Roller derby : Uutta naisurheilua - uutta naiseutta?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272389
Title: Roller derby : Uutta naisurheilua - uutta naiseutta?
Author: Kamppuri, Pauliina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272389
http://hdl.handle.net/10138/39865
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sociology
Sosiologia
Sociologi
Abstract: Tutkielman lähtökohtana on selvittää millaista naiseutta roller derbyssä tuotetaan. Roller derby on naisille kehitetty quad-rullaluistimilla pelattava joukkuelaji, joka luokitellaan täyskontaktilajiksi. Roller derbyn –harrastamiseen liittyy kulttuurisia erityispiirteitä, kuten esimerkiksi derbynimien käyttö. Urheilu on androsentrinen sosiaalinen instituutio, jonka rakenteet ovat liitoksissa yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin ja valtasuhteisiin. Urheilun mieskeskeisyys muokkaa myös naisten mahdollisuuksia osallistua urheiluun. Naisurheilu eroaa tuottamuksellisesti miesurheilusta. Tutkielman tavoitteena on selvittää millaista naiseutta roller derbyn kontekstissa tuotetaan. Tutkielmassa pohditaan myös sitä, pystyykö roller derby haastamaan vallitsevia käsityksiä naisurheilusta. Tutkielma hyödyntää Butlerilaista lähestymistapaa sukupuoleen ja sen tuottamiseen. Sukupuoli nähdään sosiaalisena konstruktiona, jota tuotetaan ja vahvistetaan arkipäiväisten performanssien kautta. Tutkielma hyödyntää myös R.W. Connellin näkemystä sukupuolten hierarkkisesta suhteesta selittääkseen urheilussa vallitsevaa mieskeskeisyyttä. Lisäksi käytetään Mimi Schippersin teoriaa hylkiöfeminiinisyydestä sekä sukupuolen manööveristä, jonka kautta sukupuolten välisiä valtasuhteita voidaan neuvotella uudelleen. Myöskin Bahtinin käsitteitä karnevalisoinnista sekä groteskista on hyödynnetty selventämään roller derbyn karnevalistisia piirteitä suhteessa uuden naisurheilun tuottamiseen. Aineisto koostuu pääosin yhdeksästä teemahaastattelusta. Haastateltavat ovat helsinkiläisiä roller derby –harrastajia. Haastatteluaineisto on kerätty marraskuun 2012 ja tammikuun 2013 välisenä aikana. Haastatteluaineiston analyysissä on käytetty sisällönanalyysiä. Haastatteluaineiston lisäksi tutkielma hyödyntää roller derbystä olemassa olevaa Internet-materiaalia sekä lehtiaineistoa, jonka lisäksi aineistoa on kerätty myös havainnoinnin kautta. Tutkielman keskeisenä tuloksena on, että roller derbyssä on muokkaantunut suotuisa ympäristö voimaannuttavalle naiseudelle. Voimaannuttava naiseus rakentuu tiiviin yhteisöllisyyden ympärille sekä sen kautta. Yhteisöllisyys ja yhteistyö kuvaantuvat lajin elinehtona ja joukkuelajissa menestyksen edellytyksenä. Voimaannuttavan naiseuden kautta roller derbyn toimintaympäristössä on myös muokkaantunut kauneusihanne, jonka kautta on mahdollista ottaa etäisyyttä yleisesti vallitsevista käsityksistä naiskauneudesta, naisurheilusta sekä urheilevasta naisesta. Tutkielmassa pohditaan myös median roolia urheilun androsentrisyyden ylläpitäjänä sekä sen asennoitumista roller derbyn kaltaiseen normista poikkeavaan naisurheiluun. Media kuvautuu yhtäällä tärkeänä välineenä roller derbyn harrastajille lajin eteenpäin viemiseksi, toisaalta media ei täytä harrastajakunnan toiveita esittää roller derbyä urheilulajina. Median primäärinä kiinnostuksen kohteeksi valikoitui lajin erityispiirteet, kuten vaatetus ja derbynimet ja se, että harrastajat ovat naisia. Tarjoamalla roller derbylle vakavasti otettavan urheilulajin sijasta alakulttuuriasemaa, median voidaan katsoa vahvistavan käsitystä legitiimistä naisurheilusta, jollaiseksi roller derbyä ei haluta mieltää. Roller derbyn katsotaan kuitenkin pystyvän haastamaan vallitsevia käsityksiä naisurheilusta yhdistämällä naiseuden fyysiseen urheiluun ja tuottamalla näin perinteisestä naisurheilusta poikkeavaa uutta naisurheilua.
Subject: roller derby
urheilusosiologia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradupauliinakamppuri.pdf 454.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record