The Bootcamp of Indiascape : Western Women’s Identity Negotiations in the Travel Landscape of India

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272366
Title: The Bootcamp of Indiascape : Western Women’s Identity Negotiations in the Travel Landscape of India
Author: Lehto, Heidi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272366
http://hdl.handle.net/10138/39523
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sociology
Sosiologia
Sociologi
Abstract: This research examines the constructions of different identities and narrations of volunteering as they intersect with a culture of travel. The focus will be on how gender relates to the interpretations of experiences of volunteering and travelling in India from the viewpoint of Western women. It has been argued that travel is a genderized and gendering activity, yet gender considerations are largely unaccounted in the field of tourism research. Due to the rapid diversification and increase in travel, there have been numerous calls for studies examining the intersections of gender and travel, as well as travel and volunteering. This qualitative research addresses the shortage by exploring women's accounts of volunteering and travelling in India within the context of wider travel discussions. A gender-aware travel and voluntourism research forms the theoretical base for the thematic content analysis, which applies narrative constructionist approach. The data consists of semi-structured and conversational interviews with 7 women between the ages 20-32, and they were conducted in Finland and in India between December 2007 and January 2011. As the research explored some of the identity scenarios these women faced on their travels in India, the findings indicate that travelling and volunteering provide possible identity positions which can at times be quite empowering, but which also can entail challenges and multiplicity of conflicting identities. These ambivalent narrative positions and roles rely to some extent on the traveler discourse, which does not offer much in terms of gendered conceptualizations. It is proposed that voicing their experiences provides us glimpses of some of the oppositional forces in play in travel discourse, thus illuminating how the contradictory ideals of travelling, ethnicity and gender become a complex and contested space of value discussion. The findings suggest that Western women violate the boundaries between ‘public’ and ‘private’ space; by choosing to travel and volunteer abroad, they disrupt the discourses of femininity both home and in India. These restrictions are processed and negotiated within the narrations of cultural sensitivity, independence and self-definition, consequently constructing and enhancing moral narratives of ‘self’, as well as gaining sense of control, through travel. In their negotiations for various identity positions within the travel and gender contexts, self becomes a reflexive project for the Western women.Tutkielma tarkastelee identiteettien rakentumista vapaaehtoisturismin ja matkailukulttuurin risteymissä. Se keskittyy länsimaisten naisten sukupuolittuneisiin kokemuksiin vapaaehtoistyöstä ja matkailusta Intiassa. Matkailu mielletään sukupuolittuneeksi ja sukupuolittavaksi toiminnaksi, mutta näiden näkökulmien tarkastelu turismin monitieteisessä tutkimuskentässä on ollut vähäistä. Turismin määrän ja monimuotoisuuden nopea kasvu on kuitenkin lisännyt matkailun eri muotoja ja niihin liittyvien sukupuolittuneiden kokemusten tutkimuksen tarvetta. Tämä laadullinen tutkielma pyrkii vastaamaan tuohon tarpeeseen keskittymällä naisten kertomuksiin vapaaehtoisuudesta ja matkaamisesta Intiassa matkailun diskurssin laajemmassa kontekstissa. Narratiivista ja konstruktivistista lähestymistapaa soveltava temaattinen sisällönanalyysi tarkastelee matkailun ja vapaaehtoisturismin sukupuolen ja merkitysten rakentumista aiempiin tutkimuksiin peilaten. Aineiston muodostaa seitsemän 20–32 -vuotiaan, länsimaisen naisen kanssa käydyt semistrukturoidut haastattelut, jotka suoritettiin Suomessa ja Intiassa vuosien 2007-2011 aikana. Haastateltujen naisten matkakertomuksissa ilmeni identiteettipositioita, joissa ajoittain korostui matkailun ja vapaaehtoisuuden voimaannuttavat ominaisuudet mutta jotka sisälsivät myös haasteita ja moninaisten identiteettien ristiriitaisuutta. Nämä ambivalentit narratiiviset positiot ja roolit kumpuavat osittain matkailun diskursseista, jotka eivät kuitenkaan sisällä sukupuoliaspekteja. Naisten matkakertomukset tarjosivat näkökulmia osaan matkailudiskurssin vastakkaisista vaikutteista paljastaen, kuinka matkailun, etnisyyden ja sukupuolen ristiriitaisten ihanteiden rajapinnalla käydään kompleksista ja kiistanalaista arvokeskustelua. Länsimaisten naisten itsenäinen matkailu Intiassa rikkoo ’yksityisen’ ja ’julkisen’ tilan raja-aitoja, ja heidän valintansa lähteä ulkomaille kyseenalaistaa naiseuden diskursseja sekä kotimaassa että Intiassa. Näitä rajoitteita ja ristiriitoja pyritään käsittelemään ja neuvottelemaan kulttuurisen sensitiivisyyden, itsenäisyyden ja minäkäsitysten avulla, jolloin matkakertomuksissa konstruoidaan moraalia ja itsemääräämistä korostavia asemointipyrkimyksiä. Identiteettipositioiden neuvotteluissa matkailun ja sukupuolen konteksteissa länsimaisten naisten minäkäsitystä rakennetaan jatkuvana, refleksiivisenä prosessina.
Subject: India
travelling -- women
gender
identity
Intia
matkailu -- naiset


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record