30 mitattavaan parametriin. Indeksissä on mukana sekä eläimestä että ympäristöstä mitattavia parametreja. Kaikki kriteerit pisteytetään asteikolla 0-100. Kriteerien pisteistä lasketaan kunkin neljän periaatteen pisteet asteikolla 0-100 painottaen heikoiten pisteytettyä kriteeriä. Tutkimiskäyttäytymisen kriteeripisteiden ja käyttäytymisen periaatepisteiden yhteydet olosuhteisiin tutkittiin korrelaatioiden sekä lineaarisen regressioanalyysin avulla. Lihasikalat olivat keskimäärin suurempia kuin yhdistelmäsikaloiden lihasikaosastot. Molempien tuotantotapojen osalta otos edustaa varsin kattavasti Suomen tämänhetkistä tuotantoa. Sosiaalisen käyttäytymisen ja olosuhteiden välillä ei havaittu yhteyksiä. Tuotantosuuntien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero sosiaalisen käyttäytymisen kriteeripisteissä (p=0,036). Kriteeripisteet olivat yhdistelmäsikaloissa alhaisemmat (mediaani 83,3) kuin lihasikaloissa (mediaani 92,1). Positiivisen ja negatiivisen sosiaalisen käyttäytymisen havaittiin korreloivan positiivisesti (0,222; p=0,044). QBA:n kriteeripisteiden ja virikkeen määrän välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä yhteys (p=0,001). Tilat, jotka jakoivat vain virikemateriaalia, saivat alhaisemmat QBA:n kriteeripisteet (mediaani 73,90) kuin tilat, jotka käyttivät myös kuiviketta (mediaani 86,95). Sosiaalinen käyttäytyminen, QBA ja olosuhteiden periaatepisteet selittivät 32,7 % sikojen tutkimiskäyttäytymisen hajonnasta. Käyttäytymisen kokonaispisteiden (periaatepisteet) ja olosuhteiden välillä havaittiin yhteys. Pinta-alan, sikojen painon, vakavan ontumisen ja vakavan likaisuuden havaittiin selittävän 36,5 % käyttäytymisen periaatepisteiden hajonnasta. Vaikka sikojen paino, ontuminen ja likaisuus eivät olekaan suoria olosuhdetekijöitä, ne otettiin mukaan malliin, koska ne korreloivat voimakkaasti käyttäytymisen periaatepisteiden kanssa. Sikojen painon oletettiin vaikuttavan käyttäytymiseen, ja ontuminen ja likaisuus ovat eläimestä mitattavia olosuhteiden heijastumia. Tilatasolla arvioidulla hyvinvoinnilla ja olosuhteilla on yhteyksiä lihasikojen käyttäytymiseen. Suoraan eläimestä tutkittavat muuttujat antavat ympäristömuuttujia todellisemman kuvan siitä, miten eläin selviää ympäristössään. Luotettava hyvinvoinnin tilatason arviointimenetelmä on ainoa keino ylläpitää ja parantaa eläinten hyvinvointia tavalla, joka tyydyttää sekä tuottajia, kuluttajia että tutkijoita.The aim of this study was to assess animal welfare on-farm and investigate the associations of assessed welfare and environment to the behavior of growing and finishing pigs. Welfare Quality® protocol for growing and finishing pigs was used for evaluation of welfare, environment and behaviour. Welfare assessments were done on 53 finishing pig farms and 30 finisher units on integrated farms between December 2010 and June 2011. Welfare Quality® index is divided in four principles: “good feeding”, “good housing”, “good health” and “appropriate behavior”. Principles are divided in 12 criteria, that are further more divided in 30 measurable parameters. Index includes both animal and environment-based measures. All criteria were scored on the scale 0-100. Criteria scores are the base for principle scores. Principles were scored from 0 to 100 weighed by the weakest criteria. Connections between exploratory criteria score and principle score of behavior to environment were studied with correlation and regression analyses. On average finishing pig farms were larger than the finisher units on integrated farms. Both production manners represent comprehensive Finnish pig production. There were no interactions between social behavior and environment. There was significant differ between production manners on the criteria score of social behavior (p=0,036). Criteria score on finisher units of integrated farms were lower (median 83,3) than on finisher pig farms (median 92,1). There was positive correlation between positive and negative social behavior (0,222; p=0,044). There was significant differ between QBA criteria score and the amount of enrichment material (p=0,001). Farms, that gave only enrichment material had lower QBA score (median 73,90) than farms, that used also litter material (median 86,95). Social behaviour, QBA and principle score of housing explain 32,7 % of the dispersion of explora-tory behavior. There was connection between principle score of behavior and environment. Area, weight of the pigs, severe lameness and severe dirtiness explained 36,5 % of the dispersion of principle scores of behavior. Even though weight, lameness and dirtiness are not directly environment parametres, they were taken to the model because they correlated strongly with the principle scores of behavior. Weight of the pigs was assumed to affect to behavior, and lameness and dirtiness are animal-based measures that reflect the environment. There were connections between on-farm assessed welfare and environment to pig behaviour. Animal-based measures give more substantive picture how the animal is coping in its environment than environment-based measures. Reliable on-farm welfare assessment tool is the only way to maintain and improve animal welfare on a manner, that satisfies producers, consumers and researchers.
Subject: welfare assessment
pig behaviour
on-farm welfare assessment
hyvinvointi-indeksi
lihasikojen käyttäytyminen
hyvinvoinnin määrittäminen tilatasolla


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu Heli Pirttinen.pdf 487.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record