Opiskelijoiden yksinäisyysattribuutiot

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272422
Title: Opiskelijoiden yksinäisyysattribuutiot
Author: Orivri, Sofia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272422
http://hdl.handle.net/10138/39664
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia Suomen korkeakouluissa opiskelevien nuorten aikuisten näkemyksiä siitä, mitkä tekijät ovat syynä heidän kokemalleen yksinäisyydelleen. Tarkoituksena on erityisesti tarkentaa kuvaa siitä, mitkä tekijät aiheuttavat nuorilla aikuisilla yksinäisyyttä ja miten nämä syyt jakautuvat sisäisiin ja ulkoisiin attribuutioihin. Tutkimuksen taustalla on ajatus siitä, että yksinäisyys on yksi olennaisimmista 2010-luvun sosiaalisista kysymyksistä, ja se koskettaa meistä jokaista elämän jossain vaiheessa. Yksinäisyyden tulkittiin olevan kognitiivisen yksinäisyysteorian mukaisesti psyykkinen tila, jossa henkilö huomaa epäsuhdan hänen nykyisten sosiaalisten suhteidensa välillä ja sen, kuinka paljon ja millaisia suhteita henkilö haluaisi itsellään olevan. Verkkoyhteisöiden voidaan nähdä olevan 2000-luvulta lähtien yleistymässä oleva sosiaalisen kommunikaation väline, josta voi olla apua myös eri ongelmista kuten yksinäisyydestä kärsiville esimerkiksi vertaistukiryhmien muodossa. Tutkimus paikantuu Nyyti Ry:n verkkosivuilla vertaistukiryhmässä kesällä 2011 käytyihin keskusteluihin yksinäisyydestä. Tutkimusaineisto on vapaasti saatavilla Nyyti Ry:n verkkosivuilla, silti tutkielman toteuttamista varten pyydettiin tutkimuslupa hyvien tutkimuskäytäntöjen mukaisesti. Tutkimusaineisto koostuu 52 kirjoittajan kirjoittamista viesteistä, joiden pituudet vaihtelivat muutamasta virkkeestä useaan A4-sivuun. Tutkimuksen analyysissä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkimuksen analyysissä käytettiin viitekehyksenä attribuutioteoriaa, jonka mukaisesti yksinäisyyden syyt luokiteltiin ulkoisiin ja sisäisiin syihin, riippuen siitä johtuiko yksinäisyys henkilöstä itsestään vai oliko sillä itsen ulkoinen lähde. Tämän tutkimuksen keskeisenä tuloksena on se, että opiskelijoiden yksinäisyysattribuutiot jakautuivat melko tasaisesti sisäisiin ja ulkoisiin attribuutioihin. Keskeisimpinä syinä yksinäisyydelle olivat mielialahäiriöt, ujous, sinkkuus ja koulukiusaaminen. Osa kirjoittajista ilmoitti vain yhden syyn yksinäisyydelleen, enimmillään ilmoitettuja syitä oli kahdeksan. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että sisäiset ja ulkoiset attribuutiot ovat vahvasti kietoutuneita toisiinsa. Esimerkiksi mielialahäiriöt ovat kytkettyjä koulukiusaamisen kokemukseen, samoin ujous ja koulukiusaaminen. Ujous oli myös yhteydessä sinkkuuteen, ja sinkkuus taas mielialahäiriöihin. Yksinäisyyden tunteen syntyminen on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat monet eri tekijät. Jatkotutkimusaiheena voisi olla yksinäisyyden hallinta- ja selviytymiskeinot, miten opiskelijat selviävät yksinäisyydestä ja hallitsevat sen kokemusta.
Subject: opiskelijat
yksinäisyys
attribuutioteoria
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record