Sisäpiirintiedon väärinkäytön sääntely Suomessa ja Yhdysvalloissa : oikeusvertaileva tutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062935
Title: Sisäpiirintiedon väärinkäytön sääntely Suomessa ja Yhdysvalloissa : oikeusvertaileva tutkimus
Author: Karvonen, Tuukka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062935
http://hdl.handle.net/10138/39965
Thesis level: master's thesis
Discipline: Commercial law
Kauppaoikeus
Handelsrätt
Abstract: Yhdentyneet ja tehokkaat rahoitusmarkkinat edellyttävät, että markkinat ovat luotettavat. Markkinoiden väärinkäyttö vähentää rahoitusmarkkinoiden luotettavuutta ja yleistä luottamusta arvopapereihin ja johdannaisiin. Sisäpiirintiedon väärinkäyttöä pidetään yleisesti yhtenä merkittävimmistä arvopaperimarkkinoiden luotettavuutta heikentävistä ilmiöistä. Tutkimuskohteena on sisäpiirintiedon väärinkäytön sääntely Suomessa ja Yhdysvalloissa. Tutkimusmetodi on lainopillinen ja oikeusvertaileva. Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan Suomessa arvopaperiin liittyvää luonteeltaan täsmällistä tietoa, jota ei ole julkistettu tai joka muuten ei ole ollut markkinoilla saatavissa ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon. Yhdysvalloissa sisäpiirintiedolla tarkoitetaan olennaista, julkistamatonta tietoa. Tutkielmassa pyritään selvittämään vertailumaiden sisäpiirintiedon määritelmien yhtäläisyydet ja ennen kaikkea eroavaisuudet. Tutkimuksessa syvennytään myös sisäpiirintiedon toimintakieltoihin, joita ovat sisäpiirintiedon käyttökielto, neuvontakielto ja ilmaisukielto. Nämä toimintakiellot muodostavat sisäpiirisääntelyn ytimen. Yhdysvaltojen osalta tutkimuksen pääpaino on oikeuskäytännössä, koska väärinkäyttösääntely on pitkälti muovautunut siinä. Tutkimuskysymykset voidaan pelkistää niin, että tutkitaan miksi sisäpiirintiedon on kriminalisoitu, miten sääntely on käytännössä toteutettu ja miten sisäpiirisääntelyä tulisi kehittää tulevaisuudessa. Tutkielmassa on huomioitu arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistus ja tulevat muutokset EU-sääntelyyn. Tutkielman lopussa esitetään de lege ferenda kirjoittajan arvio sisäpiirisääntelyn nykytilasta ja tulevaisuudesta vertailumaissa. Tutkielmassa pyritään arvioimaan kriittisesti sisäpiirisääntelyä. Tutkielman tavoitteena on saavuttaa perusteltu kuva siitä, kuinka sisäpiirisääntely tulisi järjestää vertailumaissa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record