Hemområde och ortstrohet hos vitsvansvilt (Odocoileus virginianus borealis) i Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212047
Title: Hemområde och ortstrohet hos vitsvansvilt (Odocoileus virginianus borealis) i Finland
Alternative title: Home range and site fidelity of white-tailed deer (Odocoileus virginianus borealis) in Finland
Author: Wikström, Mikael
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212047
http://hdl.handle.net/10138/39612
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekologi
Forest Ecology
Metsäekologia (riistaeläintiede)
Abstract: Managing a population of white-tailed deer requires knowledge about the dynamics of the population. Population dynamics include nativity, mortality and movements, which all depend on the density, sex ratio and age distribution of the population. Until now, there has not been any knowledge about the movements of the white-tailed deer in Finland. Because of this, the possibilities of managing the populations of white-tailed deer have been small. This study was conducted by following the movements of some 30 whitetails during 2008 – 2012, by using GPS-transmitters. The size of the home range, site fidelity and dispersal turned out to be depending on the density, sex ratio and age distribution of the population. The higher density, the smaller is the size of the home range and the higher is the site fidelity. The larger share of females, the smaller is the average home range size. The larger share of adult whitetails, the smaller is the average home range size. Established females had a home range of 394 – 5 619 hectares and established males had a home range of 847 – 5 248 hectares. Established whitetails were very site-faithful and the shortest distance between the centers of two home ranges used during two following years, was only 22 meters. The whitetails have turned out to use very large areas, compared to the size of the hunting grounds used by hunting clubs. For being able to manage a whitetail population, many hunting clubs have to co-operate regarding goals and management strategies. In general, an area of 100 000 hectares where the same strategies are applied, is required for managing a whitetail population.För att kunna förvalta en vitsvanspopulation måste man ha kunskap om populationens dynamik. Populationsdynamik bygger på ett bestånds nativitet, mortalitet och vandringar. Dessa påverkas av beståndets täthet, könsfördelning och åldersfördelning. I Finland har man tidigare inte haft någon kunskap om vitsvansviltets vandrings-beteende, vilket sannolikt försvårat möjligheterna att förvalta bestånden av vitsvansvilt. Den här undersökningen har gjorts för att fylla ett av kunskapshålen gällande vitsvansvilt. Med hjälp av GPS-sändare har ett 30-tal vitsvansars rörelser följts under åren 2008 – 2012. Hemområdets storlek, ortstroheten och utvandringsbeteendet visar sig vara beroende av beståndets täthet, könsfördelning och åldersfördelning. Ju tätare ett bestånd är, desto mindre är hemområdets storlek och desto större är ortstroheten. Ju större hondjurens andel är, desto mindre är hemområdenas genomsnittliga storlek. Ju större de vuxna djurens andel är, desto mindre är hemområdenas genomsnittliga storlek. Etablerade hindar hade ett hemområde på 394 - 5 619 hektar medan etablerade hjortar hade ett hemområde på 847 - 5 248 hektar. Efter att vitsvansarna etablerat sig var de mycket stationära. Det kortaste avståndet mellan medelpunkterna i två på varandra följande års hemområden var endast 22 meter. Vitsvansarna har visat sig vandra över mycket stora arealer i förhållande till jaktföreningarnas marker. För att kunna förvalta ett vitsvansbestånd måste alltså väldigt många jaktföreningar samarbeta kring målsättningar och avskjutningsprinciper. Ett område omfattande omkring 100 000 hektar, där samma principer följs, behövs i de flesta fall för att kunna förvalta ett vitsvansbestånd.
Subject: vitsvansvilt
hemområde
ortstrohet
populationsdynamik
populationsförvaltning
Odocoileus virginianus borealis
white-tailed deer
home range
site fidelity
population dynamics
population management


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record