It Ain't All in the Head! : Situating Cognition to the Body and the Surrounding World

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201306194063
Title: It Ain't All in the Head! : Situating Cognition to the Body and the Surrounding World
Author: Calonius, Lauri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201306194063
http://hdl.handle.net/10138/40019
Thesis level: master's thesis
Discipline: Theoretical Philosophy
Teoreettinen filosofia
Teoretisk filosofi
Abstract: The thesis examines positions that do not restrict cognition and the mind solely to the brain and its neuronal processes. The examination is framed in terms of what it means to say that cognition is embodied, embedded, enactive, extended and distributed (4ED). Four research questions guide this exploration: I) What are the theoretical commitments the different accounts of cognition in 4ED hold on to and how do these relate to each other? II) (Why) should distributed cognition be added with the rest of the 4E accounts? III) What critique does 4ED face and how does providing a mark of the cognitive affect both the proponents as well as the opponents of 4ED? IV) How does the notion of cognitive agency figure in the 4ED approach(es) to cognition? The methodology of the thesis is a comparative and critical study of the source literature. The literature is wideranging and substantive. It expands the fields of philosophy, cognitive science, psychology and artificial intelligence among others. The main authors under study include Andy Clark, Francisco Varela, Ezequiel Di Paolo, Alva Noë, Edwin Hutchins, David Kirsh, John Sutton, Richard Menary, Michael Wheeler, Fred Adams, Kenneth Aizawa, ja Robert Rupert. In addition to the aforementioned authors other sources relevant for the development and refinement of 4ED are examined. The examination is systematic and runs through eight chapters. Chapter one is the introduction that sets out the theoretical background, structure and the aim of the thesis. Chapters 2 5 are dedicated to the presentation of the different approaches to cognition under study. Chapter six is dedicated to the critical analysis of the approaches and the examination of some of the challenges that have been raised against the different approaches to cognition. Chapter seven looks into a more detailed question and aims to clarify the way the approaches conceive cognitive agency. Chapter eight is the concluding chapter that ties the thesis together, clarifies the main issues and gestures at possible future research in the form of open questions that have risen. The thesis uncovers the theoretical commitments the different unorthodox approaches to cognition have. In doing this it also illustrates their important similarities and differences. The study also shows how the orthodox conception of cognition that conceives it essentially as a neuronal process bounded by the head is pushed to take part in the debate on equal ground with the unorthodox positions. In general then the thesis points to the importance of a better understanding of the unorthodox approaches to cognition as a means to a greater overall understanding of the nature of cognition and its place in the world.Tutkielmassa tarkastellaan suuntausta, joka eroaa perinteisestä käsityksestä mielestä ja kognitiosta. Perinteisen käsityksen mukaan mieli ja kognitio ovat yksinomaan selitettävissä päänsisäisinä prosesseina. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on erityisesti tarkastella neljää uudempaa kognition teoriaa. Käsiteltävät teoriat ovat kehollinen ja ympäristöön upotettu kognitio, enaktiivinen kognitio, laajennettu kognitio ja hajautettu kognitio. Neljä tutkimuskysymystä ohjaavat tutkielmaa: I) Mihin teoreettisiin käsityksiin nämä neljä eri teoriat ovat sitoutuneet ja miten ne suhtautuvat toisiinsa? II) Miksi hajautetun kognition teoria tulisi liittää muiden teorioiden joukkoon? III) Mitä kritiikkiä nämä teoriat kohtaavat ja miten ns. kognition tunnusmerkin hakeminen vaikuttaa niin teorioiden puolustajiin kuin vastustajiinkin? IV) Miten kognitiivisen agenttiuden käsite näkyy näissä eri teorioissa? Tutkielma on metodiltaan lähdekirjallisuuden vertaileva ja kriittinen tutkimus. Lähdekirjallisuus on laaja-alainen ja kattava. Kirjallisuus käsittää muun muassa filosofian, kognitiotieteen, psykologian sekä tekoälytutkimuksen keskeisiä tutkimuksia. Pääasialliset henkilöt, joiden tutkimuksia tarkastellaan ovat: Andy Clark, Francisco Varela, Ezequiel Di Paolo, Alva Noë, Edwin Hutchins, John Sutton, Richard Menary, Fred Adams, Kenneth Aizawa, ja Robert Rupert. Edellä mainittujen lisäksi tutkimuksessa analysoidaan muita käsiteltävien teorioiden perusteita. Tutkimus koostuu kahdeksasta luvusta. Johdantoluku määrittää tutkimuksen teoreettisen taustan, esittelee tutkimuksen rakenteen ja asettaa tutkimuksen tavoitteet. Luvuissa 2 5 käsitellään kutakin neljästä kognition teoriasta. Luku 6 taas keskittyy näiden teorioiden kriittiseen analyysiin sekä niille esitettyjen haasteiden ja vasta-argumenttien tarkasteluun. Luku 7 käsittelee sitä, kuinka näissä eri teorioissa hahmotetaan kognitiivisen agenttiuden käsite. Luku 8 on tutkielman yhteenveto ja siinä vastataan kootusti tutkimuskysymyksiin. Tämä luku myös viittaa mahdollisiin jatkotutkimuskysymyksiin työssä heränneiden avointen kysymysten kautta. Tutkielma havainnollistaa uudempien kognition teorioiden yhtäläisyyksiä ja eroja, jotka nousevat esiin avaamalla näiden teoreettisia taustaoletuksia. Työ osoittaa kuinka perinteinen näkökulma kognitioon joutuu ottamaan osaa keskusteluun kognition luonteesta yhdenvertaiselta perustalta uudempien teorioiden kanssa. Johtopäätöksenä todetaan, että näiden uudempien teorioiden parempi ymmärtäminen on tärkeä askel kognition luonteen ymmärtämisessä.
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
itaintal.pdf 578.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record