Education and HIV status among 15-24 year old in Zimbabwe : Contribution of HIV-related knowledge, attitudes, and sexual behavior

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272478
Title: Education and HIV status among 15-24 year old in Zimbabwe : Contribution of HIV-related knowledge, attitudes, and sexual behavior
Author: Syrjäkari, Essi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272478
http://hdl.handle.net/10138/39914
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sociology
Sosiologia
Sociologi
Abstract: This study assesses the relationship between education and HIV-status, and the contribution of HIV-related knowledge, attitudes, and sexual behavior to this association among 15-24 year old population in Zimbabwe. Zimbabwe bears a generalized, sexually transmitting epidemic with a declining HIV prevalence currently estimated at 15 percent. In earlier studies in sub-Saharan Africa, the relationship between education and HIV has been found to change during the epidemic. In mature epidemics, when the knowledge on the transmission mechanisms of the virus increases, education is suggested to become protective of the infection. In addition to increased HIV-related knowledge, more accepting attitudes towards people living with HIV and cognitive skills facilitated by education are argued to influence the behavior protecting from the infection. The aims of this study were two-fold: 1) to describe the trends in the level of HIV-related knowledge, attitudes and sexual behavior by the level of education, and 2) to assess the relationship between education and HIV-status based on the most recent data. This study focused on 15-24 years old only, among whom the acquired infections were assumed to be recent. The trend analyses were based on four cross-sectional, nationally representative Zimbabwe Demographic and Health Survey data sets collected between 1994 and 2010-11. In addition, the association between education and HIV-status was examined by calculating logistic regression models using the 2010-11 data, in which HIV-test results linked with the survey data were available. When trends between 1994 and 2011 were observed, both among women and men the level of education, HIV-related knowledge, and being tested for HIV had become more common, except among men with lower levels of education, who had worse HIV-related knowledge in the end of the periods studied. In 2010 more women in all educational groups, and men with lower levels of education, were married and had started their sex life, when men with higher levels of education, had postponed the onset of their sexual activity compared to 1994. Regardless of the level of education, both men and women had fewer lifetime partners and had less high-risk sex in 2010, though this was considerably more rare among women compared to men. In all other groups condom use in high-risk sex became more frequent during the periods studied, except among women with lower levels of education, who during the final study period were using condoms less often in high-risk sex than during the first study period. When the association between education and HIV status and the contribution of the intervening factors was assessed using the 2010 data, a statistically significant relationship between education and HIV status was found in women but not in men. Among women who had ever had sex having incomprehensive knowledge on HIV also increased the risk of the infection. Both in men and women having risky sexual behavior increased the risk of the infection. In line with earlier studies, the findings of this paper suggest that among young people in Zimbabwe, positive changes in HIV-related knowledge, and changes in high-risk behavior have occurred, though these changes vary according to the level of education and gender. More educated women seem to postpone the onset of their sexual activity, but those who have started their sex life have more often casual partnerships. Women with lower educational level marry and start their sex life early, but have very rarely casual partnerships, though condom use in these partnerships is lower and has even decreases, contrary to all other groups. Men with lower levels of education had most often incomprehensive knowledge on HIV, and had changed their behavior less compared to more educated men. More educated men had been able to alter their behavior more, but having many lifetime partners was still most common in this group. The findings of this study suggest that specific prevention measures are required to address these trends and the needs of different educational groups in both women and men.Tässä tutkielmassa tarkastellaan koulutuksen ja HIV-tartuntojen välistä yhteyttä, sekä HIV-tartuntoihin liittyvän tietämyksen, asenteiden ja seksuaalisen käyttäytymisen osuutta yhteyteen 15–24-vuotiailla Zimbabweilla. Maassa on yleistynyt, seksuaalisesti leviävä epidemia. Sen laskussa olevaksi aikuisväestön esiintymistiheydeksi vuonna 2011 arvioitiin 15 prosenttia. Aiemmassa Saharan eteläpuolista Afrikkaa koskevassa kirjallisuudessa on huomattu, että epidemian edetessä ja viruksen leviämiseen liittyvän tiedon yleistyessä, koulutuksesta tulee tartunnalta suojaava tekijä. Koulutuksen on todettu vaikuttavan kasvavaan HIV-tartuntoihin liittyvään tietämykseen ja asenteisiin, sekä kognitiivisiin taitoihin, joiden on todettu vaikuttavan virukselta suojaavan käyttäytymiseen. Tällä tutkimuksella on kaksi päätavoitetta: 1) kuvata koulutuksen mukaan HIV-tartuntoihin liittyvän tietämyksen, asenteiden ja seksuaalisen käyttäytymisen trendien kehittymistä, sekä 2) tutkia koulutuksen ja HIV-tartuntojen välistä yhteyttä viimeisimmän aineiston mukaan Zimbabwessa. Analyysit rajattiin koskemaan vain 15–24-vuotiaita, joiden saamien tartuntojen oletettiin olevan viimeaikaisia. Aineistona käytettiin neljää kansallisesti edustavaa, vuosien 1994 ja 2011 välillä kerättyä Zimbabwe Demographic and Health Survey – poikkileikkausaineistoa. Tämän lisäksi vuoden 2010–11 aineistoa, johon kyselyaineiston lisäksi oli yhdistettävissä HIV-testituloksia, käytettiin koulutuksen ja HIV-tartuntojen välisten yhteyksien analysoimiseen logistisilla regressiomalleilla. Kun trendejä vuosien 1994 ja 2010 välillä kerättyjen aineistojen välillä havainnoitiin, yleisen koulutustason todettiin kasvaneen. Myös HIV-tartuntoihin liittyvän tietämyksen ja HIV-testissä käymisen todettiin yleistyneen niin miehillä kuin naisilla koulutustaustasta riippumatta, lukuun ottamatta vähemmän koulutettuja miehiä, joilla heikko HIV-tartuntoihin liittyvä tietämys yleistyi. Kun aineistoja verrattiin keskenään, naisilla, ja vähemmän koulutetuilla miehillä, sukupuolielämän aloittamisen ja avioituvuuden todettiin yleistyneen, toisin kuin korkeammin koulutetuilla miehillä, joilla sukupuolielämän aloittaminen muuttui harvinaisemmaksi. Koulutustaustasta riippumatta, sekä miehillä että naisilla oli vähemmän vakinaisia ja satunnaisia kumppaneita. Naisilla kumppanuuksien määrä oli lisäksi huomattavasti miehiä vähäisempää. Kondomin käyttö tarkastelujaksojen aikana kasvoi kaikissa muissa ryhmissä, paitsi vähemmän koulutetuilla naisilla, joilla kondomin käyttö satunnaisissa sukupuolisuhteissa väheni. Kun koulutuksen ja HIV-tartuntojen välistä yhteyttä, sekä HIV-tartuntoihin liittyvän tietämyksen, asenteiden, ja seksuaalisen käyttäytymisen osuutta yhteyteen tutkittiin vuoden 2010 aineistolla, naisilla löytyi tilastollisesti merkitsevä yhteys, toisin kuin miehillä, joilla yhteyttä ei löytynyt. Korkeammin koulutetuilla naisilla oli pienempi HIV-tartunnan riski kuin vähemmän koulutetuilla. Kun vain sukupuolielämän jo aloittaneita naisia tarkasteltiin, heikon HIV-tartuntoihin liittyvän tietämyksen todettiin lisäävän HIV-tartunnan riskiä. Niin naisilla kuin miehillä riskikäyttäytyminen kasvatti HIV-tartuntojen esiintymistä. Kuten myös aiempi tutkimus on osoittanut, tämän tutkielman löydökset viittaavat siihen, että HIV-tartuntoihin liittyvässä tietämyksessä sekä seksuaalisessa käyttäytymisessä on tapahtunut positiivisia muutoksia nuorilla Zimbabwessa. Nämä muutokset kuitenkin vaihtelevat koulutustaustasta ja sukupuolesta riippuen. Korkeammin koulutetut naiset aloittivat sukupuolielämän myöhemmin, mutta heillä on verrattain enemmän satunnaisia sukupuolisuhteita. Vähemmän koulutetut naiset olivat useammin parisuhteessa ja olivat aloittaneet sukupuolielämän aiemmin, mutta heillä oli hyvin harvoin satunnaisia kumppanuuksia, tosin jos niitä oli, kondomin käyttö oli alhaisempaa, ja vähenevää, toisin kuin kaikissa muissa ryhmissä. Vähemmän koulutetuilla miehillä oli useammin heikko HIV-tartuntoihin liittyvä tietämys ja vähemmän suojaavia muutoksia käyttäytymisessä, korkeammin koulutettuihin verrattaessa. Korkeammin koulutetut miehet taas olivat muuttaneet käyttäytymistään eniten, mutta heillä oli edelleen kaikista tutkituista eniten kumppaneita. Tämän tutkielman pohjalta kohdistettujen HIV-tartuntojen ehkäisytoimien kehittäminen on suositeltavaa, jotta eri koulutustaustan omaavien, sekä naisten ja miesten erilaiset tarpeet tulisivat huomioiduksi.
Subject: education
youth
attitudes
sexual behavior
HIV-tartunta
asenteet
terveyskäyttäytyminen
seksuaalinen käyttäytyminen
Zimbabve
Subject (yso): AIDS


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record